ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАЗОВОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕЗЕРВУАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НОВОГО ТИПА ПОСЛЕ КОЛЭКТОМИИ, ПРЕДЕЛЬНО НИЗКОЙ ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ, МУКОЗЭКТОМИИ

Часть 2

А. И. Пойда, В. М. Мельник

Реферат

Обобщены отдаленные результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо–функциональной резервуарной конструкции (ТТКАФРК) нового типа у больных, оперированных по поводу тяжелых диффузных неопухолевых заболеваний толстой кишки. Применение разработанного метода способствовало уменьшению частоты рецидивов заболеваний, послеоперационных осложнений, выраженности постколэктомического синдрома, улучшению функции анальной континенции.

Хірургічне лікування раку шлунка, УСКЛАДНЕНОГО гостроЮ кровотЕЧЕЮ, зА субтотальнОГО Й тотальнОГО ураження ОРГАНА

П. В. Іванчов, П. Д. Фомін

Реферат

У клініці за період 1998 – 2015 рр. лікували 146 хворих з приводу раку шлунка (РШ), ускладненого гострою кровотечею (ГК) за субтотального й тотального ураження І стадії органа. Розроблена лікувальна тактика, основана на комплексному застосуванні мініінвазивних методів ендохірургічного гемостазу для припинення активної кровотечі з пухлини чи її рецидиву та профілактики рецидиву кровотечі після її спонтанного припинення за нестабільного гемостазу. За визначеними критеріями оперативне лікування проведене у 65 хворих: радикальні операції виконані у 42 (64,6%), паліативні та симптоматичні – у 23 (35,4%). В екстреному порядку (ЕП) оперовані 5 (7,7%) хворих, у ранньому відстроченому періоді (РВП) – 60 (92,3%), при цьому летальність після екстрених операцій удвічи вища, ніж після операцій, виконаних у РВП. Вважаємо операції, виконані на висоті кровотечі, у хворих при РШ, ускладненому ГК, за субтотального й тотального ураження органа надто небезпечними, що пов’язане з високою післяопераційною летальністю, доцільне здійснення ендохірургічного гемостазу з подальшим виконанням оперативного втручання у РВП, що забезпечить збільшення частоти здійснення радикальних операцій з лімфодисекцією в об’ємі D2.

хірургічне лікування.

 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ БРЮШНО-АНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, В. Г. Середенко, Ю. В. Волкова

Реферат

Рассмотрены возможности профилактики ишемического повреждения культи толстой кишки у больных после операции брюшно–анальной резекции (БАР) прямой кишки с низведением сигмовидной ободочной кишки (СОК) по поводу колоректального рака (КРР) путем применения в комплексе интенсивной терапии актовегина, L–лизина эсцината, никотиновой кислоты. Полученные результаты свидетельствовали о лучшей перфузии тканей культи толстой кишки.

 

ВИКОНАННЯ Релапаротомії у постраждалих зА закритоЇ поєднаноЇ абдомінальноЇ травмИ

О. В. Гончаренко

Реферат

Узагальнений досвід хірургічного лікування 248 постраждалих з приводу закритої поєднаної абдомінальної травми у гострому періоді. Розглянуті структура закритої травми органів черевної порожнини, особливості діагностики, хірургічної тактики, ускладнення, проаналізовані причини летальних наслідків. Летальність після релапаротомії становила 28,5%. Причиною смерті хворих були травматичний та геморагічний шок, забій головного мозку.

 

МЕТОД ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ПО ПОВОДУ ГИГАНТСКОЙ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ: ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В. В. Грубник, А. В. Малиновский

Реферат

Приведены сравнительные отдаленные результаты применения двух методов лапароскопической аллопластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): принципиально нового метода ненатяжной каркасной аллопластики с использованием облегченного политетрафторэтиленового (ПТФЭ) трансплантата Rebound–HRD–Hiatus hernia (основная группа – 44 пациента) и двухслойной пластики с применением облегченного частично рассасывающегося трансплантата Ultrapro (контрольная группа – 50 пациентов). Отдаленные результаты в основной группе изучены в сроки от 36 до 61 мес, в контрольной группе – от 10 до 48 мес. В основной группе истинный симптомный анатомический рецидив, в том числе в сочетании с функциональными рецидивами, не наблюдали, в контрольной группе частота таких рецидивов составила 20%. «Пищеводных» осложнений в основной группе не было, в контрольной группе у одного больного возникла длительная функциональная дисфагия.

 

Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперИтонЕальної алогерніопластики

С. І. Саволюк, М. Ю. Крестянов, В. М. Лисенко, О. А. Потапов, А. Ю. Глаголєва

Реферат

Проаналізовані показники якості життя (ЯЖ) 39 пацієнтів до та після виконання трансабдомінальної преперитонеальної алогерніопластики з використанням поліпропіленового протеза 3DMAX™ Light Mesh фірми “Bard” без додаткової фіксації. ЯЖ оцінювали за шкалою комфорту Carolinas (CCS) та візуальною аналоговою шкалою болю (VAS). Суб’єктивні відчуття, оцінені перед операцією, достовірно корелювали з прогресуванням дискомфорту через 2 тиж за більшої суми балів під час вихідного опитування та задоволенням пацієнтів через 6 тиж після операції. Наявність супутніх захворювань суттєво впливала на збереження інгвінодинії в першій кінцевій точці.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ПОЛЕВОМ ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ

М. А. Каштальян, В. Ю. Шаповалов, Э. Н. Хорошун, О. С. Герасименко, Р. В. Енин

Реферат

В мобильном госпитале в полевых условиях у 62 пациентов выполнены видеоэндоскопические операции по поводу различных повреждений и заболеваний органов брюшной полости. Это позволило у 20 пострадавших избежать выполнения напрасной лапаротомии. У 11 из них устранены повреждения, в том числе у 3 – при сочетанных ранениях груди и живота, у 6 – изолированном ранении живота. Диагностическая лапароскопия выполнена у 5 пострадавших при закрытой травме живота и сомнительных результатах лапароцентеза, у 6 – при непроникающих огнестрельных ранениях. При массовом поступлении раненых возможности лечебной лапароскопии ограничены.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНДАЗОЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

М. Е. Ничитайло, Л. М. Булик

Реферат

Обобщен опыт применения препарата грандазол у 36 пациентов, оперированных с применением лапароскопического доступа по поводу билиарных инфекций и нагноившихся кист яичников. Отмечена клиническая эффективность грандазола, что позволяет считать его препаратом выбора у таких больных.

 

эффективность хирургического лечения пациентов ПРИ выраженныХ внепищеводныХ ларингофарингеальныХ проявленияХ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В. В. Грубник, Н. Р. Параняк

Реферат

Оценена эффективность хирургического лечения пациентов при внепищеводных ларингофарингеальных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Проанализированы отдаленные результаты лапароскопической фундопликации, выполненной у 220 больных за период с 2001 по 2012 г. Удовлетворены результатами лечения 85% пациентов. Повторные антирефлюксные операции произведены 3 (1,1%) больным. Установлено достоверное преимущество фундопликации по Ниссену по сравнению с фундопликацией по Тупе в отношении регресса симптомов ГЭРБ и улучшения качества жизни пациентов.

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ, которым планируют ОБШИРНУЮ РЕЗЕКЦИЮ ПЕЧЕНИ

О. Г. Котенко, В. А. Кондратюк, Д. А. Федоров, А. В. Гриненко, А. А. Коршак, А. В. Гусев, А. О. Попов, М. С. Григорян

Реферат

Рассмотрены результаты выполнения предоперационной эмболизации воротной вены (ЭВВ) у 258 пациентов (основная группа), которым по поводу очаговых заболеваний печени в сроки до 22 сут после рентгенохирургического вмешательства выполнена обширная радикальная резекция печени (ОРП). У 353 пациентов (группа сравнения) выполнена ОРП без ЭВВ. У пациентов основной группы расчетный остаточный объем печени (РООП) в течение 22 сут после ЭВВ увеличился на 51,9%. В группе сравнения отмечена достоверно большая частота осложнений, обусловленных пострезекционной печеночной недостаточностью (ППН), чем в основной группе (соответственно 9,3 и 2,3%), более высокая летальность (8,2 и 3,9%). Применение ЭВВ у пациентов, оперированных по поводу распространенных опухолей печени, позволило у 81,8% из них увеличить РООП, повысить резектабельность.

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВМІСТУ ХОЛЕЦИСТОКІНІНУ ТА ПЕРЕБІГУ ПСЕВДОКІСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТУ

В. І. Русин, Є. С. Сірчак, С. С. Філіп, П. Ф. Серветник

Реферат

Проаналізовані результати обстеження 158 хворих на хронічний панкреатит (ХП). Встановлене збільшення у них концентрації холецистокініну (ХЦК). Доведена роль зміни вмісту цього гастроінтестинального гормону у сироватці крові у формуванні ускладнень при ХП.

 

ДИСЦИТОКІНЕМІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ СТАРТОВОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

О. І. Дацюк, Г. В. Бевз

Реферат

У 91 хворого, яких лікували з приводу тяжкого гострого панкреатиту (ГП), як стартову інфузійну терапію застосовували інфузійні розчини кристалоїдів, як самостійно, так і в поєднанні з розчинами ГЕК 130 / 0,4 та багатоатомних спиртів. Встановлена пряма кореляція між вираженістю дисцитокінемії та оцінкою тяжкості стану хворих за шкалами APACHE II і SOFA. Збільшення співвідношення вмісту фактору некрозу пухлин–альфа (ФНП–альфа) та інтерлейкіну–4 (ІЛ–4) понад 7 свідчило про неефективність агресивної внутрішньовенної ресусцитації у хворих за тяжкого ГП (чутливість 86,7%, специфічність 67,4%). Поєднане застосування розчинів кристалоїдів та ГЕК 130/0,4 або багатоатомних спиртів забезпечувало більш ефективну корекцію системної дисцитокінемії та органної дисфункції / недостатності.

 

ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МОНОНУКЛЕАРНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ У ХВОРИХ ЗА РЕФРАКТЕРНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, А. В. Якушев, М. Ф. Соколов, Г. С. Лобинцева, М. В. Костилєв, В. Ф. Оніщенко

Реферат

Проаналізовані результати спостереження за 20 хворими з рефректерною серцевою недостатністю (СН) ішемічної етіології, яким в комплексі з консервативною терапією здійснено трансплантацію мононуклеарних стовбурових клітин (МСК) пуповинної крові (ПК) з метою відновлення скоротливої здатності міокарда. З метою оцінки ефективності та безпечності трансплантації МСК ПК для реципієнтів до та через 1, 3, 6 і 9 міс після неї проводили обстеження хворих з використанням інструментальних, біохімічних та імунологічних методів. Вивчали проаритмогенний вплив МСК, активацію персистуючих в організмі вірусних інфекцій, активацію та прогресування атеросклеротичного ураження вінцевих артерій. Встановлено, що МСК ПК не спричиняли зазначених ускладнень, отже, їх можна вважати безпечними для реципієнтів у строки спостереження до 9 міс.

 

АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ НЕУСКЛАДНЕНОЇ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА

Н. П. Коржик

Реферат

Проаналізовані результати лікування в амбулаторних умовах 1274 пацієнтів з приводу варикозної хвороби (ВХ) нижніх кінцівок (НК) за період з 2006 по 2015 р. У 612 пацієнтів застосовано запропоновану схему лікування ВХНК.

 

диагностикА и лечениЕ хронического неэпидемического сиалоаденита у детей

В. А. Курбанов

Реферат

Хронический неэпидемический сиалоаденит часто возникает у детей, характерезуется одно– или двусторонней припухлостью околоушных слюнных желез. Это необструктивное, не суперактивное воспалительное заболевание, известное как ювенильный рецидивирующий паротит. Этиология заболевания точно не известна. Установлено, что некоторые факторы, в том числе генетические, иммунная недостаточность, аутоиммунные заболевания, а также аллергические факторы играют важную роль в его этиологии. Представлены данные диагностики и лечения 10 больных, у которых диагностирован рецидивирующий паротит, обратившихся в клинику с различными жалобами.

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДИРОФИЛЯРИОЗА У ДЕТЕЙ

В. К. Литовка, С. В. Веселый, И. Н. Иноземцев, П. А. Лепихов, Е. В. Литовка

Реферат

Приведен опыт лечения 5 детей в возрасте от 9 мес до 16 лет по поводу дирофиляриоза. Четверых из них лечили в хирургическом отделении, одного ребенка – в офтальмологическом. Всем больным, помимо общепринятых клинико–лабораторных методов исследования, проведено ультразвуковое (УЗИ), гистологическое и паразитологическое исследования операционного материала. Первичную предоперационную паразитологическую диагностику не применяли. Клинические симптомы дирофиляриоза у всех пациентов были неспецифичными. Основной жалобой у больных было наличие опухолеподобного образования различной локализации. Диагноз до операции установлен только с помощью УЗИ, позволившего обнаружить эхо–признаки живого гельминта. Окончательный диагноз установлен на основании результатов биологического исследования удаленного паразита. Все пациенты выздоровели.

 

ІНФРАЧЕРВОНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РАН

О. П. Жученко

Реферат

Представлені результати дослідження динаміки запальних ускладнень загоєння операційних ран у 228 хворих після оперативного лікування з приводу неускладненої грижі передньої черевної стінки (ПЧС) різної локалізації, вплив опромінення крові на стан вегетативної нервової системи (ВНС) з метою профілактики інфільтративно–запальних ускладнень.

 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ АУТОПЛАСТИКИ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОСТРАЖДАЛИХ З ДЕФЕКТАМИ ДОВГИХ КІСТОК ВНАСЛІДОК МНОЖИННИХ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ

Ю. О. Ярмолюк

Реферат

Досліджені можливості застосування комбінованої аутопластики у 52 постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток, яким здійснене етапне хірургічне лікування з використанням регенеративних технологій. Викладені основні підходи до вибору хірургічної тактики при вогнепальних ушкодженнях залежно від їх локалізації, наявності кісткових дефектів, їх розмірів.

 

ДИНАМІКА ЗМІН КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ, НЕ СХИЛЬНИХ ДО УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ

В. М. Скрипник, С. О. Ставицький, М. Г. Скікевич, В. В. Бондаренко, Д. С. Аветіков

Реферат

Для покращення естетичних результатів і комплексної профілактики виникнення патологічних рубців у 20 хворих, не схильних до їх утворення, досліджено динаміку змін параметрів, що характеризують вплив модифікованої методики профілактики.

Вивчено динаміку утворення патологічних рубців на різних етапах профілактики, морфофункціональні особливості будови патологічних рубців, виявлені поліморфні варіанти гену еластину.

 

АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЕРЦЯ ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЧЕРЕПНО–МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька

Реферат

Вивчені морфологічні зміни серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі (ЧМТ), як ізольованій, так і поєднаній з цукровим діабетом (ЦД). Структурні зміни у щурів при ЧМТ, поєднаній з ЦД, значно більш виражені, ніж за ЧМТ без ЦД, і поглиблюються за наявності супутніх захворювань.

 

ВИКОРИСТАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ОБОЛОНОК ПЛОДА В ТЕРАПІЇ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ

О. О. Роєнко, В. Ю. Прокопюк, О. В. Фалько, Н. О. Шевченко, О. С. Прокопюк

Реферат

У модельному експерименті доведено, що лікування трофічних виразок (ТВ) кінцівок шляхом використання кріоконсервованих фрагментів оболонок плода людини (амніотичної та хоріальної) як ранового покриття дозволяє прискорити загоєння виразкового дефекту, сприяє активізації протизапальної та імунокоригувальної складових саногенезу, швидкому відновленню функціонування ураженої кінцівки, покращенню стану тварин. Застосування кріоконсервованих оболонок плода сприяє нормалізації кількості лейкоцитів у крові тварин, збільшенню кількості фагоцитів, посиленню їх поглинальної здатності, збільшенню кількості бластних форм лімфоцитів.

 

ГОСТРА ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

А. А. Бурлака, А. В. Лукашенко, М. О. Волк, В. В. Приймак, Ю. О. Жуков, О. О. Колеснік

 

МОДИФІКОВАНА ЧЕРЕЗШКІРНА ДИЛАТАЦІЙНА ТРАХЕОСТОМІЯ

А. А. Ілько, І. О. Бабін, І. В. Винницький

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *