медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам
▼ Я покупаю ссылки здесь ▼

Клінічна хірургія – 2016 – № 7

Пост опубликован: 12.08.2016

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНИХ НЕФУНКЦІОНУЮЧИХ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

В. П. Шкарбан

Реферат

Представлений досвід хірургічного лікування 6 пацієнтів з приводу синхронних та 9 – метахронних метастазів нефункціонуючих нейроендокринних пухлин (НЕП) підшлункової залози (ПЗ) в печінці. У 14 (93,3%) пацієнтів виконано R0 резекцію. У 5 пацієнтів з приводу синхронних метастазів здійснене комбіноване втручання на ПЗ та печінці, в 1 – обмежилися видаленням первинної пухлини. З приводу синхронних метастазів у 8 пацієнтів виконана резекція печінки, в 1 – мультивісцеральна резекція. НЕП у стадії G2 діагностовані у 13 (86,7%) пацієнтів, нейроендокринна карцинома G3 – у 2 (13,3%). Показаннями до хірургічного лікування метастатичних НЕП ПЗ є резектабельні форми захворювання та поява метастазів не раніше ніж через 6 міс після першої операції.

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

О. І. Дацюк

Реферат

У 180 хворих на гострий панкреатит (ГП) досліджений вплив різних варіантів інфузійної терапії на вираженість поліорганної дисфункції в передопераційному періоді. Встановлено, що у хворих за легкого перебігу ГП (стартова оцінка за шкалою АРАСНЕ ІІ 7 балів і менше) інфузійна терапія з використанням розчинів кристалоїдів не поступається за ефективністю застосуванню гіперосмолярних/гіперонкотичних плазмозамінників (розчини ГЕК 130/0,4, багатоатомних спиртів). Використання у хворих при прогностично тяжкому ГП (оцінка за шкалою АРАСНЕ ІІ 8 балів і більше) розчинів кристалоїдів у поєднанні з  розчинами ГЕК 130/0,4 або багатоатомних спиртів сприяло більш швидкій стабілізації показників гемодинаміки, зменшенню вираженості поліорганної дисфункції та летальності.

 

Профилактика гнойно–воспалительных осложнений после холецистэктомии при НАЛИЧИИ коричневых камнЕЙ в желчном пузыре И ЕГО деструктивныХ измененияХ

А. В. Гусейнов

Реферат

Обобщен опыт лечения в клинике 47 больных по поводу острого калькулезного холецистита. В удаленном желчном пузыре обнаружены коричневые пигментные камни. Описаны особенности клинического течения заболевания у таких больных, данные ультразвукового и инструментальных методов исследования. Проведение тройной антибактериальной терапии способствовало снижению риска инфицирования желчи, устранению воспалительного процесса.

 

ВИКОНАННЯ СИМУЛЬТАННИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ АЛОПЛАСТИЦІ СКЛАДНИХ ДЕФЕКТІВ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

Р. Б. Лисенко

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 360 хворих з приводу складних дефектів (СД) черевної стінки (ЧС), яким здійснено алопластику за період 2005–2015 рр. У 332 (92,2%) пацієнтів діагностовані супутні захворювання, що потребувало поєднаного хірургічного лікування, у 16,4% з них – інтраабдомінальні. Деформація ЧС, що потребувала хірургічної корекції, виявлена у 274 (76,1%) пацієнтів. Використання диференційованого підходу дозволило не тільки надійно закрити різноманітні за локалізацією та розмірами дефекти, а й одночасно усунути супутні захворювання, що потребували хірургічного лікування, уникнути повторних операцій і пов’язаних з ними ускладнень, емоційного, фінансового навантаження.

 

ІНТРАКРАНІАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА ПРИ ВИКОНАННІ ЕНДАРТЕРЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ СТЕНОЗУ СОННОЇ АРТЕРІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

І. М. Самарський, Т. В. Волковинська

Реферат

Проведена оцінка показників інтракраніальної гемодинаміки при виконанні ендартеректомії з приводу стенотичних захворювань сонних артерій (СА) шляхом допплерометричного інтраопераційного моніторингу та ефективності нейропротекції з застосуванням препарату неотон під час оперативного втручання. За результатами дуплексного дослідження судин плечо–головного стовбура (ПГС) у більшості пацієнтів після госпіталізації виявлені білатеральні гетерогенні атеросклеротичні бляшки з переважанням гіпоехогенного компоненту. На початку оперативного втручання у хворих відзначали збільшення лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) по середній мозковій артерії (СМА) – до (167,2 ± 1,3) см/с, що виходило за межі припустимих показників. Під час болюсного введення неотону виражених змін інтракраніальної гемодинаміки не було, частота виявлення мікроемболії судин головного мозку втричі менша. Обговорено доцільність оцінки внутрішньомозкової гемодинаміки у хворих за атеросклеротичного ураження артерій ПГС на інтраопераційному етапі.

 

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ МЕЗОКАВАЛЬНОГО ШУНТУВАННЯ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

О. Г. Дубровін, О. С. Годік, В. П. Соручан, Л. Є. Янович

Реферат

Проаналізовано ефективність мезокавального шунтування (МКШ) при лікуванні портальної гіпертензії (ПГ) у 69 дітей. Основним показанням до застосування МКШ було виникнення кровотечі з варикозно–змінених вен (ВЗВ) стравоходу та шлунка. МКШ застосовують у 53,6% пацієнтів як варіант повторного оперативного втручання; воно забезпечує декомпресію системи ворітної вени (ВВ) у середньому на 30,9%. Застосування МКШ дозволяє підвищити ефективність хірургічного лікування ПГ у дітей до 85,5% у порівнянні з такою після роз’єднувальних операцій (36%).

 

ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ ПРИТОК нижньої порожнистої вени

В. І. Русин, В. В. Корсак, С. О. Бойко, Я. М. Попович

Реферат

Проаналізовані результати анатомічного дослідження нижньої порожнистої вени (НПВ) та її приток на 27 свіжих трупах. Встановлено, що в запечінковий відділ НПВ впадають від 7 до 23 вен. Діаметр головних печінкових вен у середньому 12,3 мм, задніх – 4,8 мм. У 63% спостережень між головними і задніми печінковими венами є вільне вікно довжиною 10 – 18 мм. Поперекові вени 2 – 8 парних гілок у 92,6% спостережень зливаються і впадають у НПВ одним стовбуром, найчастіше ближче до її лівої півокружності. Діаметр спільної поперекової вени у середньому 5,2 мм. Верхня спільна поперекова вена впадає у НПВ на відстані 13 – 23 мм від місця впадіння правої ниркової вени. Задні печінкові та спільні поперекові вени можуть бути джерелом інтраопераційної кровотечі, яку складно контролювати. Виявлені анатомічні особливості приток НПВ нижче діафрагми слід мати на увазі під час видалення тромбів з НПВ.

 

Гібридні хірургічні втручання у хворих З ПРИВОДУ ішемічнОЇ формИ синдрому діабетиЧНОЇ стопи

С. М. Діденко

Реферат

наведений досвід виконання гібридних хірургічних втручань у 24 хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ типу, ускладнений ішемічною формою синдрому діабетичної стопи (СДС). За результатами передопераційного обстеження у хворих виявляли багаторівневе оклюзійно–стенотичне ураження артерій нижніх кінцівок (НК). Виконання гібридних операцій артеріальної реконструкції дозволило покращити результати хірургічного лікування таких хворих.

 

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ТА СЕПСИСІ

С. Д. Шаповал, Л. Л. Воронцова, О. В. Трибушний, І. Л. Савон , Л. Ю. Слободченко

Реферат

Представлений аналіз змін специфічної ланки імунітету у хворих при гнійно–некротичних ускладненнях синдрому діабетичної стопи (СДС) та сепсисі. Ускладнений СДС діагностований у 436 пацієнтів, з них у 29 (6,6%) – обтяжений сепсисом. Концентрацію основних класів імуноглобулінів IgA, IgM, IgG визначали за допомогою імуноферментного аналізу (IФА). Для оцінки імунного статусу визначали субпопуляції лімфоцитів (СD3+, СD4+, СD8+, СD25+) з використанням моноклональних антитіл до антигенів методом проточної цитометрії. Встановлено, що у хворих при СДС показники специфічного клітинного імунітету перебували у стані супресії, що поглиблювалася при ускладненні захворювання сепсисом. На підставі виведеної формули при СДС відзначали розлади імунної системи І ступеня при сепсисі – ІІ ступеня.

Таким чином, стан клітинної та гуморальної ланок імунної системи у хворих як при СДС, так і сепсисі кваліфікований як загальна імунна депресія.

 

ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ: ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

А. Н. Кваченюк, Л. Л. Сук

Реферат

Обобщен опыт выполнения хирургических вмешательств на щитовидной железе (ЩЖ) у 205 больных, в том числе с применением технологии электросварки биологических тканей (ЭБТ) – у 95. Применяли аппараты для электросварки и высокочастотные хирургические коагуляторы ЕК300–М1 и ЕКВЗ–300 «Патонмед», а также оригинальные адаптивные биполярные коагуляционные инструменты. Операции выполняли под эндотрахеальным наркозом “открытым” способом, завершали их послойным наложением узловых швов и вакуумно–аспирационным дренированием.

Для оценки эффективности ЭБТ в хирургии ЩЖ анализировали течение раннего послеоперационного периода. Установлено положительное влияние технологии ЭБТ не только на хирургическую тактику, но и течение раннего послеоперационного периода.

Рекомендовано применение ЭБТ в качестве стандарта при хирургических вмешательствах на ЩЖ.

 

Особенности рентгенологического исследования у больных раком легкого и при метастатическОМ поражениИ легких

А. Жехонек, Е. В. Панченко, В. В. Макаров, Ю. В. Иванова, А. Ю. Бодрова

Реферат

Представлены наиболее часто выявляемые в клинической практике особенности данных рентгенологического исследования у больных раком легкого и при метастатическом поражении легких.

 

Изменение площади раневой поверхности при воздействии низкодозированного вакуума

А. Н. Велигоцкий, Р. В. Савицкий, А. Н. Довженко, С. Б. Павлов, А. В. Леонов

Реферат

Проанализированы результаты лечения 30 больных по поводу длительно незаживающих ран и трофических язв, у которых в качестве местного лечения применен метод вакуум–терапии. Для изучения активности репаративной регенерации в ране использовали метод динамического определения площади ран с помощью компьютерной программы lqSquare и иммуногистохимический метод определения KI 67 положительных клеток в тканях околораневой области. Установлено, что воздействие низкодозированного вакуума на рану способствовало повышению пролиферативной активности тканей околораневой области и уменьшению площади раневого дефекта. Оценка изменения площади раневой поверхности является важным средством прогнозирования эффективности лечения, профилактики осложнений.

 

Клініко–експериментальнЕ дослідження впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на перебіг гнійно–запальних процесів, спричинених Staphylococcus aureus

В. В. Пантьо, Г. М. Коваль, В. І. Пантьо

Реферат

Наведені результати клініко–експериментального дослідження впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) з довжиною хвилі 635 і 870 нм на динаміку перебігу ранового процесу у хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ типу з синдромом діабетичної стопи (СДС). Доведено, що опромінення низькоінтенсивним лазером гнійних ран, інфікованих Staphylococcus aureus, сприяло прискоренню перебігу гнійно–запального процесу, покращенню результатів лікування таких хворих, зменшенню частоти ампутації кінцівок, тривалості лікування хворих у стаціонарі завдяки як безпосередньому впливу на мікроорганізм, так і позитивному впливу на макроорганізм.

 

ІНВАГІНАЦІЯ КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ: КЛІНІКО–ДІАГНОСТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ, ДОСВІД ЛІКУВАННЯ

О. А. Моравська, К. Ю. Дмитрієва, Д. В. Дмитрієв

Реферат

Обстежені 112 хворих, інвагінація кишечнику (ІК) виявлена у 79 (70,5%) хлопчиків та 33 (29,5%) дівчаток. Розроблений алгоритм комплексного патогенетично–обгрунтованого обстеження, індивідуального підходу на етапах обстеження й лікування для покращення діагностики та лікування дітей з приводу ІК. Визначення патогенетичних особливостей клініки ІК у дітей, клініко–ехографічних ознак, що дало можливість диференціювання стану кровообігу стінки кишки, значно розширило можливості консервативної лікувальної тактики навіть за наявності клінічних проявів ІК у строки понад 18 – 24 год. Доцільне поглиблене вивчення проблем діагностики набутої ІК педіатрами, сімейними лікарями.

 

Оцінка якості життя хворих За місцево поширенИХ злоякіснИХ новоутворенЬ слизової оболонки порожнини рота після комплексного лікування

В. П. Баштан, О. Є. Муковоз, В. І. Купріян

Реферат

На підставі аналізу результатів оцінки якості життя (ЯЖ) 74 хворих, яких лікували з приводу місцево поширених злоякісних новоутворень слизової оболонки порожнини рота (СОПР), представлений досвід їх ортопедичної реабілітації шляхом відновлення естетично–функціональних параметрів щелепно–лицевої ділянки з використанням знімних конструкцій після реконструкції дефектів нижньої щелепи.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМЕЖИННОЇ ПЛАСТИКИ СЕЧІВНИКА З ПРИВОДУ ЙОГО СТРИКТУРИ ТА ОБЛІТЕРАЦІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ КІСТОК ТАЗА

В. І. Горовий, І. В. Барало, О. М. Капшук, О. Л. Кобзін, Ю. Б. Потєха

Реферат

Представлені результати промежинної пластики сечівника у 62 хворих з приводу стриктури та облітерації його задньої частини (ЗЧС) після перелому кісток таза за 30 років. У ранньому післяопераційному періоді ускладнення виникли у 13 хворих, у віддаленому – рецидив стриктури сечівника відзначений у 8 (12,9%), з них у 4 (6,5%) – виконано повторну уретропластику. Еректильна дисфункція (ЕД) виявлена у 19 (82,6%) хворих.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ МОНОЦИТОВ И ПРОФИЛЯ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ

О. А. Беляева, В. Г. Шендрик, Л. В. Кузнецова

Украины, г. Киев

Реферат

Рожистое воспаление (РВ) – тяжелое заболевание, которое сопровождается тяжелыми осложнениями и высокой летальностью. Проведены иммунологические исследования у 51 пациента, которых лечили в клинике по поводу РВ с использованием иммуномодулятора. Отмечены изменения показателей фагоцитарной активности моноцитов (ФАМ) и профиля цитокинов у больных при РВ. Применение в комплексе лечения иммуномодулятора положительно влияло на показатели ФАМ.

 

Результаты применения хирургических магнитных инструментов для обследования ран и удаления ферромагнитных инородных тел

Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко

Реферат

Проанализированы результаты применения разработанного набора хирургических магнитных инструментов, предназначенных для измерения параметров и обследования ран, диагностики и удаления металлических ферромагнитных инородных тел. Приведены описание инструментов и устройств, технологии, применяемые для диагностики и удаления металлических ферромагнитных инородных тел. Использование набора хирургических магнитных инструментов при огнестрельных ранениях позволило улучшить качество диагностики и результаты лечения.

 

ТЕСТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АТОМНО–СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СУМІСНОСТІ АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ З ОРГАНІЗМОМ РЕЦИПІЄНТА

Я. І. Грищук, Т. А.  Алексєєва, М. Т. Картель, О. М. Лазаренко, Г. О. Лазаренко, П. М. Литвин, М. Ю. Ничитайло

Реферат

Вивчено специфічність тестування сіток для герніопластики з використанням атомно–силового мікроскопа (АСМ–тестування). Метод дозволяє визначити сумісність матеріалу алотрансплантата з організмом пацієнта, обрати відповідний імплантат та оптимальний супровід хворого після операції.

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

М. В. Макаренко, Д. О. Говсєєв, Л. І. Мартинова, Т. В. Тян

Реферат

Обстежені 128 пацієнток з приводу прогресуючої та порушеної трубної вагітності (ТВ), фізіологічного перебігу вагітності та загрози невиношування. За непорушеної ТВ та чіткої візуалізації маткової труби і плідного яйця в ній запропоноване консервативне лікування з використанням метотрексату. При позаматковій вагітності (ПВ) під час проведення лапароскопії рекомендовано виконувати органозберігальні операції, після яких частота настання маткової вагітності більша, ніж після екстракорпорального запліднення. Підтверджено ефективність застосування як лапароскопічного, так і консервативного лікування за умови правильної оцінки показань до кожного методу.

 

МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОФЕНОТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІТИН ЛІПОАСПІРАТУ

О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, К. М. Запольська, С. С. Паляниця, Л. А. Панченко

Реферат

В експериментальному дослідженні вивчені морфологічні та імунофенотипові характеристики клітин, виділених з жирової тканини. Встановлено, що клітини, виділені з ліпоаспірату, а саме клітини третьої субпопуляції,характеризуються ознаками, притаманними мезенхімальним стовбуровим клітинам (СК) і аналогічними таким СК кісткового мозку. Наявність у клітин, виділених з ліпоаспірату, ознак, що характеризують їх як СК, зумовлює перспективність їх використання в клінічній практиці.

 

експериментальне обґрунтування ЗАСТОСУВАННЯ методики хордектомії з використанням електротермоадгезії З ПРИВОДУ ракУ гортані

Р. А. Абизов, Ю. І. Онищенко

Реферат

Вивчені морфологічні зміни в тканинах під впливом електротермоадгезії після виконання хордектомії з приводу раку гортані в експерименті. Використання електротермоадгезії не спричиняло некротичних змін тканин, їх з’єднання відбувалося завдяки утворенню гомогенного субстрату, він складався з денатурованих білкових молекул еластину й колагену, що утворилися під дією високочастотного струму. При застиганні вони утворювали білкові містки, що утримували з’єднані поверхні тканин та формували ніжну рубцеву тканину.

 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БАЗИС ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ ХІРУРГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Я. В. Цехмістер, Ю. Л. Кучин, О. Ю. Лисенко, Т. М. Галига

Реферат

Представлені результати дослідження щодо визначення загального рівня знань та практичних навичок з надання невідкладної допомоги лікарів–інтернів хірургічних спеціальностей. Наведено інформацію щодо практичного курсу невідкладної допомоги, розробленого для лікарів–інтернів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Обґрунтовано доцільність впровадження практичного курсу невідкладної допомоги для лікарів–інтернів хірургічних спеціальностей. Висвітлені особливості структури загальнопрофесійної компетентності лікаря хірургічної спеціальності. Наведені результати повторного анкетування респондентів після успішного опанування практичного курсу невідкладної допомоги.

 

ЕХОГРАФІЧНІ ПАТТЕРНИ АНОМАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

М. В. Костилєв, А. С. Матящук

 


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector