медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія – 2016 – № 6

Хірургічні аспекти ГОСТРОЇ кишковОї кровотечІ у хворих на колоректальний рак

П. В. Іванчов, П. Д. Фомін, О. М. Андрусенко

Реферат

З 2004 по 2015 р. в Київському міському центрі з надання допомоги хворим з шлунково–кишковою кровотечею лікували 241 хворого з приводу колоректального раку (КРР), ускладненого гострою кишковою кровотечею (ГКК). Проаналізовано залежність тяжкості ГКК від локалізації, глибини пухлинної інвазії, морфологічного й гістологічного типу КРР. Рак правої половини ободової кишки виявлений у 58 (40,6%) хворих, лівої половини – у 85 (59,4%). Частота тяжкої ГКК за ураження пухлиною правої половини ободової кишки удвічі більша, ніж за ураження лівої половини ободової кишки, та у 2,1 разу більша, ніж за наявності злоякісної пухлини прямої кишки. При збільшенні глибини інвазії ракової пухлини збільшувалася частота ГКК середньої тяжкості та тяжкої, за глибини пухлинної інвазії Т3–Т4 вона становила 68,0%. Помірну ГКК у 2,4 разу частіше виявляли за екзофітного типу росту КРР, середньої тяжкості та тяжку − відзначали у 67,3% з 55 хворих за дифузно–інфільтративного типу та у 80,7% з 57 хворих − за виразково–інфільтративного типу. У міру зменшення показника диференціювання ракової пухлини збільшувалася частота виявлення тяжкої ГКК, за низького ступеня диференціювання (G–3), вона досягала 65,7%.

 

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ МІЖКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ

В. М. Мельник, О. І. Пойда

Реферат

Розроблена хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів, що передбачає визначення факторів ризику, прогнозування та профілактику виникнення ускладнення, вибір способів з’єднання відрізків кишечнику, формування та захист міжкишкового анастомозу, своєчасну діагностику ускладнення, виконання невідкладної релапаротомії, вибір її обсягу, подальше ведення пацієнта. Використання запропонованої тактики у 456 хворих сприяло зменшенню частоти виникнення неспроможності швів анастомозів до 0,6%, летальних наслідків – до 0,2%.

 

РЕЗЕКЦІЙНІ ТА БІЛІОДЕКОМПРЕСИВНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ПЕРІАМПУЛЯРНИХ ПУХЛИН

М. Ю. Ничитайло, П. В. Огородник, А. Г. Дейниченко, В. П. Шкарбан

Реферат

Проаналізовані результати лікування 1327 хворих з приводу пухлин періампулярної зони, у відділі лапароскопічної хірургії та холелітіазу в період з 2005 по 2015 р. Супрапапілярна холедоходуоденостомія (СПХДС) виконана у 245 пацієнтів, ендоскопічна папілектомія – у 36, локальна резекція великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВСДК) – в 11, аденомектомія – у 28, ендобіліарне стентування з використанням пластикових стентів – у 523, біліарне ендопротезування з застосуванням нітинолових стентів – у 484. Ускладнення після ендоскопічних втручань виникли в 11,5% хворих.

 

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ ПУТЕМ АНТЕГРАДНОГО ЭНДОБИЛИАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В. В. Бойко, Ю. В. Авдосьев, А. Л. Сочнева, Р. М. Смачило, Н. Ф. Мижирицкая

Реферат

Проанализирован опыт паллиативного лечения больных по поводу холангиокарциномы. В клинике в период с 2010 по 2016 г. у 41 больного по поводу нерезектабельной холангиокарциномы выполнены антеградные эндобилиарные вмешательства. Единственным этапом лечения обтурационной желтухи (ОЖ) было чрескожное чреспеченочное холангиодренирование (ЧЧХД), осуществлено у 21 (51,2%) больного, у 14 (34,1%) – дополнено антеградным билиарным стентированием, у 6 (14,6%) – произведено раздельное дренирование правого и левого печеночных протоков. Осложнения после ЧЧХД возникли у 26,9% больных. Летальность составила 7,4%. Антеградные эндобилиарные вмешательства, учитывая их малотравматичность и возможность применения у тяжело больных, могут быть методом выбора паллиативного лечения холангиокарциномы.

 

ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ

В. В. Арсенюк, Л. В. Гайсенюк, Д. В. Петрук, А. М. Бартош, Т. В. Дідич, І. І. Войтенко, О. В. Красовський, О. В. Гринів

Реферат

Проаналізовані результати лікування 46 пацієнтів з приводу гострого панкреатиту (ГП). Запропонований лікувальний алгоритм який крім базової медикаментозно–інфузійної терапії, передбачав мультимодальне знеболення шляхом поєднаного застосування епідуральної анестезії (ЕА) та нестероїдного протизапального препарату Дексалгін® ін¢єкт. Мультимодальна аналгезія – це ефективний та патогенетично обгрунтований метод у комплексі лікування хворих з приводу ГП, дозволяє зменшити до мінімуму використання опіоїдних препаратів або взагалі не застосовувати їх.

 

КОРЕКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ДИСЦИТОКІНЕМІЇ У ХВОРИХ ЗА ТЯЖКОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РАННЬОЇ РІДИННОЇ РЕСУСЦИТАЦІЇ

О. І. Дацюк, Г. В. Бевз, А. І. Семененко

Реферат

Вивчено функціональний стан ендотелію судин, дисцитокінемію та показники cиндрому системної запальної відповіді (ССЗВ) у хворих за тяжкого гострого панкреатиту (ГП) при проведенні ранньої рідинної ресусцитації з використанням L–аргініну гідрохлориду. Обстежені 79 хворих, у яких діагностований ГП. Встановлено, що включення до стартової інфузійної терапії L–аргініну гідрохлориду більш ефективно зменшувало тяжкість ендотеліальної дисфункції, вираженість дисцитокінемії, запального синдрому та органної дисфункції у хворих за тяжкого ГП на ранніх етапах, ніж при застосуванні стандартних методів рідинної ресусцитації.

 

ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ КІСТОЗНИХ УТВОРЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Б. Ф. Шевченко, О. М. Бабій, О. М. Татарчук, В. А. Макарчук, О. П. Петишко, Н. В. Вінник

Реферат

У 38 хворих, оперованих з приводу кістозних утворень підшлункової залози (ПЗ), проведений ретроспективний аналіз результатів лабораторних досліджень вмісту кіст та морфологічних досліджень біоптатів стінки кісти. За наявності зв’язку порожнини кісти з протокою ПЗ активність α–амілази була у 3,9 разу більша, (р<0,0001), ніж за відсутності такого зв’язку. Встановлені зміни профілю цитокінів, зокрема, переважання рівня прозапальних цитокінів у вмісті незрілих псевдокіст (ПК) ПЗ, підвищення рівня інтерлейкіну–6 (IЛ–6) в 1,8 разу (р<0,05), рівня прокальцитоніну – у 5 разів (р<0,05); у вмісті зрілих ПК ПЗ – переважання маркерів фіброзування, збільшення вмісту TGF–b1 у 3,2 разу (р<0,05). Визначені найбільш валідні за чутливістю, специфічністю і точністю показники вмісту кіст ПЗ у диференційній діагностиці кістозних пухлин ПЗ.

 

ВИБІР СПОСОБУ АЛОПЛАСТИКИ СКЛАДНИХ ДЕФЕКТІВ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Р. Б. Лисенко

Реферат

Проаналізовані результати хірургічного лікування 360 хворих, яким з приводу складних дефектів (СД) черевної стінки (ЧС) здійснена алопластика за період 2005–2015 рр. Вибір способу алопластики був індивідуальним і залежав від розташування дефекту, його розмірів, форми, стану тканин ЧС, можливості їх зведення без суттєвого натягу, вірогідності виникнення післяопераційних ускладнень. Впровадження диференційованого підходу щодо вибору способу алопластики з приводу СДЧД сприяло поліпшенню результатів лікування пацієнтів.

 

Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих

В. О. Федірко, Т. А. Малишева, О. М. Лисяний, О. Г. Черненко, В. В. Гудков, П. М. Оніщенко

Реферат

Представлений аналіз матеріалу за період 1988–2012 рр. відділення субтенторіальної нейроонкології внутрішньомозкових пухлин задньої черепної ямки (ЗЧЯ), що рідко виникають. Наведені також дані літератури щодо внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації, що рідко виникають. Для покращення результатів лікування пацієнтів необхідні подальший аналіз матеріалу, його систематизація, створення загальнонаціонального реєстру, інтеграція фахівців суміжних спеціальностей та кооперація з провідними спеціалізованими клініками світу.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ХИРУРГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А. Н. Кваченюк, Л. Л. Сук

Реферат

В хирургии щитовидной железы (ЩЖ) внедряется технология электросварки биологических тканей (ЭБТ) с применением аппаратов высокочастотных хирургических коагуляторов ЕК300–М1 и ЕКВЗ–300 «Патонмед» и оригинальных биполярных коагуляционных инструментов. Изучена эффективность метода у 96 пациентов, оперированных с применением ЭБТ и без таковой, путем сравнения качества гемостаза, продолжительности операции, количества использованного шовного материала. Применение ЭБТ при операциях на ЩЖ способствовало уменьшению операционной кровопотери на 34%, послеоперационной – на 48%, длительности операции – в среднем на 31%, количества лигатур – на 81%. Узловые швы оставляли для послойного закрытия операционной раны. ЭБТ является значительным усовершенствованием хирургической тактики при вмешательствах на ЩЖ, а также существенным шагом в развитии миниинвазивной хирургии в эндокринологии.

 

ЗМІНИ КОЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ В НИЖНІЙ КІНЦІВЦІ ПРИ ОКЛЮЗІЇ АРТЕРІЙ СТЕГНОВО–ПІДКОЛІННО–ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТА У ХВОРИХ ПРИ СИНДРОМІ ІШЕМІЧНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ З ОГЛЯДУ НА АНГІОСОМНУ ТЕОРІЮ

С. М. Діденко, С. В. Болгарская, Є. В. Таран, К. О. Бойко

Реферат

Наведені дані обстеження 70 хворих з приводу оклюзії стегново–підколінного артеріального сегмента, поєднаної з оклюзією артерій гомілково–стопного сегмента. Наявність прохідних магістральних артерій стопи дозволяє здійснити підколінно– або гомілково–стопне шунтування як другий етап після стегново–підколінного шунтування. За недостатності шляхів відтоку необхідне збільшення їх ємності залежно від типу колатерального кровообігу.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ АНГІОГРАФІЇ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА НИЖНІХ КІНЦІВКАХ

С. В. Слєсаренко, П. О. Бадюл, С. О. Мунтян, К. С. Слєсаренко, О.О. Ковбаса

Реферат

Проаналізовані результати лікування 46 пацієнтів, у яких з приводу глибокого ушкодження нижніх кінцівок (НК) виконані 54 оперативних втручання з використанням локальних перфорантних клаптів. Передопераційна діагностика з використанням комп’ютерної (КТ) ангіографії при виконанні реконструктивних втручань на НК дозволила підвищити ефективність лікування хворих завдяки зменшенню тривалості препарування клаптя, частоти некритичних ускладнень, строків лікування хворого у стаціонарі.

 

Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого

В. Е. Севергин, П. П. Шипулин, А. Аграхари, С. Д. Поляк, Н. Канжо, Е. Ю. Тронина

Реферат

В клинике по поводу рака легкого (РЛ) лечили 276 больных в возрасте от 36 до 82 лет, в том числе 191 мужчину и 85 женщин. У 235 больных диагностирован первичный РЛ, у 41 − метастатическое поражение легких и плевры. Пункционная радиочастотная термоабляция (РЧА) оказалась эффективной у 86,3% больных. Небольшой клинический опыт использования метода не позволяет объективно оценить отдаленные результаты, показатели общей выживаемости больных в течение 1 года составили 70%, 2 лет – 48%. Применение видеоторакоскопической и открытой методик РЧА позволило достичь положительного эффекта у 91% больных. Осложнение в виде негерметичности легкого возникло у 2 пациентов. При применении эндобронхиальной РЧА положительный эффект (устранение стеноза дыхательных путей и гемостаз) достигнут у всех больных. Непосредственный гемостаз достигнут у 92% больных РЛ. Таким образом, использование нестандартных хирургических технологий позволило расширить возможности паллиативной помощи больным РЛ.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ШКІРНО–ЖИРОВИХ КЛАПТІВ СОСКОПОДІБНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ КОСМЕТИЧНІЙ ОТОПЛАСТИЦІ

Д. С. Аветіков, Д. В. Стебловський, С. О. Ставицький, І. Ю. Попович, В. М. Гаврильєв

Реферат

Відстовбурчені вушні раковини – найчастіша вроджена деформація, що характеризується надмірним відхиленням вуха від поверхні голови, у більшості спостережень це пов’язане з недорозвиненням протизавитка. На етапах планування та виконання оперативних втручань використані результати біомеханічних та морфологічних досліджень з індивідуальним аналізом кожного пацієнта. Вдосконалено методику косметичної отопластики. У 15 хворих з приводу капловухості здійснено косметичну отопластику з огляду на біомеханічні та морфологічні особливості шкіри.

 

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ У ХРОНІЧНИХ РАНАХ М’ЯКИХ ТКАНИН У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ

О. М. Петренко, А. О. Тихомиров, О. В. Петренко.

Реферат

Досліджений вплив вакуум (VAC)–терапії на колагенолітичну активність протеїназ у рановому ексудаті та біопсійному матеріалі хронічних ран м’яких тканин у 52 хворих на цукровий діабет (ЦД). Активність матриксних металопротеїназ (ММП) у пробах пошкоджених тканин та ексудатів визначали за даними желатинової зимографії. Нормалізація протеолітичних процесів внаслідок усунення надмірної колагенолітичної активності з тканин рани за допомогою апарата, що створює негативний тиск, корелювала з позитивною динамікою загоєння. Отже, модуляцію активності ММП слід розглядати як один з ключових механізмів лікувального ефекту VAC–терапії хронічних ран м’яких тканин при ЦД.

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ–СИСТЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Р. Н. Михайлусов

Реферат

Проанализированы результаты практического применения современных вакуум–ассистированных (ВАК) систем при лечении пострадавших с огнестрельными ранами мягких тканей. Изучены особенности их применения. Проведена сравнительная оценка показателей локального статуса и общего состояния раненых. Использование ВАК–систем имеет ряд преимуществ и позволяет ускорить заживление огнестрельных ран мягких тканей.

 

Изменение пролиферативной активности ТКАНЕЙ в ране при воздействии низкодозированного вакуума

А. Н. Велигоцкий, Р. В. Савицкий, А. Н. Довженко, С. Б. Павлов, А. В. Леонов

Реферат

Проанализированы результаты лечения 10 больных по поводу гнойных хирургических инфекций (ГХИ), у которых в комплексе местного лечения применен метод низкодозированной вакуум–терапии. Для изучения пролиферативной активности тканей при местном воздействии отрицательного давления использовали метод иммуногистохимического определения индекса пролиферации при исследовании экспрессии антигена KI 67. Установлено, что воздействие отрицательного давления способствовало увеличению в тканях раны количества клеток, находящихся в состоянии повышенной пролиферативной активности, активизации пролиферативных процессов в области раневого дефекта.

 

застосування методу флуоресцентної спектроскопії В діагностиЦІ ендогенної інтоксикації при опіковій травмі

В. С. Савчин, Л. Р. Остап’юк, А. С. Волошиновський, Т. С. Малий

Реферат

Однією з основних причин летальності при термічній травмі є сепсис і септичний шок. «Золотий стандарт» діагностики, що полягає у виявленні бактеріємії, в цій ситуації недостатньо інформативний. Це зумовило необхідність пошуку нових ефективних методів діагностики септичного стану при термічній травмі. Для вирішення цієї проблеми нами застосований метод флуоресцентної спектроскопії (МФС), раніше успішно використаний для діагностики гнійно–септичних станів і сепсису в хірургічній та акушерсько–гінекологічній практиці.

 

ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ СУЧАСНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ БАЗАЛЬНОКЛІТИННОГО РАКУ ШКІРИ

Б. В. Литвиненко, С. І. Коровін, О. І. Літус, В. П. Баштан, В. Є. Литвиненко

Реферат

На основі аналізу результатів лікування 22 пацієнтів з приводу базальноклітинного раку шкіри (БКРШ) представлений досвід використання фотодинамічної терапії (ФДТ) з застосуванням системного фотосенсибілізатора (ФС). Отримані дані свідчать про доцільність використання ФДТ з огляду на стадію, форму та локалізацію процесу.

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ДЕВИТАЛИЗИРОВАННЫХ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Д. В. Бызов, Н. А. Чиж, И. П. Михайлова, Е. В. Шевченко, А. Г. Манченко, Б. П. Сандомирский

Реферат

Внедрение в клиническую практику новых поколений сосудистых протезов требует предварительного проведения доклинических исследований in vivo. Представлены результаты протезирования брюшной части аорты (БЧА) кроля с использованием сосудистых ксенотрансплантатов, обработанных криорадиационным способом. Последовательно изложены хирургические этапы экспериментальной сосудистой трансплантации. По результатам ультразвукового исследования оценено морфофункциональное состояние сосудистого протеза, установлено, что через 2 года после трансплантации происходит некоторое расширение внутреннего диаметра протеза, уменьшение скорости кровотока на 15% по сравнению с таковой в дистальном и проксимальном отделах аорты. По данным морфологических исследований, максимальное ремоделирование протеза отмечено через 14 мес после имплантации, оно характеризовалось замещением внутренней и наружной трети его стенки новообразованными соединительнотканными волокнами реципиента.

 

ПАХОВАЯ ГРЫЖА С УЩЕМЛЕНИЕМ МАТКИ, ПРАВОГО ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ

Ю. Г. Кадышев

 

Валентин Васильевич СУСЛОВ

к 85−летию со дня рождения

Видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
11 Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Создание сайта: веб-студия "Квітка на камені"