ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН У НЕВІДКЛАДНІЙ ТА ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ

Л. С. Білянський, М. П. Захараш, Ю. М. Захараш, Р. Н. Абу Шамсія, Є. М. Дубенко

Реферат

Представлений досвід використання технології  електрозварювання біологічних тканин у 158 хворих з застосуванням вітчизняного високочастотного електричного генератора  ЕК 300 М1. Основними хірургічними втручаннями, під час яких використовували методику електрозварювання біологічних тканин, були лапароскопічна апендектомія, лапароскопічна холецистектомія, лапароскопічна пластика пахвинної грижі, відкрита резекція тонкої та товстої кишки. Використання методу електрозварювання дозволило суттєво зменшити тривалість втручання, об’єм крововтрати, кількість кліпс, що застосовують для досягнення гемостазу та герметизації анатомічних структур після їх пересічення. Аналіз отриманих результатів свідчить про високу ефективність використання методики для з’єднання біологічних тканин, а також прискорення процесів їх репарації після роз’єднання.

 

ЧРЕСКОЖНОЕ ПУНКЦИОННОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ СКОПЛЕНИЙ ЖИДКОСТИ В ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКЕ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

В. В. Бойко, В. Н. Лыхман, А. Н. Шевченко, А. А. Меркулов, Р. Р. Османов, О. С. Рябинская, Е. В. Ханько

Реферат

Представлены результаты миниинвазивных чрескожных вмешательств по поводу гнойно-септических осложнений панкреонекроза. При выборе чрескожного доступа к гнойному очагу сопоставляли данные компьютерной томографии (КТ) и ультразвукового исследования (УЗИ). Особое внимание уделяли поиску внебрюшинной траектории для проведения дренажа. Дренажи устанавливали одноступенчатым методом с использованием стилет-катетеров диаметром 10 – 12 Fr или двухступенчатым. При сравнении результатов различных методов лечения гнойно-септических осложнений панкреонекроза установлена эффективность миниинвазивных вмешательств по поводу панкреатогенных абсцессов и относительно отграниченных гнойных очагов в забрюшинной клетчатке.

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕМОРОЮ IIIIV СТАДІЇ

С. П. Бродовський, А. Г. Іфтодій, І. М. Козловська

Реферат

Представлені результати лікування пацієнтів з приводу хронічного геморою III — IV стадії за розробленим методом гемороїдектомії з застосуванням радіохвильового скальпеля «Surgitron TM» та подальшим заварюванням судинної ніжки за допомогою високочастотного електрокоагулятора ЕК-301М1. У пацієнтів, оперованих за запропонованим методом, частота інтраопераційних ускладнень та тяжкість крововтрати суттєво менші, ніж у групі порівняння. За умови достатнього володіння хірургічними навичками, розроблений метод оперативного лікування забезпечує зменшення частоти ранніх і пізніх ускладнень, швидке повернення до звичайного способу життя після хірургічного лікування.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

О. A. Вільцанюк, П. В. Бєляєв, О. О. Вільцанюк, С. В. Вернигородський

Реферат

Проведена порівняльна оцінка результатів місцевого лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин з використанням стандартних методів та композиції з сорбційними та антимікробними властивостями на основі нанодисперсного кремнезему. Застосування композиції в комплексі лікування хворих сприяло більш швидкому очищенню ран від некротизованих тканин та мікроорганізмів, швидкій появі грануляцій, зменшенню тяжкості інтоксикації, тривалості І фази ранового процесу, що дозволяло на 6 – 7-му добу після операції накладати на рани вторинні шви, в цілому тривалості лікування хворих у стаціонарі на 3,7 дня.

 

ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ НА ЕТАПАХ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

П. О. Герасимчук, Д. Б. Фіра, А. В. Павлишин

Реферат

Вакуумна терапія гострих та хронічних ран використана в комплексі хірургічного лікування 228 хворих з приводу синдрому дібетичної стопи (СДС). Встановлено позитивну місцеву та системну дію цього методу лікування ранових дефектів. Вакуумна терапія ран забезпечує стабілізацію клінічного перебігу ранового процесу, покращення мікроциркуляції, зменшення їх мікробного забруднення, стимулювання регенераторних процесів, усунення ендогенної інтоксикації.

 

Комплексне лікування гнійнонекротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікорУ

М. Д. Желіба, А. І. Годлевський, О. В. Гончаренко, Т. В. Форманчук, А. М. Форманчук

Реферат

Представлені дані порівняльного аналізу результатів комплексного лікування 28 хворих з приводу ішемічно–гангренозної форми синдрому діабетичної стопи (CдC) на тлі хронічної ішемії нижніх кінцівок IV стадії. У 14 пацієнтів (основна група) загальноприйнятий комплекс лікувальних заходів доповнений використанням негативного тиску (negative pressure wound therapy — NPWT) та препарату капікор; 14 хворих (група порівняння) лікували за загальноприйнятою схемою. За даними порівняльного аналізу, у хворих основної групи площа ранової поверхні зменшувалася удвічі швидше, ніж в групі порівняння, загоєння ран досягнуте у 94% пацієнтів, тривалість лікування хворих у стаціонарі зменшилася на (5,2 ± 1,4) дня.

 

АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОВТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОЛИПЭКТОМИИ

И. В. Иоффе, С. Н. Троценко, В. В. Лесной

Реферат

Проанализированы результаты лечения 1450 больных, которым в плановом порядке в хирургических отделениях Луганской областной клинической больницы произведена эндоскопическая полипэктомия по поводу единичных и множественных полипов желудка (ПЖ), предраковых изменений. Признаками неблагоприятного прогноза, достоверно влияющими на повторное образование ПЖ, считали: число ПЖ, их размеры, локализацию, наличие эрозий в слизистой оболочке ПЖ. Повторное образование большинства полипов в антральном отделе желудка можно объяснить особенностями микроциркуляторных нарушений в его слизистой оболочке.

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОТКАНИННОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ХВОРИХ ПРИ ХРОНІЧНІЙ АНАЛЬНІЙ ТРІЩИНІ

А. Г. Іфтодій, І. М. Козловська

РефератПроаналізований досвід застосування в передопераційній підготовці хворих при хронічній анальній тріщині внутрішньотканинного електрофорезу (ВТЕ) розчином діоксизолю. Доведене зменшення вираженості больового синдрому у пацієнтів, починаючи з першої доби, гемодинамічних розладів, гострих запальних реакцій у тканинах анальної тріщини, стимулювання росту молодої грануляційної тканини в ділянці країв рани і краю резекції. Використання запропонованого способу сприяло зменшенню тяжкості запального процесу, стимулюванню репаративних процесів в ділянці тріщини, пришвидшенню епітелізації операційної рани, усуненню спазму м’яза-замикача відхідника, основного патогенетичного механізму захворювання.

 

ВПЛИВ РАНОВИХ ПОКРИТТІВ НА pН РАНИ ПРИ ПОВЕРХНЕВИХ ОПІКАХ ШКІРИ

О. М. Коваленко, А. О. Коваленко, О. І. Осадча

Реферат

Вивчений вплив ранових покриттів на рН вмісту ран у потерпілих з поверхневими опіками шкіри. У 75 хворих (основна група) лікування ран здійснювали під рановим покриттям, у 35 з них застосовані ксенотрансплантати, у 40 − гідрогелеві покриття. У 35 хворих (група порівняння) використовували волого-висихаючі марлеві пов’язки. Встановлено, що показники рН рани є важливим чинником процессу загоєння опікових ран. Зміни лужного середовища на кисле під рановими покриттями стимулювало процеси загоєння та епітелізації ран.

 

ВИКОРИСТАННЯ електроТЕРМОАДГЕЗІЇ при хірургічних втручаннях з ПРИВОДУ захворюванЬ ЛІМФАТИЧНОГО КІЛЬЦЯ ГЛОТКИ у дітей

І. А. Косаківська

Реферат

В клініці розроблені й вдосконалені хірургічні втручання на ЛОР-органах з використанням електрозварювальної технології, а також спільно з співробітниками Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України розроблені біполярні електроінструменти.

Перевагою запропонованих оперативних втручань є підвищення їх якості та зменшення тривалості. Використання розроблених біполярних електроінструментів дозволяє значно зменшити тяжкість крововтрати під час операцій.

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОЖОГОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТОДОМ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

А. В. Кравцов, В. В. Бойко, Ю. И. Козин, В. К. Логачев, Ю. И. Исаев, И. Н. Канищева

Реферат

Метод магниторезонансной томографии (МРТ) использовали для ранней диагностики глубины ожога, динамики процессов в тканях во время его лечения и верификации возникающих осложнений. Применение предложенного метода диагностики и контроля терапии позволило объективизировать целесообразность и определение объема раннего хирургического лечения.

 

ВАКУУМ–ТЕРАПИЯ РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА

А. Б. Кутовой, С. О. Косульников, Е. Н. Завизион, С. А. Тарнопольский, К. В. Кравченко

Реферат

Обобщен опыт лечения 37 пациентов по поводу разлитого перитонита у 18 из них в комплексе лечения использовали вакуум-терапию. В группе сравнения применяли только санационную релапаротомию. Для оценки тяжести состояния больных использовали международные шкалы: SOFA, APACHE II, Мангеймский индекс тяжести перитонита.

Применение вакуум-терапии способствовало значительному уменьшению микробного загрязнения брюшной полости, позволило избежать компартмент синдрома, уменьшить частоту выполнения санационной релапаротомии.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КІСТОЗНИХ МЕНІНГІОМ  ГОЛОВНОГО МОЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ І НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лун Цзян, М. С. Кваша, В. В. Кондратюк, З. М. Никифорак, Я. В. Цимбалюк, О. В. Українець, С. С. Мосійчук, К. М. Герасенко

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 54 хворих з приводу кістозних менінгіом (КМ) головного мозку (ГМ) різної локалізації. Пацієнти оперовані в однакових умовах, нейрохірургами однієї операційної бригади, з них 24 — з використанням новітніх технологій. Широке використання новітніх технологій в хірургії КМГМ дало можливість суттєво зменшити інвазивність хірургічного втручання і, як наслідок, достовірно зменшити тривалість операції, тяжкість інтраопераційної крововтрати.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОМЕХАНІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ СПОСОБІВ МОБІЛІЗАЦІЇ ШКІРНО-ЖИРОВИХ КЛАПТІВ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

С. В. Малик, В. С. Драбовський, Д. С. Аветіков

Реферат

З метою аналізу біомеханічних властивостей та встановлення експериментальних деформаційних кутів досліджені зразки шкіри 40 померлих віком від 23 до 87 років, у середньому (52 ± 15,6 року). На підставі створеного біомеханічного базису тканин топографоанатомічних ділянок передньої черевної стінки (ПЧС) проаналізовані результати лікування пацієнтів, оперованих з приводу деформації та дефектів ПЧС з огляду на біомеханічні можливості клаптів та за класичними методиками мобілізації тканин. Встановлено, що в межах пластичної деформації тканинний тиск був у межах норми, це сприяло формуванню рубцевої тканини, що за характеристиками не відрізнялася від навколишніх сполучнотканинних структур, це забезпечувало неускладнений перебіг ранового процесу. Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів (ШЖК) слід брати до уваги під час маніпулювання з ними з метою оптимального розподілу напруження по клаптях та умов для адекватної реакції тканин на операційну травму при втручаннях на ПЧС з приводу деформації та дефектів для забезпечення кращого естетичного результату лікування, зменшення частоти післяопераційних ускладнень, тривалості лікування хворих у стаціонарі.

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ГЕПАТИКОЄЮНОАНАСТОМОЗІВ МЕТОДОМ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

М. Ю. Ничитайло, А. І. Гуцуляк, І. І. Булик, А. В. Гоман, В. І. Гуцуляк

Реферат

Гепатикоєюноанастомоз (ГЄА) за методом ВЧ-електрозварювання формували у 14 хворих з приводу порушення магістрального жовчовідтоку, з них у 8 – внаслідок злоякісних пухлин періампулярної зони, у 6 – стриктури загальної печінкової протоки (ЗПП), раніше накладеного ГЄА, гнійного холангіту, ятрогенного пошкодження жовчних проток. В усіх хворих накладені зварні евертуючі однорядні термінолатеральні або латеролатеральні ГЄА. Зварні анастомози були герметичними, достатньо міцними, як відразу після накладення, так і в подальшому.

 

оптимізація лікування хворих з ПРИВОДУ невропатично-інфікованоЇ формИ синдрому діабетиЧНОЇ СТОПИ з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання

В. І. Пантьо, В. В. Пантьо, Г. М. Коваль

Реферат

В експериментальній частині досліджені зміни антибіотикочутливості збудників гнійно-некротичних процесів під впливом низькоінтенсивного лазерного випромінювання. Проведене обстеження й лікування 156 хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи (СДС), у 41 з них виявлений йододефіцит. Використовували тривалу регіонарну внутрішньоартеріальну інфузію, низькоінтенсивне лазерне випромінювання та препарати йоду у добовій дозі 200 мкг. Доведена висока ефективність фотомодифікації антибактеріальної терапії, що дозволило покращити результати лікування, відмовитися у більшості хворих від інвалідизуючих операцій, зберегти опорну функцію стопи. За наявності йододефіциту результати лікування покращує застосування препаратів йоду.

 

КЛІНІКО–МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ АРГОНО-ПЛАЗМОВОЇ КОАГУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ ГЕМАНГІОМИ ПЕЧІНКИ

В. В. Петрушенко, Д. І. Гребенюк, С. С. Стукан, В. І. Стойка, О. Л. Сергійчук

Реферат

Представлені результати клініко–морфологічного дослідження ефективності застосування аргоно–плазмової коагуляції (АПК) в поєднанні з лапароскопією в лікуванні гемангіоми печінки. Виконання лапароскопічного втручання з використанням АПК сприяло покращенню післяопераційної реабілітації пацієнтів як за суб’єктивним (інтенсивність болю), так і клініко–лабораторними показниками функціонального стану печінки. За даними морфологічного дослідження біоптатів печінки відзначений більш щадний вплив АПК на паренхіму органа.

 

СКЛАДОВІ УТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО ЗЄДНАННЯ ШЛУНКА ТА ТОНКОЇ КИШКИ

С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, С. С. Подпрятов, Г. С. Маринський, О. В. Чернець, В. А. Ткаченко, Д. А. Грабовський, К. Г. Лопаткіна, С. В. Ткаченко, Ю. З. Буряк, В. К. Сердюк

Реферат

Досліджені характер і послідовність змін структури тканин стінки шлунка та тонкої кишки під впливом імпульсного та безперервного подавання електричної напруги з частотою 440 кГц.

Об’єкт дослідження стискали з силою від 2 до 6 Н/мм2. Як джерело живлення використовували апарат ЕКВЗ-300 «Патонмед». Електричні параметри процесу фіксували за допомогою аналого-цифрового перетворювача LCard E20-10 та лабораторного осцилографа Tektronix TDS 3014C.

Встановлено, що електрозварне з’єднання шлунка та тонкої кишки включає три складові: руйнування та зникнення слизової оболонки, сполучної тканини та мембран; злиття колагенових волокон і гладеньком’язових клітин; втрата структури колагенових волокон і гладеньком’язових клітин та утворення однорідного електрозварного шва. Перші дві складові електрозварного з’єднання відбуваються одночасно, проте, незалежно одна від одної. По завершенні утворення електрозварного шва недеструктивні зміни тканин поширюються на відстань не більше 1 мм за межі накладення електродів.

 

ВПЛИВ УСУНЕННЯ НАБРЯКУ ТКАНИН НА РЕЗУЛЬТАТ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЕННЯ

С. Є. Подпрятов, С. С. Подпрятов, В. П. Корчак, В. В. Салата, В. В. Іваха, І. О. Бєлоусов

Реферат

Досліджене значення набряку тканин і його усунення у перебігу запалення та загоєнні рани. Проаналізовані результати лікування 68 хворих з приводу запального або некротичного ураження м’яких тканин кінцівки, в тому числі 65 – нижньої, 3 — верхньої. У 47 спостереженнях перебіг ураження був гострим, у 18 – хронічним. У 36 пацієнтів (контрольна група) проводили місцеву та системну антибактеріальну терапію, за показаннями — хірургічне втручання; у 32 (основна група) зазначене лікування доповнене щільним бинтуванням кінцівки еластичним бинтом. Щільне стискання тканин з усуненням набряку на тлі адекватної антибактеріальної терапії та хірургічної санації гнійно-некротичного вогнища супроводжується перериванням інфільтративної та ексудативної стадій гострого запалення, сприяє активному перебігу проліферативної стадії запалення. Під час лікування хронічного дефекту шкіри застосування щільного стискання сприяло розсмоктуванню грануляційного валу, розростанню грануляцій в рані та її крайової епітелізації.

 

МОЖЛИВОСТІ ФОРСОВАНОГО ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК

С. В. Сандер

Реферат

Оцінено ефективність і прогностичне значення форсованого внутрішньоартеріального введення (ФВАВ) лікарських засобів (ЛЗ) у комплексі лікування хворих з приводу хронічної ішемії тканин нижніх кінцівок (НК). В експерименті при блокаді магістрального кровотоку ФВАВ ЛС сприяло звільненню судин від агрегатів клітин і згортків крові; при ішемії ІІ — ІІІа ступеня — зумовлювало більш виражене клінічне покращення. Поява реактивної гіперемії стопи у строки понад 2 хв свідчила про безперспективність її збереження.

 

МОРФОЛОГІЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Р. І. Сидорчук, О. Й. Хомко, В. Б. Рева, О. І. Полянський, Л. П. Сидорчук, А. І. Попович

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Реферат

Вивчені в динаміці локальні морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи (СДС) у 215 хворих. При адекватному місцевому лікуванні за розробленими стандартами за даними гістологічних досліджень відзначали зменшення набряку, клітинної інфільтрації, мікроциркуляторних розладів в крайовій зоні рани. Через 1 тиж лікування у біоптатах виявляли молоду грануляційну тканину, що складалася з великої кількості судинних петель, орієнтованих перпендикулярно рановій поверхні, численних тяжів фібробластів. Через 2 тиж спостерігали активну епітелізацію ранового дефекту в декілька шарів. З боку збереженої шкіри наповзав пласт, що вкривав ранову поверхню.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи; хронічна рана; морфологічні зміни.

 

АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК НА ПЕРШОМУ ПАЛЬЦІ СТОПИ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ НА ТЛІ СКЛЕРОЗУ МЕНКЕБЕРГА

С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, В. О. Белінська, О. О. Максимова, А. М. Якунич

Реферат

У хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ типу, яких лікували за період 2015 — 2016 рр. з приводу ускладненого синдрому діабетичної стопи (СДС), визначали систолічний артеріальний тиск (САТ) на рівні І пальця стопи та проводили рентгенографію стопи у двох проекціях. САТ пальця від 120 до 200 мм рт. ст. і вище свідчив про наявність склерозу Менкеберга III — V ступеня. Прогностично сприятливим є САТ 80 мм рт. ст. і вище, несприятливим – зниження САТ менше 80 мм рт. ст., САТ нижче 30 мм рт. ст. свідчив про облітерацію або тромбоз судини.

 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТКАНЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СКАЛЬПИРОВАННЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

А. С. Супрун, Г. А. Олейник, Т. Г. Григорьева, А. А. Цогоев

Реферат

В экспериментальном исследовании разработаны способ определения жизнеспособности тканей и устройство для его реализации, позволяющие улучшить результаты лечения скальпированных повреждений конечностей.

 

ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

О. В. Ротар

Реферат

Гострий некротичний панкреатит (ГНП) у 96,7% пацієнтів супроводжується порушеннями функцій кишечнику, у 68% — виникає ентеральна недостатність (ЕН), що безпосередньо впливає на частоту гнійно—септичних ускладнень і летальність. Доведено, що вміст цитруліну (ЦТ) в плазмі крові об’єктивно відображає тяжкість ЕН і є незалежним критерієм летальності хворих при ГНП

 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА

В. В. Бойко, И. А. Криворучко, Е. В. Мушенко, Ю. В. Иванова

Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков,

Харьковский национальный медицинский университет

 

ЧЕРЕЗпечінкове каркасне зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних проток при обтураційній жовтяниці

А. І. Годлевський, Т. В. Форманчук, М. А. Гудзь, А. М. Форманчук

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

 

Анатолій Павлович РАДЗІХОВСЬКИЙ до 75-річчя від дня народження

 

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *