ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МІНІІНВАЗИВНИХ ДІАПЕВТИЧНИХ ВТРУЧАНЬ

І. В. Хомяк, М. В. Костилєв, О. В. Ротар, В. І. Ротар

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Реферат

Розроблена та впроваджена тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту (ГНП) з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань. Пункція та дренування під контролем ультразвукового дослідження (УЗД) були остаточним хірургічним методом лікування 61% хворих з приводу інфікованих патологічних вогнищ, у 39% пацієнтів — етапом підготовки до відкритої некрсеквестректомії, що сприяло зниженню післяопераційної летальності до 4%.

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; етапна хірургічна тактика; мініінвазивні діапевтичні втручання.

 

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ЗА УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ ПОВАЖНОГО ВІКУ

М. Ю. Ничитайло, О. Є. Каніковський, Я. В. Карий, Ю. В. Бабiйчук

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 440 пацієнтів з приводу ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). Ускладнений перебіг гострого калькульозного холециститу спостерігали у 165 (37,5%) хворих, хронічного – у 150 (34,1%), захворювання жовчних проток діагностовані у 125 (28,4%). Мініінвазивні оперативні втручання виконані у 360 (81,8%) хворих, відкриті – у 80 (18,2%), ускладнення виникли відповідно у 6 (1,7%) і 8 (10,0%), померли 2 (2,5%) хворих. Встановлено пріоритетність застосування мініінвазивних втручань з приводу ускладнених форм ЖКХ у пацієнтів поважного віку.

Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба; лапароскопічна і відкрита холецистектомія; ендоскопічна папілосфінктеротомія; хворі поважного віку.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО МІНІІНВАЗИВНИХ ТА ВІДКРИТИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

О. М. Бондаренко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Реферат

Проаналізовані результати лікування 177 хворих з приводу ускладнень гострого панкреатиту (ГП). Впровадження динамічного моніторингу сприяло зменшенню частоти виконання відкритих хірургічних втручань, післяопераційних ускладнень та летальності. Консервативна терапія виявилася ефективною у 87 хворих, у 66 — використані мініінвазивні методики, у 24 — виконані відкриті оперативні втручання. Обґрунтовані показання до виконання мініінвазивних та відкритих оперативних втручань з приводу ГП.

Ключові слова: гострий панкреатит; ускладнення панкреатиту; мініінвазивні операції; відкриті оперативні втручання.

 

Накопичення цефТріаксону у ЧЕРВоподібному ВІДростку при застосуванні лімфотропної терапії

І. Д. Дужий, В. В. Шимко, В. І. Дужий, М. М. Купрієнко, Ю. Є. Кулагіна

Сумський державний університет

Реферат

У 50 хворих порівнювали накопичення антибіотиків у різних відділах червоподібного відростка (ЧВ) за їх стандартного та лімфотропного (ЛТ) введення. У двох групах по 25 хворих вводили цитобіотик (цефтріаксон) за стандартною і ЛТ методикою за 1 — 2 год до операції. Видалений ЧВ (основу, центральну частину і верхівку) вивчали шляхом гомогенізації і додавання в лабораторну культуру E. coli. Після ЛТ введення антибіотика спостерігали гальмування росту культури мікроорганізмів, що свідчило про переважне його накопичення у ЧВ при ЛТ введенні.

Ключові слова: червоподібний відросток; запалення; лімфотропна терапія; цефтріаксон.

 

ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ПОЛИПОВ

Сафиева Айнур Камал

Центральный госпиталь Таможенного комитета,

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

Реферат

В образовании злокачественных опухолей важную роль играют аденоматозные полипы. Обобщен опыт выполнения колоноскопии в период с 2010 по 2016 г. в отделении эндоскопии в 1375 наблюдений, в том числе в 118 – в сочетании с эндоскопической полипэктомией. Своевременное осуществление колоноскопии с удалением выявленных полипов является «золотым стандартом» и важным фактором в предотвращении образования злокачественных опухолей кишечника.

Ключевые слова: колоректальный полип; тубулярная аденома; тубуловиллезная аденома; виллезная аденома; полипэктомия.

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БІПОЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОСКАЛЬПЕЛЯ В ХІРУРГІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН

П. Ф. Музиченко, В. А. Черняк, М. М. Левон, Я. Г. Жебеленко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Реферат

Існуючі методи тимчасового припинення кровотечі в хірургії магістральних  судин досить ефективні, проте, при деяких патологічних станах потрібне застосування новітніх методів гемостазу, що дозволяють зменшити травматичність маніпуляцій, забезпечують оптимальні умови для регенерації в інтраопераційній зоні. Проведені порівняльні дослідження свідчать про переваги біполярного електроскальпеля власної конструкції, що можливо використовувати в різних галузях хірургічної практики.

Ключові слова: оклюзія; ішемія; травма магістральних артерій; гемостаз; ультразвук; діатермокоагуляція; високочастотне електрозварювання; біполярний електроскальпель.

 

Результати операції тотального кавопульмонального СПОЛУЧЕННЯ з використанням фенестрації у дітей і дорослих групи високоГО ризику з єдиним шлуночком серця

Е. М. Байрамов, І. Г. Лебідь, Ю. Л. Кузьменко, І. М. Ємець

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, м. Київ

Реферат

Проаналізований вплив фенестрації на перебіг післяопераційного періоду у групі пацієнтів  високого ризику виконання тотального кавопульмонального сполучення (ТКПС) та використання кількісної шкали оцінки ризику у дітей та дорослих з єдиним шлуночком серця (ЄШС). З 2005 по 2016 р. в клініці у 130 пацієнтів виконано операцію ТКПС в модифікації екстракардіального кондуїта. З 42 (32,3%) пацієнтів групи високого ризику у 25 (59,5%) — створювали фенестрацію; у 17 (41,5%) – фенестрацію не застосовували. Використання кількісної шкали оцінки ризику дало можливість виділити пацієнтів групи високого ризику, обрати тактику операції з створенням фенестрації, запобігти виникненню ускладнень у ранньому післяопераційному періоді, що дозволило зменшити тривалість дренування плевральних порожнин та лікування хворих у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), частоту повторної госпіталізації.

Ключові слова: єдиний шлуночок серця; тотальне кавопульмональне сполучення; фенестрація; кількісна шкала ризику.

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ КОНТУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА

Д. П. Замятин

Харьковский национальный медицинский университет

Реферат

Представлен анализ наблюдений за 67 пострадавшими, госпитализированными в клинику Института общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины по поводу закрытой травмы груди, в первые часы после травмы, а затем — в динамике в последующие сутки. По результатам исследования установлены достоверные изменения показателей электрокардиографии (ЭКГ), патогномоничные для контузионного повреждения сердца.

Ключевые слова: закрытая травма груди; контузионное повреждение сердца; электрокардиография; нарушения ритма сердца.

 

Качество жизни ПАЦИЕНТОВ ПРИ острОм геморроидальнОм тромбозЕ

Э. В. Ахмедова

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

Реферат

Одним из частых осложнений геморроя является острый тромбоз геморроидальных узлов (ОтгУ). Приведены результаты оценки качества жизни (Кж) 57 пациентов при ОтгУ разной тяжести с использованием индекса Кж после операций на аноректальной области, созданного на основе гастроинтестинального индекса Кж (GIQLI) через 1, 3 и 12 мес после геморроидэктомии. У здорового человека этот показатель составляет 85,1 балла. Через 1 мес после операции индекс Кж составил 74,4 балла, через 3 мес — 83,2 балла, через 12 мес — 84,9 балла. Выполнение хирургического вмешательства в ранние сроки способствовало более быстрому восстановлению КЖ и социально-трудовой реабилитации больных.

Ключевые слова: геморрой; острый тромбоз геморроидальных узлов; геморроидэктомия; качество жизни.

 

Роль мИНИинвазивных видеоторакоскопических операций в дифференциальной диагностике диссеминированных и очаговых процессов В легких неясной этиологии

А. А. Кирилюк, П. П. Шипулин, В. Е. Севергин, В. В. Байдан, В. И. Байдан, Е. Ю. Тронина, А. Аграхари, О. Н. Козяр

Одесская областная клиническая больница

Реферат

Проведена сравнительная оценка видеоторакоскопических (ВТС) и открытых операций резекции легкого для дифференциальной диагностики очагового и диссеминированного поражения легких неясной этиологии у 139 больных. Несмотря на одинаковую диагностическую ценность, применение миниинвазивных хирургических методик позволяет в 2 раза уменьшить длительность операции, тяжесть кровопотери, частоту осложнений, продолжительность лечения больного в стационаре. Показана возможность использования электросварочных хирургических технологий в ВТС хирургии.

Ключевые слова: очаговые и диссеминированные заболевания легких; видеоторакоскопическая и открытая резекция легких; электросварочная хирургия.

 

РентгенОэндоваскулярная эмболизация в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем

В. Е. Севергин, П. П. Шипулин, Н. А. Кузнецов, Н. Канжо, А. Аграхари, С. Д. Поляк, А. А. Кирилюк, Е. Ю. Тронина

Одесская областная клиническая больница

Реферат

Рентгеноэндоваскулярная эмболизация (РЭЭ) бронхиальных артерий (БА) осуществлена у 419 больных по поводу легочного кровотечения (ЛК) и кровохарканья при различных заболеваниях легких. Осложненные формы рака легкого диагностированы у 237 больных. Положительный клинический эффект РЭЭБА отмечен в 89,8% наблюдений.

Рецидив кровохарканья возник у 10,2%, умерли 11 (2,6%) больных.

Опыт применения РЭЭБА позволяет сделать вывод, что метод является одним из наиболее эффективных в лечении ЛК.

Ключевые слова: рак легкого; легочное кровотечение; кровохарканье; эмболизация легочных артерий.

 

РОЛЬ МІНІІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ В ДІАГНОСТИЦІ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

М. С. Опанасенко, Л. І. Леванда, О. В. Терешкович, Б. М. Конік, О. Е. Кшановський, М. І. Калениченко, Є. В. Климець, Р. С. Демус, В. І. Борисова, І. М. Купчак, С. М. Шалагай

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

Реферат

Проведений ретроспективний аналіз діагностики аутоімунних захворювань з ураженням органів дихання у 32 пацієнтів різного віку. Наведені види виконаних оперативних втручань, імунологічні та інші методи лабораторних досліджень, а також функціональні методи з обґрунтуванням необхідності їх застосування для верифікації діагнозу. В усіх спостереженнях ідентифіковано специфіку аутоімунного ураження. Наголошено на необхідності ранньої діагностики захворювань і призначення адекватного патогенетичного лікування.

Ключові слова: аутоімунні захворювання; ураження легень і плеври; відеоторакоскопія; імунологічна діагностика.

 

площинний блок ПоперечнОГО МۥЯЗА ЖИВОТА як метод знеболення ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ З ПРИВОДУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ у дітей

Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Реферат

Дослідження проведені у 56 дітей, оперованих з приводу пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору. Залежно від методики знеболення пацієнти розподілені на дві групи: у 22 пацієнтів використовували мультимодальну аналгезію, ТАР-блок (transversus abdominis plane block — ТАР) та безперервну внутрішньовенну інфузію фентанілу, у 34 дітей — лише внутрішньовенну безперервну інфузію фентанілу. Доведено, що при використанні багатокомпонентної аналгезії значно зменшувалася частота негативних наслідків недостатнього знеболення у дітей, досягнута ефективна аналгезія після травматичних операцій, зменшувалися прояви синдрому гіпералгезії, покращувалися показники гемодинаміки та кровоток в судинах черевної порожнини, зменшувалося використання опіоїдних аналгетиків.

Ключові слова: оперативні втручання; знеболення; гіпералгезія; поперечний площинний блок; діти.

 

Удосконалення перІопераційної інфузійної терапії як метод профілактики післяопераційного блювання у дітей

М. А. Георгіянц, В. А. Корсунов, Т. Ю. Раскова, М. Б. Пушкар

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Реферат

З метою зменшення частоти виникнення блювання у періопераційному періоді у хворих, яким проводять хірургічні втручання на сечостатевих органах, запропоноване вдосконалення інфузійної терапії шляхом використання рингер-ацетатного розчину з ксилітолом «Ксилат» в дозі 20 мл/кг на добу. На підставі аналізу 162 спостережень продемонстровано його здатність достовірно зменшувати частоту виникнення нудоти та блювання після операції у дітей.

Ключові слова: хірургічні втручання; періопераційна інфузійна терапія; блювання; кетоацидоз; діти.

 

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТРАВМАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

К. А. Семенов

Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины

Реферат

На основании анализа результатов клинических наблюдений предложен алгоритм ведения пациентов при хроническом травматическом артрите височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Лечебные мероприятия включали несколько этапов: симптоматическую медикаментозную терапию, реконструктивную хирургическую санацию полости рта, терапевтическую подготовку зубов, протезирование дефектов зубных рядов, стабилизацию пространственных взаимоотношений челюстей. Лечебные мероприятия направлены на нормализацию функциональной активности зубочелюстного аппарата путем восстановления равномерного распределения окклюзионной нагрузки.

Ключевые слова: хронический травматический артрит височно-нижнечелюстного сустава; лечение; алгоритм.

 

попередження променевих реакцій при проведенні дистанційної гамма-терапії

Т. О. Жукова

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Реферат

Променева терапія є високоефективним методом лікування хворих з приводу злоякісних пухлин. Проте, виникає проблема ушкодження тканин, що потрапляють в зону опромінення. Загальноприйнятої схеми (алгоритму) застосування препаратів при променевих реакціях не існує. Метою дослідження є аналіз захисної ролі препарату «Антитромб». При проведенні дистанційної гамма-терапії в режимі мультифракціонування денної дози та препарату «Антитромб» вираженість променевих реакцій 3 ступеня на шкірі зменшувалася в 4 рази порівняно з такою при використанні препарату «Мазь з метилурацилом». Отримані результати свідчать про перспективність використання мазі «Антитромб» при променевому ураженні шкіри різного ступеня.

Ключові слова: злоякісні пухлини; променева терапія; дистанційна гамма-терапія; променеві реакції; мультифракціонування дози; емоксипін; мазь «Антитромб»; «Мазь з метилурацилом».

 

МІСЦЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ В АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ЇЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ

В. В. Козлов

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Реферат

Наведені результати бактеріологічного дослідження сечі та застосування після операції левофлоксацину у 44 хворих, яким з приводу доброякісної гіперплазії (ДГ) передміхурової залози (ПЗ) виконано її трансуретральну резекцію (ТУР). Доведена ефективність та доцільність призначення препарату з метою профілактики ранніх післяопераційних ускладнень.

Ключові слова: доброякісна гіперплазія передміхурової залози; трансуретральна резекція; антибіотикотерапія; левофлоксацин.

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ БИЛИАРНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

И. Н. Мамонтов, Т. И. Тамм, И. В. Ивахно, В. А. Панасенко, В. И. Падалко, Я. Ю. Самбург

Харьковская медицинская академия последипломного образования,

Харьковский национальный медицинский университет,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Реферат

У крыс линии Вистар моделировали холестаз путем перевязки общего желчного протока (ОЖП), острый билиарный панкреатит (ОБП) — низкой перевязки билиопанкреатического протока. Образцы печени исследовали через 1, 3, 7 сут. По данным морфологических исследований, у крыс обеих групп выявлены очаги некроза гепатоцитов, их гипертрофия с увеличением ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО), увеличение объемной плотности (Vv) воротных каналов, количества желчных протоков, синусоидных клеток. Морфологические изменения в печени при экспериментальном ОБП обусловлены последствиями холестаза, они возникали раньше и были достоверно более выражены при обструктивном холестазе (ОХ).

Ключевые слова: экспериментальный билиарный панкреатит; экспериментальный обструктивный холестаз; морфологические изменения печени.

 

РОЛЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ НА ТВАРИНАХ У ВИВЧЕННІ ПАТОГЕНЕЗУ ГІПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА

О. І. Яцина, І. М. Савицька, Ю. О. Фурманов, Ф. І. Костєв, О. А. Гейленко, Н. В. Дячкова, С. В. Вернигородський

Інститут урології НАМН України,

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,

Одеський національний медичний університет МОЗ України,

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Реферат

Розроблена та відтворена на експериментальних тваринах модель гіперактивного сечового міхура, що може бути базовою для доклінічних досліджень ефективності лікування цього синдрому.

Ключові слова: синдром гіперактивного сечового міхура; імперативні позиви до сечовипускання; ніктурія; гіперактивність м’яза – випорожнювача сечового міхура; моделі гіперактивного сечового міхура; експеримент.

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕПОЗИЦІЙНОГО АПАРАТА ОРИГІНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

В. І. Гуцуляк

Івано-Франківський національний медичний університет

Реферат

Розроблений репозиційний апарат оригінальної конструкції – апарат Гуцуляка В. І. — для корекції деформації кісток та суглобів. В програмі Autodesk Inventor 11 створено тривимірну динамічну імітаційну модель системи «кістка – репозиційний апарат», на якій проаналізовані конструктивні особливості запропонованого апарата щодо переміщення кісткових фрагментів. Апарат забезпечує можливість незалежного переміщення кісткових фрагментів за шістьма ступенями свободи без перемонтажу репозиційних вузлів. Запропонована технологія репозиції при застосуванні апарата забезпечує управління просторовою орієнтацією кісткових фрагментів з високою точністю, що досягається завдяки можливості прикладання всіх репозиційних зусиль в одній точці, що дозволить значно підвищити ефективність лікування потерпілих з приводу переломів довгих кісток з використанням методу черезкісткового остеосинтезу.

Ключові слова: черезкістковий остеосинтез; репозиція; апарат зовнішньої фіксації; тривимірна модель.

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЯЦІЇ АНГІОГЕНЕЗУ У ХВОРИХ ПРИ КРИТИЧНІЙ ІШЕМІЇ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК

І. А. Криворучко, С.-К. Т. Гоні, С.-А. Т. Гоні, С. А. Андреєщев

Харківський національний медичний університет МОЗ України

 

ВИДАТНИЙ ХІРУРГ І РЕФОРМАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

до 100-річчя від дня народження видатного хірурга, вченого, організатора охорони здоров’я, державного діяча, член–кореспондента НАН і АМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. О. О. Богомольця НАН України, завідувача кафедри факультетської хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора В. Д. Братуся

 

В. Д. БРАТУСЬ — ВИДАТНИЙ ХІРУРГ І РЕФОРМАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Професор Борис ОлеговиЧ МІЛЬКОВ ВЧЕНИЙ, ХІРУРГ, НАСТАВНИК

до 85-річчя від дня народження

 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *