медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія — 2017 — #4

ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛІЧНА ВІДПОВІДЬ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕЗОФАГЕКТОМІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ

О. Ю. Усенко, А. В. Сидюк, А. П. Мазур, О. Є. Сидюк, А. С. Клімас

Реферат

Наведені результати застосування вдосконаленої методики післяопераційного знеболювання у 80 хворих, оперованих з приводу раку стравоходу, з використанням двох катетерів. Виконані радикальні оперативні втручання з використанням комбінованого торакоабдомінального доступу (Льюїса або Осава-Гарлока). У 40 пацієнтів (контрольна група) після операції здійснювали торакальну епідуральну аналгезію (ТЕА), у 40 (основна група) — комбіновану аналгезію (ТЕА і торакальний паравертебральний блок — ТПБ). Доведено ефективність комбінованої ТЕА з ТПБ щодо зниження рівня ендокринно-метаболічної відповіді у хворих після виконання езофагектомії.

 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СПОСОБУ АПЕНДЕКТОМІЇ ПРИ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ, УСКЛАДНЕНИХ ТИФЛІТОМ

І. В. Колосович, Р. А. Сидоренко, К. О. Чиколовець, А. І. Колосович

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 1312 хворих з приводу гострого деструктивного апендициту (ГДА) в останні 5 років. Тифліт під час операції виявлений у 92 (7,01%) хворих, протяжна інфільтрація сліпої кишки — у 56 (60,9%). Запропонований диференційований підхід до вибору варіанту оперативного втручання, удосконалені деякі оперативні методики при ГДА, ускладненому тифлітом (в тому числі лапароскопічні), що дозволило покращити результати лікування хворих та зменшити частоту гнійних ускладнень, тривалість лікування хворого у стаціонарі, витрати на подальше лікування, розширити показання до застосування лапароскопічної апендектомії.

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ВО ВРЕМЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ИХ ДИАГНОСТИКИ

А. В. Скумс, А. И. Иваницкий

Реферат

Проанализированы результаты лечения 98 больных, у которых во время выполнения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) возникли ятрогенные повреждения желчных протоков (ЖП), в зависимости от сроков их диагностики. Установлены оптимальные сроки и способы одномоментной хирургической коррекции полного повреждения ЖП. Обоснованы показания к применению двухэтапной тактики лечения.

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ ПРИ СИНДРОМЕ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ

Б. С. Запорожченко, П. Т. Муравьёв, А. А. Горбунов, И. Е. Бородаев, М. Б. Запорожченко, В. В. Колодий, О. Б. Зубков

Реферат

Проанализированы результаты хирургического лечения 272 пациентов по поводу заболеваний органов панкреатодуоденальной зоны, сопровождающихся гипербилирубинемией. Рак головки поджелудочной железы (ПЖ) диагностирован у 174 (63,9%) больных, рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) — у 20 (7,4%), рак дистального отдела общего желчного протока (ОЖП) — у 24 (8,8%), хронический псевдотуморозный панкреатит- у 54 (19,9%). Терминолатеральный анастомоз по Whipple наложен у 38 (13,8%) больных, терминотерминальный по Шалимову- Копчаку- у 40 (14,6%), панкреатоеюноанастомоз с наложением дуктомукозного анастомоза — у 128 (47%), панкреатогастроанастомоз с инвагинацией культи ПЖ в культю желудка — у 35 (12,8%), панкреатогастроанастомоз с погружением культи ПЖ в рукав, выкроенный из большой кривизны желудка — у 32 (11,8%). Несостоятельность швов панкреатодигестивного анастомоза (ПДА) возникла у 32 (11,7%) больных. Летальность составила 5,1%.

 

ПРОФІЛАКТИКА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ПІСЛЯ ТРАНСПАПІЛЯРНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ ТА СТЕНОЗУЮЧОГО ПАПІЛІТУ

А. В. Клименко, А. О. Стешенко, В. М. Клименко, О. В. Захарчук, А. Ю. Колесніков

Реферат

Проаналізовані фактори ризику виникнення панкреатиту після проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ) у 178 хворих, яким здійснені ендоскопічні транспапілярні втручання. За результатами дослідження встановлено, що діаметр спільної жовчної протоки (СЖП) є незалежним предиктором виникненням пост-ЕРХПГ панкреатиту. Форма і тип великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВСДК) не можуть бути предикторами підвищення активності амілази у сироватці крові у хворих після виконання транспапілярних ендоскопічних втручань, проте, їх слід брати до уваги під час вибору методики канюляції ВСДК.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ У ХЛОПЧИКІВ

В. П. Захарко, А. Й. Наконечний, М. В. Габрієль

Реферат

Вивчено еластичність тканин яєчка у 98 хлопчиків в динаміці після лапароскопічного та відкритого втручання з приводу пахвинної грижі. За даними еластографії, при виконанні лапароскопічного втручання спостерігали меншу тривалість періоду локального відновлення тканин яєчка. За відкритого втручання відзначали достовірно більший ризик виникнення набряку після операції, ішемії та фіброзу — у віддаленому післяопераційному періоді. Створена еластографічна шкала, що дозволило проводити неінвазивну візуалізацію тканин яєчка у неоперованих хворих за наявності пахвинної грижі, досліджувати динаміку змін тканин у ранньому та пізньому післяопераційному періоді, виявляти хворих групи ризику виникнення після операції фіброзу яєчка для подальшого проведення відповідного медикаментозного лікування.

 

Результаты операции Delorme по поводу выпадения прямой кишки

С. С. Иманова

Реферат

Проанализированы результаты операции Delorme, выполненной по поводу выпадения прямой кишки у 32 больных. После обследования пациентов с применением динамической рентгенологической ирригографии, трансректального ультразвукового исследования (УЗИ), рентгенологической и/или магниторезонансной дефекографии, колоноскопии с видеодокументированием, аноректальной манометрии и сфинктерометрии выполнена операция под общей анестезией.

Установлено, что выпадение прямой кишки и его рецидивы обусловлены в основном хроническим запором, сопутствующими заболеваниями пищеварительного канала, печени, билиарной системы, поджелудочной железы, в частности, сахарным диабетом и ожирением, малоподвижным образом жизни; частота рецидива заболевания зависела от вида анестезии, метода операции, качества ее выполнения. Применение промежностной тактики по Delorme способствовало уменьшению продолжительности операции, частоты послеоперационных осложнений. Операция может быть использована в качестве первого выбора при хирургическом лечении выпадения прямой кишки.

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

В. В. Ганжий, А. И. Рылов, М. А. Кубрак, М. Б. Данилюк, О. Д. Найденов

Реферат

Проанализирован опыт лечения 272 пострадавших по поводу травмы органов брюшной полости (ОБП). Приведены особенности диагностики, лечения, динамического наблюдения за больными. Отмечена зависимость исхода лечения от сроков госпитализации и оказания квалифицированной помощи. Подчеркнута необходимость периодического повышения квалификации хирургов общего профиля с акцентом на неотложное оказание помощи пострадавшим по поводу травматического повреждения ОБП.

 

ОПУХОЛИ НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ: ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Н. Д. Тронько, А. Ю. Усенко, А. Е. Коваленко, А. В. Скумс, М. Ю. Болгов, О. Н. Гулько, А. Н. Кваченюк, А. В. Омельчук, Ю. Н. Таращенко, П. П. Зиныч

Реферат

Проанализированы результаты хирургического лечения 1134 пациентов по поводу опухолей надпочечных желез за период с 1996 по 2015 г. Разработан оптимальный протокол диагностики и лечения гормонально активных злокачественных опухолей надпочечников, инциденталом. Сформулированы показания к их хирургическому лечению, оценена возможность выполнения видеоассистирующих операций по поводу заболеваний надпочечных желез.

 

ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ ЗА ХРОНІЧНОЇ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОВЕДЕНОГО ЛІКУВАННЯ

І. А. Криворучко, С.-К. Т. Гоні, С.-А. Т. Гоні, С. А. Андреєщев

Реферат

У дослідження включені 105 хворих, у яких діагностовано хронічну критичну ішемію (ХКІ) тканин нижніх кінцівок (НК) з ураженням дистального судинного русла і яких лікували в клініці у 2013 — 2016 рр. Хворим проводили клініко-лабораторні та інструментальні дослідження за уніфікованими протоколами. Дисфункцію ендотелію та активність запального процесу у хворих оцінювали шляхом визначення рівня ендотеліну-1 (ЕТ-1), васкулоендотеліального фактору росту (VEGF), С-реактивного протеїну (СРП) та вмісту фібриногену в крові під час лікування, через 6 та 12 міс після нього. Порушення проліферативної, вазомоторної, гемостатичної та прозапальної функцій ендотелію, що корелювали з якістю життя (ЯЖ) хворих, є об’єктивними показниками ефективності лікування. Стимуляція неоангіогенезу в комплексі терапії розширює можливості лікування ХКІНК, дозволяє поліпшити ЯЖ хворих.

Ключові слова: хронічна критична ішемія тканин нижніх кінцівок; дисфункція ендотелію; лікування; стимуляція неоангіогенезу; якість життя.

 

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

О. Ю. Гарматина, О. П. Робак, В. В. Мороз

Реферат

Острые и хронические формы нарушения кровообращения головного мозга (ГМ) относят к наиболее распространенным заболеваниям, которые обусловливают инвалидизацию больных и высокую смертность. Диагностические возможности перфузионной мультиспиральной компьютерной томографии (ПМСКТ) при хронической ишемии ГМ недостаточно изучены. Проанализированы показатели ПМСКТ, проведенной у 35 пациентов, в целях отбора для хирургической коррекции по поводу хронической ишемии ГМ, обусловленной стено-окклюзивным поражением артерий плече-головного ствола (ПГС). Все параметры изменяли на стороне стеноза/окклюзии внутренней сонной артерии (ВСА). Данные ПМСКТ могут быть использованы при выборе тактики ведения пациентов и обоснования показаний к хирургическому лечению.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПУТЕМ ПОЯСНИЧНОЙ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ МЕЖОСТИСТОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

М. В. Хижняк, Е. В. Приймак

Реферат

Проанализированы результаты лечения 16 больных по поводу грыжи межпозвонкового диска (МПД) путем поясничной микродискэктомии в сочетании с установкой системы межостистой динамической фиксации DIAM в отделении малоинвазивной и лазерной спинальной нейрохирургии в период с 2009 по 2012 г. Биомеханические взаимоотношения структур пораженного позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) определяли на основании комплексного рентгенометрического анализа. Качество жизни пациентов оценивали согласно индексу Освестри (ИО). При установке системы DIAM уменьшалась вероятность рецидива грыжи МПД. Применение такой хирургической технологии в лечении грыж МПД поясничного отдела позвоночника позволяет предупредить возникновение стеноза и сегментарной нестабильности на уровне оперированного ПДС.

 

Стрес-реакція у пацієнтів, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У коматознОМУ СТАНІ

У. А. Фесенко, К. М. Лобойко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Реферат

Проаналізований взаємозв’язок між добовою динамікою стрес-гормонів та показниками виживання пацієнтів, які перебували у коматозному стані внаслідок інсульту. Обстежені 100 пацієнтів, у яких виникло гостре порушення кровообігу головного мозку (ГПК ГМ), оцінка за шкалою ком Глазго (ШКГ) 5-8 балів. Досліджували концентрацію у плазмі кортизолу та пролактину вранці і ввечері. Статистично значуща різниця рівня пролактину вранці відзначена у пацієнтів, які вижили і тих, які померли. У пацієнтів, які перебували у коматозному стані внаслідок ГПК ГМ, відзначена виражена стрес-реакція з порушенням циркадного ритму рівня пролактину у плазмі та кортизолу. Стресові гормональні розлади більш виражені у пацієнтів за летального прогнозу порівняно з тими, які вижили. Глибина коми має обернену кореляцію з рівнем кортизолу.

Ключові слова: гостре порушення кровообігу головного мозку; кома; стрес-реакція; кортизол; пролактин.

 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗТЯГНУТИХ КОМБІНОВАНИХ ПЕРФОРАНТНИХ ПОТИЛИЧНО-ШИЙНИХ КЛАПТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІСЛЯОПІКОВОЇ КОНТРАКТУРИ ШИЇ

О. А. Жернов, А. О. Жернов, Мохаммед Кітрі, С. В. Стаскевич

Реферат

Досліджені можливості формування розтягнутого потилично-шийного клаптя на основі септокутанних пронизних судин потиличної артерії та поперечної артерії шиї. В єдине судинне русло об’єднували ключові пронизні артерії з пронизними гілками поперечної артерії шиї та надлопаткової артерії (задній потиличний клапоть) або пронизними гілками грудо-надплечової та міжребровими пронизними гілками внутрішньої грудної артерії (передній потиличний клапоть). Такий клапоть є одним з варіантів при реконструкції шиї після опіків за умови дефіциту пластичного матеріалу.

 

ефективний метод лікування хворих З ПРИВОДУ ракУ ОРГАНІВ ларингофарингЕальної зони

Т. О. Жукова, Л. М. Васько, В. П. Баштан

Реферат

Підвищення ефективності лікування хворих з приводу плоскоклітинного раку гортані (ПРГ) та гортанної частини глотки (ПРГГ) досягнуте завдяки застосуванню симультанної радіохіміотерапії з мультифракціонуванням дози. Доведено, що 68% хворих з приводу ПРГ та ПРГГ (Т2-3N0M0) можна лікувати консервативно, уникнувши інвалідизуючого оперативного втручання. Поєднання мультифракційної променевої терапії (Пт) та хіміотерапії (Хт) може бути самостійним методом лікування за ІІ та ІІІ стадії захворювання з значно меншими порушеннями основних показників гомеостазу, ніж при застосуванні класичних методів лікування. Безрецидивний період виживання пацієнтів при застосуванні запропонованого методу хіміопроменевої терапії (ХПт) був достовірно довшим — (36 ± 6) міс, ніж при використанні стандартних методів — (24 ± 4) міс.

 

ВПЛИВ КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМУ НА ШВИДКІСТЬ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА НИРКАХ

В. М. Григоренко, С. В. Байдо, С. І. Приндюк

Реферат

Проведений порівняльний аналіз впливу карбоксиперитонеуму та ендоліфтингу під час лапароскопічних операцій на верхніх сечових шляхах на фільтраційну здатність нирок. Використання спірального лапароліфтингу у пацієнтів за тяжких супутніх захворювань серцево-судинної та дихальної систем, коли додаткова агресія карбоксиперитонеуму стає клінічно значущою, розширює можливості виконання лапароскопічних операцій на нирці (нефректомія, резекція), дозволяє уникнути деяких ускладнень.

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МНОЖИННОГО ЧЕРЕЗШКІРНОГО ДОСТУПУ ПІД ЧАС ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ КОРАЛОПОДІБНОГО НЕФРОЛІТІАЗУ ШЛЯХОМ УЛЬТРА-МІНІ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ НЕФРОЛІТОТРИПСІЇ

В. М. Лісовий, В. І. Савенков, А. В. Мальцев, Д. А. Левченко

Реферат

Проведений порівняльний аналіз ефективності використання двох варіантів черезшкірної (ЧШ) нефролітотрипсії (НЛТ) у 26 хворих з приводу коралоподібного нефролітіазу. В 11 пацієнтів (І група) проведена ЧШНЛТ з використанням одного стандартного тубуса 24 Сh та кількох ультра-міні (УМ) ЧШ доступів з використанням тубусів 11 Сh. Множинні УМЧШ доступи використовували для літотрипсії та переміщення фрагментів конкремента у поле зору стандартного доступу. У 15 пацієнтів (ІІ група) ЧШНЛТ проведена з використанням множинного стандартного доступу за допомогою тубуса 24Сh. Стан «stone free» у І групі досягнутий у 90,9% пацієнтів, у ІІ групі — у 86,6%.

Комбіноване використання одного стандартного та множинних УМЧШ доступів є ефективним, дозволяє зменшити травматичність втручання та частоту геморагічних ускладнень, уникнути нефростомічного дренування мікрочерезшкірних доступів, зменшити вираженість больового синдрому після операції, особливо при використанні міжребрового доступу.

 

ПЛАСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЖНО-ЖИРОВОГО ЛОСКУТА ТЕНАРА ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПАЛЬЦЕВ

Д. А. Пасичный

Реферат

Представлены анатомические основы, опыт применения лоскута тенара для восстановления пальцев кисти, проанализированы причины возникновения осложнений. Предложен способ фиксации лигатурами ногтевой фаланги по боковым поверхностям и ладонному краю раны к тканям ладонной поверхности, исключающий смещение пальца относительно ладони и перегиб питающей ножки. Применение предложенного метода фиксации пальца в сочетании с ишемической подготовкой тканей позволило достичь хороших результатов пластики раны пальца с использованием лоскута тенара, осложненной краевым некрозом лоскута.

 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ МЕТОДОМ НАКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ

В. С. Козопас

Реферат

Проаналізовані результати лікування 39 потерпілих з приводу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки (ПК), у яких застосований метод накісткового металоостеосинтезу (МОС). Результати оцінювали за шкалою Американського товариства хірургії стопи та надп’ятково-гомілкового суглоба (AOFAS) через 6 і 12 міс. Використання накісткового МОС забезпечує відновлення анатомічного співвідношення в підп’ятковому суглобі та контурів ПК, для чого у більшості хворих потрібне заміщення дефекту губчастої тканини.

 

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СПІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ НА ТКАНИННУ ЕКСПРЕСІЮ мРНК ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ СПИННОГО МОЗКУ

В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, І. Г. Васильєва, В. І. Козявкін, О. C. Галанта, О. І. Цюбко, Н. Г. Чопик, Н. П. Олексенко, Н. Г. Драгунцова

Реферат

За допомогою методу ланцюгової реакції з полімеразою (ЛРП) у реальному часі досліджено експресію матричної РНК (мРНК) білків Gria1-4, Slc18a2, Slc32a1, Dbh, Tph2, Ptf1a у тканині попереково-крижового відділу спинного мозку (СМ) зрілих білих безпородних щурів-самців через 6 тиж після пересічення його лівої половини на рівні ТXI. У тканині інтактного СМ відзначена низька експресія мРНК триптофан-гідроксилази 2 (Tph2) та дофамін-β-гідроксилази (Dbh). Травма СМ спричиняє суттєве зниження експресії мРНК Tph2 — гомолатерально, трансмембранного переносника моноамінів Slc18a2 — контралатерально, субодиниці рецептора глутамату Gria3 — білатерально. Латералізація не підтверджується прямим порівнянням результатів протилежних половин СМ. Латералізована ламінектомія без травми СМ зумовлює значуще білатеральне підвищення експресії Gria2 у тканині СМ. Отримані дані не корелюють з змінами показників функції та спастичності задніх кінцівок. У патогенезі синдрому спастичності за неповного пересічення СМ важливу роль відіграють латералізовані зміни експресії мРНК Tph2 та переносника моноамінів Slc18a2, а також білатеральні зміни експресії мРНК субодиниці рецептора глутамату Gria3.

 

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА АУТОНЕЙРОПЛАСТИКЕ?

Л. М. Сокуренко

 

ОЦІНКА ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ЗА ВРОДЖЕНОГО СИНДРОМУ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ І ПРИПУЩЕННЯ ПРО НАЯВНІСТЬ СИНДРОМУ ЕЛЕРСА-ДАНЛОСА

М. Пасіньскі, М. Пасіньска, М. Єдвабіньскі, Д. Матевскі, І. Авраменко, О. Хаус

 


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector