медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія — 2017 -3.

ЛИФТИНГОВАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В СИМУЛЬТАННОЙ ХИРУРГИИ

Б. С. Запорожченко, В. В. Колодий, А. А. Горбунов, М. Б. Запорожченко, П. Т. Муравьев, И. Г. Холодов

Реферат

Проанализированы результаты лечения 84 пациентов, которым произведены симультанные оперативные вмешательства на органах брюшной полости, полости малого таза и забрюшинного пространства по поводу сочетанных соматических заболеваний. У 36 пациентов использована авторская технология лапаролифтинга, у 48 — классическая технология с наложением карбоксиперитонеума. Определены варианты оптимальных оперативных доступов, изучены структура и частота послеоперационных осложнений, особенности течения раннего послеоперационного периода. Установлены неоспоримые преимущества симультанных лифтинговых лапароскопических операций, в частности, уменьшение частоты и тяжести послеоперационных осложнений, интенсивности послеоперационного болевого синдрома, частоты обострений сопутствующих хронических заболеваний, продолжительности лечения больного в стационаре после операции.

 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ СТРАВОХОДУ

О. М. Козачук, І. В. Швейкін, А. В. Комінко, С. І. Орган, А. М. Карнута, С. М. Марценюк

Реферат

Проаналізовані результати діагностики й лікування 19 потерпілих з приводу пошкодження стравоходу різної етіології. Досліджені особливості клінічних проявів, діагностики пошкодження стравоходу на різному рівні та ускладнень. Наведені різні методи лікування потерпілих з огляду на характер пошкодження, строки звернення по медичну допомогу, наявність ускладнень, супутніх захворювань. Запропоновані шляхи оптимізації лікування потерпілих при пошкодженні стравоходу.

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕПАТИКОЄЮНОАНАСТОМОЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

М. Ю. Ничитайло, А. І. Гуцуляк, І. І. Булик, М. С. Загрійчук, Ю. І. Масюк

Реферат

Гепатикоєюноанастомоз (ГЄА) з використанням методу ВЧ-електрозварювання формували у 14 хворих з приводу порушення магістрального жовчовідтоку, у 6 з них виявлено стриктуру загальної печінкової протоки (ЗПП), стриктуру ГЄА, гнійний холангіт, ятрогенне пошкодження жовчних проток, у 8 — злоякісні пухлини періампулярної зони. В усіх хворих сформовані зварні евертуючі однорядні термінолатеральні або латеролатеральні ГЄА. Зварні анастомози були герметичними, достатньо міцними, як відразу після формування, так і в подальшому. Проведений порівняльний аналіз клініко-лабораторних показників після операції підтвердив кращі результати застосування запропонованого методу.

 

Результати операції тотального кавАпульмонального СПОЛУЧЕННЯ в поєднанні з корекцією недостатності ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИХ клапанів у хворих різного віку з єдиним шлуночком серця

Е. М. Байрамов, Н. М. Руденко, І. Г. Лебідь, І. М. Ємець

Реферат

Метою дослідження було удосконалення ведення пацієнтів, у яких з приводу єдиного шлуночка серця (ЄШС) здійснено операцію тотального кавапульмонального сполучення (total cavаpulmonary connection — ТСРС) в поєднанні з корекцією недостатності передсердно-шлуночкових клапанів (ПШК), на основі аналізу безпосередніх та середньострокових результатів.

З 2005 по 2015 рр. в клініці операція ТСРС виконана у 132 пацієнтів. З них відібрані 24 пацієнти, у яких до операції діагностували помірну та виражену недостатність системного ПШК.

Хороші ранні та середньострокові результати досягнуті у 92% пацієнтів. У 8 спостереженнях під час корекції недостатності ПШК використані по 2 і більше методик пластики в одного хворого. Комплексний підхід з поєднанням різних методик пластики забезпечив оптимальний результат. Застосування методик стабілізації волокнистого кільця сприяло досягненню кращих результатів.

 

Результаты лечения ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ стенозА сонных артерий в сочетании с ЗАБОЛЕВАНИЯМИ других систем

И. С. Пуляева, В. А. Прасол

Реферат

Проанализированы результаты лечения 187 пациентов по поводу гемодинамически значимого стеноза сонных артерий в период с 2010 по 2015 г. на фоне предстоящего хирургического лечения хронической ишемии тканей нижних конечностей (ХИНК), ишемической болезни сердца (ИБС) или заболеваний пищеварительной системы. При генерализованном атеросклерозе и остром нарушении кровообращения (ОНК) головного мозга (ГМ) в анамнезе необходимо проводить скрининг поражения сонных артерий. При гемодинамически значимом стенозе сонных артерий у пациентов при ИБС и заболеваниях пищеварительной системы первым этапом выполняли каротидную эндартерэктомию (КЭ) для уменьшения риска возникновения ишемического инсульта после операции по поводу основного заболевания.

 

Профілактика когнітивного дефіциту при ендартерЕктомії у хворих зА стенотичнОГО ураження сонних артерій: роль мультидисциплінарного підходу

І. М. Самарський, І. Г. Чемересюк, В. Б. Яблонська, О. П. Лебедь

Реферат

Вивчена ефективність профілактики когнітивного дефіциту у хворих за стенотичного ураження сонних артерій. Застосування інтраопераційної нейропротекції з використанням неотону дозволило зменшити частоту проявів реперфузійного синдрому з 35,6 до 3,4%, а також рівень когнітивного дефіциту. При цьому загальний ризик виникнення інтраопераційних або ранніх післяопераційних ускладнень знижувався. Для забезпечення належної якості клінічного моніторингу стану когнітивних функцій доцільне застосування принципів мультидисциплінарного підходу.

 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПРИВОДУ МЕТАХРОННИХ МЕТАСТАЗІВ ОСТЕОСАРКОМИ В ЛЕГЕНЯХ. КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ

П. А. Ковальчук, А. Г. Дєдков, Л. В. Бороров, Б. В. Максименко

Реферат

Вивчений вплив хірургічного методу на результати комплексного лікування хворих з приводу метахронних метастазів остеосаркоми (ОС) в легенях. Проаналізовані показники виживання 93 хворих, з них у 71 з приводу ОС проведене комплексне лікування з хірургічним втручанням в обсязі повного видалення всіх метастатичних вогнищ (показники трирічного виживання 34,2%), у 21 — комплексне лікування з паліативною променевою терапією (ПТ) (показники трирічного виживання 3,7%). Доведений достовірний вплив на показники трирічного виживання таких клінічних факторів, як строки появи метастазів (6 міс і менше, понад 6 міс) та кількість метастазів (до 5, 5 і більше).

 

СТАНДАРТНА ЧЕРЕЗШКІРНА ТА УЛЬТРА-МІНІ ЧЕРЕЗШКІРНА НЕФРОЛІТОТРИПСІЯ У ЛІКУВАННІ НЕФРОЛІТІАЗУ

В. М. Лісовий, В. І. Савенков, А. В. Мальцев, Д. А. Левченко

Реферат

Проведений порівняльний аналіз двох варіантів черезшкірної нефролітотрипсії (ЧШНЛТ) у 45 хворих з приводу нефролітіазу. У 17 пацієнтів (перша група) застосована ультра-міні (УМ) ЧШНЛТ з використанням тубуса 11Сh, у 28 хворих (друга група) – ЧШНЛТ з використанням стандартного тубуса 24Сh. Тривалість операції у першій групі у середньому (86,2 ± 16,3) хв, у другій групі – (51 ± 13,6) хв. Метод УМ ЧШНЛТ є безпечним, мініінвазивним, з низькою частотою ускладнень порівняно з стандартною методикою, проте, таким само ефективним за станом «stone free» (відповідно 95,3 і 96,5%) у пацієнтів за діаметра конкрементів до 2 см. Тубус 11Ch забезпечує менший ризик виникнення геморагічних ускладнень, дозволяє з більшою впевненістю проводити УМ ЧШНЛТ без нефростомічного дренування чашково-мискової системи.

 

ТРАВМОГЕНЕЗ, ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБРОЙОВОВИБУХОВИХ ПОРАНЕНЬ МИРНОГО ЧАСУ У ДІТЕЙ

І. Д. Дужий, Ю. В. Шкатула, В. А. Сміянов, Ю. О. Бадіон

Реферат

Проаналізована структура збройово-вибухових поранень (ЗВП) мирного часу у 35 постраждалих дитячого віку з уточненням видів зброї та мотивів її застосування, клініко-епідеміологічні та клініко-нозологічні характеристики ушкоджень. Аналіз даних проводили відповідно до критеріїв та вимог доказової медицини з використанням методів непараметричної статистики за допомогою комп’ютерних технологій. Клініко-епідеміологічна характеристика постраждалих свідчила, що внаслідок ЗВП страждають діти віком (11,97 ± 0,68) року, переважно хлопчики. Основними причинами ЗВП є необережне поводження зі зброєю — у 52,6% спостережень, хуліганські дії у — 28,9%. Клінічні особливості ЗВП мирного часу у дітей визначалися тяжкістю пошкодження, що залежало від виду травмуючої зброї і травмуючих снарядів.

 

ПЛАСТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ РАНОВОГО ДЕФЕКТУ У ХВОРИХ НА РАК СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА І РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ІІІ — ІV СТАДІЇ

О. О. Галай

Реферат

Проаналізовані результати лікування 124 хворих з приводу місцево поширеного раку (МПР) слизової оболонки (СО) ротової порожнини (РП) і ротової частини глотки (РЧГ), у яких після широкого видалення тканин утворився дефект, що неможливо було закрити шляхом простого зашивання. Їм здійснена первинна пластика з використанням шкірно-м’язового або шкірно-жирового клаптя. Найскладнішим для пластики є дефект, що утворюється при резекції дна РП з переднім фрагментом нижньої щелепи. Визначені основні принципи пластики дефектів. Вибір пластичного матеріалу залежить від конкретної клінічної ситуації, обсягу хірургічного втручання, розташування дефекту та його величини.

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ З ПРИВОДУ ВОГНЕПАЛЬНОГО ПЕРЕЛОМУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

С. О. Король, Б. В. Матвійчук

Реферат

Проаналізований комплекс оперативних втручань на всіх рівнях медичної допомоги у 57 поранених з приводу вогнепального перелому плечової кістки і відриву кінцівок на рівні плеча в період з 2014 по 2015 р. Первинна (ПХО) та повторна хірургічна обробка (ХО) ран здійснена 94,7% пораненим, стрижневі апарати зовнішньої фіксації (АЗФ) накладені у 85,9%. Вакуум-терапія проведена 17,5% пораненим, вільна аутодермопластика та аутовенозне протезування артерії здійснені у 10,5%. Хороші функціональні результати досягнуті у 47,4% поранених, задовільні — у 40,3%, незадовільні — відзначені у 12,3%. Проаналізовані організаційні та лікувально-діагностичні помилки.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РАН НИЖНІХ КІНЦІВОК

Н. М. Нор, С. В. Слєсаренко, М. В. Трофімов, К. С. Слєсаренко, О. І. Корпусенко

Реферат

Проаналізований досвід лікування хронічних ран в 11 пацієнтів у 2014 — 2016 рр. У комплексі лікування як місцеву терапію застосовували вплив негативного тиску з використанням апарата вітчизняного виробництва «АГАТ- Днепр». Вакуум-терапію проводили як до, так і після операції аутодермопластики. Інтраопераційно підшкірно вводили ін’єкційний матеріал для регенерації шкіри «лацерта». Через 10 — 12 діб після операції застосовували пов’язки з Ialuset — крем протягом 2 — 3 тиж. Ефективність вакуум-терапії оцінювали на підставі аналізу динаміки перебігу ранового процесу, клініко-лабораторних критеріїв, строків повного закриття ранового дефекту. Тривалість лікування хворих у стаціонарі у середньому (38 ± 3) доби. Комплексне лікування хронічних ран, забезпечило повне загоєння ранового дефекту у 7 (63%) пацієнтів у строки 1 — 5 тиж, у 3 (26%) — 6 тиж.

 

Зміни водневого показника та даних цитологічних досліджень у різних стадіях ранового процесу при венозних трофічних виразках нижніх кінцівок

Р. М. Рябушко

Реферат

Проведений аналіз 82 медичних карт стаціонарних хворих з венозними трофічними виразками (ВТВ). Водневий показник у пацієнтів з ВТВ визначали у трьох точках: з поверхні виразки, трофічно зміненої та незміненої шкіри і з виразки. Цитологічне дослідження виділень з ран проведене у 32 (39,1%) хворих за методом мазків-відбитків. У 19 (23,2%) хворих переважала стадія ексудації, у 37 (45,1%) – грануляції, у 26 (31,7%) – епітелізації. В усіх стадіях ранового процесу у міру збільшення відстані від виразки спостерігали зсув рН у кислий бік. Характерними для першої фази ранового процесу були дегенеративно-запальний і запальний типи цитограм, для фази грануляції – запально-регенераторний та регенераторний.

 

ВПЛИВ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ НЕЙРОГЕННИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У КОМПЛЕКСІ З ТКАНИННИМ МАТРИКСОМ NEUROGELTM НА ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СПАСТИЧНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, О. А. Рибачук, В. І. Козявкін, Н. Г. Драгунцова

Реферат

Вивчений вплив імплантації синтетичного матриксу NeuroGelTM у поєднанні з нейрогенними стовбуровими клітинами (НСК) на перебіг синдрому посттравматичної спастичності. Тварини — білі безпородні щури-самці (5 міс, 250 г); модель травми — пересічення лівої половини спинного мозку (СМ) на рівні ТХІ; експериментальні групи: 1 — травма СМ, гомотопічна імплантація NeuroGelTM у поєднанні з НСК фетального (Е17) гіпокампа миші (n=20); 2 — травма СМ, гомотопічна імплантація NeuroGelTM (n=20); 3 — травма СМ (n=16). Дослідження показника функції (ПФ) та показника спастичності (ПС) задньої іпсилатеральної кінцівки (ЗІК) за шкалою Basso-Beattie-Bresnahan (ВВВ) та шкалою Ashworth. Зв’язок ПФ та ПС ЗІК в усіх групах за різних варіантів формування виборок неоднозначний, що свідчить про можливість додаткової кореляції між цими характеристиками рухової системи. Ксенотрансплантація НСК у поєднанні з NeuroGelTM змінює перебіг синдрому спастичності, створює передумови для його полегшення у віддаленому періоді після травми СМ.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛОГЕННОЙ ТКАНИ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ФЕТАЛЬНОГО МОЗГА И ТКАНИ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС

Р. Р. Новиков, А. А. Шмелева, В. В. Васлович

Реферат

В эксперименте изучено влияние трансплантации аллогенной ткани больших полушарий фетального головного мозга (ГМ) и ткани обонятельной луковицы (ТОЛ) на течение процессов заживления после ушиба ГМ. Исследование проведено на беспородных крысах-самцах, у животных 1–й группы в 1–е сутки после открытой, проникающей локальной травмы ГМ осуществляли трансплантацию в сформированный дефект ткани ГМ фрагмента аллогенной фетальной нервной ткани (ФНТ); 2–й группы – в 1–е сутки после травмы ГМ в сформированный дефект вводили фрагмент аллогенной ТОЛ; 3–й группы (контроль) наносили открытую проникающую локальную травму ГМ без последующей трансплантации тканей. Влияние ФНТ проявлялось более активным участием глиальных клеток в процессе заживления, ТОЛ – выраженно активировала процессы образования новых сосудов, преимущественно со стороны травмированного ГМ. Выбранная экспериментальная модель позволяет изучать возможности использования нейрогенных тканей в лечении ушиба ГМ, определить тактику терапии.

 

Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики ПРИ гостроМУ панкреатитІ у світлі переглянутої класифікації Атланта 2012

В. І. Десятерик, М. С. Крикун

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ СИМУЛЬТАННОГО ВИДАЛЕННЯ ЗАОЧЕРЕВИННОЇ САРКОМИ, АОРТО–СТЕГНОВОГО БІФУРКАЦІЙНОГО АЛОШУНТУВАННЯ ТА ПРАВОБІЧНОЇ ГЕМІКОЛЕКТОМІЇ

О. Ю. Усенко, А. В. Скумс, П. І. Нікульніков, А. П. Мазур, А. М. Бицай, Б. І. Цубера, П. В. Гурін, С. М. Чайковська, О. В. Закрутько

 

Этапное эндоваскулярное лечение аневризмЫ брюшноЙ и грудноЙ ЧАСТЕЙ аорты у одного пациента

С. Н. Фуркало, И. В. Хасянова, Е. А. Власенко, В. Й. Сморжевский

 

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ

Д. С. Ефимов

 

КлінічнЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ускладнення дивертикулА стравоходу

К. Ю. Креньов, І. В. Чубар, О. В. Прокоп’юк

 

Консенсус экспертов по антикоагулянтной терапии венозного тромбоэмболизма в 2016 г. ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РИВАРОКСАБАНА В ИЗМЕНЕНИИ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН И ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector