ПОВТОРНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ З ПРИВОДУ КІСТОЗНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ

М. Ю. Ничитайло, І. П. Галочка, М. С. Загрійчук, О. І. Литвин, І. І. Булик, А.В. Стоколос, А І. Гуцуляк

Реферат

Проаналізований власний досвід лікування кіст спільної жовчної протоки (СЖП) у хворих, яким раніше здійснені неефективні оперативні втручання з цього приводу. Висвітлені основні причини безуспішності операцій, запропонований лікувально-діагностичний алгоритм, проаналізовані найближчі та віддалені результати оперативного лікування хворих.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

И. Л. Насташенко

Реферат

Приведены результаты эндоскопической диагностики и лечения 127 пациентов по поводу ятрогенных повреждений желчных протоков (ЖП) во время выполнения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). С учетом соблюдения принципов миниинвазивности при выполнении ЛХЭ актуально применение миниинвазивных методов и для устранения ее возможных осложнений. При наличии клинических признаков острого живота, свободной жидкости в брюшной полости (по данным ультразвукового исследования и УЗИ) применение эндоскопических методов диагностики и лечения ятрогенных повреждений ЖП не показано. Рациональное применение миниинвазивных (эндоскопических и под контролем УЗИ) вмешательств позволило у всех пациентов достичь закрытия частичных наружных желчных свищей, санировать интраабдоминальные очаги скопления желчи.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СТРИКТУРЫ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ: 15–ЛЕТНИЙ ОПЫТ И НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

А. М. Тищенко, В. В. Бойко, Р. М. Смачило, Д. И. Скорый

Реферат

Проанализирован опыт выполнения 160 операций по поводу повреждения и стриктуры желчных протоков. У 36 больных до госпитализации в клинику были выполнены вмешательства, предусматривающие коррекцию повреждений либо их последствий. У большинства (141) пациентов наложен гепатикоеюноанастомоз по Ру либо осуществлена его реконструкция. Другие вмешательства (правостороннюю гемигепатэктомию) выполняли редко. Предложена методика формирования анастомоза, позволяющая прецизионно адаптировать слизистую оболочку сопоставляемых структур. Приведены клинические наблюдения коррекции стриктуры желчных протоков.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИНДРОМУ МУЛЬТИОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ СТАНУ ХВОРИХ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ШКАЛАМИ ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

І. В. Хомяк, О. В. Ротар, В. І. Ротар, Г. Г. Петровський

Реферат

Обстежені 113 хворих, у яких діагностований гострий некротичний панкреатит (ГНП). При госпіталізації постійна органна недостатність (ОН) виявлена у 50 (44%), транзиторна – у 63 (56%) хворих. Помер 31 (27,4%) хворий. В структурі летальності переважала дихальна (у 67% хворих), майже з однаковою частотою – серцево–судинна (у 59%), ниркова (у 56%) та ентеральна (у 54%) недостатність (ЕН). Застосування шкали BISAP (Bedcide Index for Severity in Acute Pancreatitis) дозволяє з високою вірогідністю прогнозувати ОН і летальність у хворих при ГНП.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ СТРИКТУРИ КАНАЛУ ВІДХІДНИКА

І. М. Шевчук, І. Я. Садовий, О. В. Новицький

Реферат

Проаналізовані результати лікування 50 хворих з приводу післяопераційної стриктури каналу відхідника (СКВ) у проктологічному відділенні Івано–Франківської обласної клінічної лікарні у 2006–2014 рр. Після гемороїдектомії за Міліганом–Морганом з приводу хронічного геморою (ХГ) III – IV ступеня СКВ виникла у 46 (92%) хворих, видалення хронічної анальної тріщини (ХАТ) – у 3 (6%), видалення періанальних гострокінцевих кондилом (ПГК) – в 1 хворого. У 2006–2007 рр. оперовані 11 (22%) хворих за прийнятими на той час підходами (група порівняння). У 2008 – 2014 рр. госпіталізовані 39 (78%) хворих (основна група), у яких застосовані нові підходи до діагностики, консервативного й хірургічного лікування, оперовані 30 (76,9%) з них.

Запропонована методика ізольованого рентгеноконтрастного дослідження (РД) каналу відхідника (КВ) дозволила об’єктивно встановити форму, діаметр і ступінь звуження КВ, може бути застосована як скринінговий метод, додатковий об’єктивний критерій під час вибору хірургічної тактики. Застосування вдосконаленої техніки виконання оперативних втручань з приводу СКВ дозволило зменшити частоту її виникнення з 45,4 до 6,7%.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ДІАЛІЗНОГО ПЕРИТОНІТУ (ТРИРІЧНЕ ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

В. Г. Мішалов, Є. С. Заводовський, Л. Ю. Маркулан, С. М. Гойда

Реферат

Визначені фактори ризику виникнення діалізного перитоніту (ДП) у хворих, яким проведена замісна ниркова терапія з використанням перитонеального діалізу (ПД). З приводу хронічної хвороби нирок (ХХН). Проаналізовані результати трирічного проспективного дослідження та лікування 73 хворих на базі відділень загальної хірургії та нефрології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в період з 2007 по 2010 р.

ДП (перший епізод) виник у 42 (57,5%) хворих. Кумулятивна частота ДП за цензурованими даними (припинення ДП через інші причини) становила 67,7%. Внаслідок ДП ПД припинений у 14 (19,2%) хворих. Факторами ризику виникнення ДП вважаємо надмірну масу тіла, підвищення рівня альбуміну у сироватці, запор, попередню інۥєкцію місця виходу (ІМВ) катетера.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Д. А. Евтушенко

Реферат

Проанализированы результаты лечения 152 пациентов, оперированных по поводу различных заболеваний органов брюшной полости. У 72 из них (основная группа) интраоперационно в качестве профилактики спаечного процесса в брюшной полости применяли противоспаечное барьерное средство Дефенсаль, у 80 (группа сравнения) – противоспаечные мероприятия не проводили. Применение противоспаечного стерильного раствора способствовало уменьшению продолжительности восстановления моторно–эвакуаторной функции пищеварительного канала – на 1,5 сут, лечения больных в стационаре – на 2,5 сут, частоты послеоперационных осложнений – в 2,7 раза.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДВУХПОТОКОВОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Ю. З. Лифшиц, Е. Бабаев, М. Афремов, В. Л. Валецкий, А. В. Григорук, А. Н. Омельченко

Реферат

Изучены биофизические особенности воздействия на ткани двухпотокового низкочастотного ультразвука (ДНЧУ) по технологии, разработанной фирмой «Arobella Medical LLC» (США). Особенностями технологии, являются способность ультразвука отграничивать патологически–измененные и интактные ткани, разделять структуры по их биоакустическим параметрам. Наличие такого биофизического эффекта позволяет достичь высокой резектабельности (R0) у пациентов при онкологических заболеваниях. Отмечены также антибактериальный эффект и стимуляция внутриорганной микроциркуляции ультразвукового облучения. Биофизические особенности ДНЧУ успешно использованы в хирургическом лечении 48 пациентов при воспалительных и онкологических заболеваниях органов брюшной полости.

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ С–РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ СЕПСИСУ ТА СИНДРОМУ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

І. М. Ячник

РЕФЕРАТ

Проаналізовано доцільність визначення вмісту С–реактивного протеїну (СРП) у ранній діагностиці септичних ускладнень у дітей хірургічного та соматичного профілю, госпіталізованих у тяжкому стані у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТУ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАТКИ З КЛАПАНОМ У ПАЦІЄНТІВ ЗА ВИСОКОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПІДВИЩЕНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ

О. С. Головенко, Л. М. Прокопович, Л. В. Мошківська, Я. П. Труба, В. В. Лазоришинець

Реферат

Недостатність правого шлуночка (ПШ) внаслідок легеневого гіпертензивного кризу (ЛГК) або персистуючої легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ) у пацієнтів після закриття дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) з підвищеною резистентністю легеневих артерій (РЛА) є актуальною проблемою, асоціюється з високим ризиком виникнення загрожуючих життю ускладнень та високою летальністю. Представлений досвід пластики ДМШП у пацієнта за високої ЛАГ з застосуванням латки з клапаном для декомпресії ПШ під час ЛГК в ранньому післяопераційному періоді та необоротної ЛАГ у віддаленому періоді спостереження. В клініці оперовані 38 дітей з приводу великих ДМШП, ускладнених високою ЛАГ та підвищеною РЛА з використанням латки з клапаном в період з 1996 по 2014 р. Госпітальна летальність становила 2,6%. Після операції тиск у легеневій артерії (ЛА) достовірно знизився з (93,4 ± 14,9) до (49,2 ± 22,9) мм рт. ст. У віддаленому періоді спостереження всі пацієнти живі. У 6 (16,2%) пацієнтів у строки від 4 міс до 18 років після операції виникла ЛАГ, тиск у ЛА на 50% вище системного. Пластика ДМШП у пацієнтів за високої ЛАГ та підвищеної РЛА може бути успішною за умови використання латки з клапаном.

ВЕЛИКИХ АОРТО–ЛЕГЕНЕВИХ КОЛАТЕРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

О. Д. Бабляк

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 83 пацієнтів з приводу конотрункальних вад серця та великих аорто–легеневих колатеральних артерій (ВАЛКА) у 2007 – 2014 рр., радикальна корекція вади (РКВ) здійснена у 53 (64%) з них. Для досягнення РКВ використовували три хірургічні підходи. Впроваджений алгоритм вибору хірургічного підходу, що забезпечило зменшення тривалості операції та штучного кровообігу (ШК), полегшений перебіг раннього післяопераційного періоду. Доведено, що покращення хірургічних результатів можливе за умови правильного вибору хірургічної тактики та раціонального використання хірургічних підходів.

Интраоперационная навигация при выполнении катетерной радиочастотной симпатической денервации почечной артерии у больных ПРИ рефрактерной артериальной гипертензиИ

Ю. И. Карпенко, Гармази Сабер

Реферат

Изучена клиническая эффективность применения навигационных систем трехмерной реконструкции аорты и почечных артерий (ПА) при выполнении их катетерной радиочастотной симпатической денервации (КРСДПА). Применение интраоперационной навигации у больных, оперированных по поводу рефрактерной артериальной гипертензии (АГ), значительно улучшает контроль артериального давления (АД) в послеоперационном периоде. Позитивный клинический эффект сохраняется, как минимум, в течение 18 мес. Отсутствие осложнений свидетельствует о безопасности метода и целесообразности его широкого внедрения в практику.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ З ПРИВОДУ УРАЖЕННЯ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ

А. В. Судус

Реферат

На базі клінічного лікувально–діагностичного центру «Сімедгруп» Івано–Франківського національного медичного університету у 2012 – 2015 рр. у 188 хворих виконані операції на відкритому серці, з них у 62 (32,9%) – протезування клапанів. Показаннями до виконання оперативного втручання вважали гемодинамічно значущі вади мітрального клапана (МК) та/або клапана аорти (КА). За супутньої ішемічної хвороби серця (ІХС) здійснювали поєднане хірургічне втручання – протезування клапана та коронарне шунтування. Пацієнтам похилого і старечого віку потрібна більш тривала реабілітація.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННО–НЕКРОТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ТКАНЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

В. И. Киримов, И. E. Барна, Н. Ф. Дрюк, И. П. Дмитренко

Реферат

Проанализированы результаты лечения 53 пациентов по поводу «нереконструктабельного» поражения артерий нижних конечностей (НК) и язвенно–некротических дефектов тканей их дистальных отделов. У 33 больных (основная группа) вводили выделенную фракцию мононуклеарных клеток (МК) костного мозга (КМ) и обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) путем множественных инъекций по периметру и в дно язвенно–трофического дефекта в сочетании с аутотрансплантацией аспирата костного мозга (АтАКМ) в ишемизированные ткани – мышцы голени; у 20 пациентов (группа сравнения) – осуществляли АтАКМ в ишемизированные ткани – мышцы голени и стопы. В сроки до 3 мес после оперативного вмешательства клиническое улучшение в основной группе отмечено у 25 (75,7%) пациентов, опорная функция НК сохранена у 90,9%; в группе сравнения – соответственно у 8 (40%) и 70%. Через 36 мес в основной группе опорная функция НК сохранена у 75,7% пациентов, в группе сравнения – у 50%. Использование предложенных биотехнологических методов у больных по поводу язвенно–некротических дефектов при хронической ишемии тканей НК способствовало активации процессов ангиогенеза, репарации и регенерации тканей, заживлению ран, оптимизации клинического течения заболевания.

Результаты лечения острого тромбоза геморроидальных узлов

Э. В. Ахмедова

Реферат

Проанализированы результаты лечения 182 больных по поводу острого тромбоза геморроидальных узлов (ОТГУ) различной тяжести. У 93 (51,1%) больных (основная группа) применяли активную хирургическую тактику, выполняли срочные, ранние и отсроченные операции. У 89 (48,9%) больных (контрольная группа), применена консервативно–выжидательная тактика. Больные оперированы в сроки 9 – 10 сут после госпитализации. Сроки и метод геморроидэктомии выбирали без учета тяжести заболевания. Осложнения в основной группе возникли у 27 (29%) больных, продолжительность их лечения в стационаре 7 – 11 дней. В контрольной группе осложнения выявлены у 27 (30,3%) больных, продолжительность лечения в стационаре от 9 до 28 дней.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА ПРИ ВИКОНАННІ ВІДЕОАСИСТОВАНОЇ СЕГМЕНТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ

Є. М. Маєтний

Реферат

Проаналізовані результати лікування 40 пацієнтів з приводу мультирезистентного туберкульозу легень (МРТЛ). Доведена еффективність застосування біологічного зварювання тканин під час відеоасистованої сегментектомії. Тривалість лікування хворих після операції зменшилася до (15,7 ± 3,8) доби. Проведена клінічна апробація застосування зварного комплекса ЕК300 М1 в автоматичному режимі при виконанні оперативних втручань на легенях. Застосування розробленого алгоритму надання хірургічної допомоги хворим з приводу МРТЛ забезпечує вилікування 97,6% пацієнтів.

ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ ГОНАРТРОЗ, НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ

Б. А. Пустовойт, Е. Б. Пустовойт, В. И. Купин, О. А. Збукарь

Реферат

Разработан новий диагностический критерий – индекс патологии коленного сустава, применение которого позволяет оптимизировать диагностический процесс и дает возможность избежать ошибок при планировании хирургического лечения.

Разработана прогностическая модель формирования гонартроза на основе дискриминантного анализа, позволяющая достичь максимальной точности в диагностике стадии артроза или возможности его возникновения в ближайшее время.

МИНИинвазивный остеосинтез при лечении переломов длинных костей у ПОСТРАДАВШИХ ПРИ сочетанной травмЕ

Ф. А. Эюбов, А. Я. Ахмедзаде, З. Р. Рагимов, А. Д. Абдуллаев

Реферат

Предложен аппарат для внешней фиксации переломов длинных костей (ДК) скелета, который применен у 118 пострадавших при переломах ДК различной локализации. У 86,8% пациентов достигнуты хорошие результаты лечения.

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЛІМФОРЕЇ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Є. Ю. Гардубей, В. В. Селіщев, В. О. Свиридов, М. Ф. Вацуро

РЕФЕРАТ

Після виконання 1381 реконструктивного оперативного втручання на артеріях нижніх кінцівок лімфорея виникла у 3,04% хворих. При використанні 76% розчину тріомбрасту та подальшої еластичної компресії у 83,3% спостережень досягнутий хороший результат, у 16,7% – задовільний.

ЗМІНИ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПОТЕРПІЛИХ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК

О. О.Тарабрін, І. С. Грічушенко

Реферат

Проаналізовані зміни гемостазу у потерпілих при переломі довгих кісток (ДК) нижніх кінцівок (НК). Здійснене комплексне динамічне дослідження системи гемостазу перед хірургічним втручанням у 76 потерпілих, у яких виник перелом ДК НК та 31 – з пошкодженням меніска. Для дослідження системи зсідання крові використаний інструментальний діагностичний метод – низькочастотна п’єзоелектрична тромбоеластографія (НПТЕГ). До початку лікування у хворих виявляли зсув в системі гемостазу у бік гіперкоагуляції, пригнічення фібринолітичної та тромбінової активності, інтенсивності спонтанної агрегації тромбоцитів, тривалості формування фібринтромбоцитарної структури згортка; збільшення фібринтромбоцитарної константи крові, зменшення сумарного показника ретракції та спонтанного лізису згортка. Порушення в системі гемостазу у потерпілих може спричинити тромбогеморагічні ускладнення, що зумовлює необхідність раціонального вибору способів профілактики та інтенсивної терапії порушень системи гемостазу перед операцією.

ВЗГЛЯД АНЕСТЕЗИОЛОГА НА ПАТОГЕНЕЗ ШОКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Е. В. Ивахненко

МОЖЛИВОСТІ ВІДЕОЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЇ З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ В РЕЖИМАХ ВИСОКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ І ВУЗЬКОСМУГОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДОГІСТОЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ШЛУНКА

Т. В. Бухaрін, В. О. Яковенко, О. Г. Курик

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕНТЕРОГЕННОЇ КІСТИ СЕРЕДОСТІННЯ

Гетьман В. Г., Мясніков Д. В., Чубар І. В.

ПЕРВИННА MALT–ЛІМФОМА ЛІВОЇ ЛЕГЕНІ, ПОЄДНАНА З ЛЕГЕНЕВИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Кузик П. В., Кошак Ю. Ф.

АРКАДІЙ ІВАНОВИЧ ГОДЛЕВСЬКИЙ
до 70–річчя від дня народження

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *