медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія – 2016 – № 1

ПОДХОД К УСТАНОВЛЕНИЮ ПОКАЗАНИЙ К ПРОГРАММИРОВАННОЙ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ

И. В. Иоффе, В. В. Лесной

Реферат

Проанализированы результаты лечения 33 больных по поводу разлитого перитонита, у которых после операции применяли тактику программированной хирургической санации брюшной полости. Показания к релапаротомии устанавливали на основе шкалы оценки тяжести энтеральной недостаточности (ЭН). Проанализированы причины смерти больных и осложнений в зависимости от сроков и частоты выполнения релапаротомии.

Ключевые слова: перитонит; энтеральная недостаточность; релапаротомия.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ РЕГІОНАРНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТА РІВНЯ ЛІМФОДИСЕКЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ШЛУНКА

О. М. Левик, А. М. Рябошапка

Реферат

У 142 хворих, оперованих з приводу резектабельного раку шлунка (РШ), вивчено залежність показників виживання від клініко–морфологічних характеристик пухлинного процесу, особливостей хірургічного втручання. Досліджена ефективність виконання лімфодисекції (ЛД) на рівні D1–D2. Встановлено, що ураження реґіонарних лімфатичних вузлів (ЛВ) при карциномі шлунка зумовлює погіршення показників загального (ЗВ) і безрецидивного (БРВ) виживання. У пацієнтів без регіонарних метастазів виконання операції з ЛД D1 сприяло поліпшенню показників ЗВ і БРВ, а розширення ЛД до рівня D2 не забезпечило покращення результатів лікування.

Ключові слова: рак шлунка; регіонарні метастази; лімфодисекція; показники виживання.

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА СИСТЕМНИЙ ТА СПЛАНХНІЧНИЙ КРОВООБІГ У КОМПЛЕКСІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ

О. І. Дацюк

Реферат

Наведені результати проспективного дослідження за участі 76 хворих на гострий панкреатит (ГП), у яких у складі стартової рідинної ресусцитації  в комплексі передопераційної підготовки використовували кверцетин. Вивчений його вплив на показники системного та спланхнічного кровообігу, а також результати лікування ГП. Включення в схему передопераційної підготовки хворих кверцетину сприяло поліпшенню показників системної гемодинаміки та насосної функції серця, збільшенню механічної роботи лівого шлуночка у середньому на 18,4% (р<0,01). Встановлене достовірне зменшення пікової систолічної швидкості кровотоку в судинах спланхнічного простору. Покращення системного та регіонарного кровообігу зумовило зменшення частоти органної дисфункції, а також поліорганної недостатності з 71,4 до 28,6%.

Ключові слова: гострий панкреатит; передопераційна підготовка; інфузійна терапія; гемодинаміка; кверцетин.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ІНТРА– ТА ЕКСТРАПАНКРЕАТИЧНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ ПРИ ГОСТРОМУ НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Р. Т. Кузенко, А. М. Яворський, І. М. Шевчук

Реферат

У 38 хворих похилого і старечого віку, у яких діагностований гострий некротичний панкреатит (ГНП), вивчені морфологічні зміни в стінках інтра‑ і екстрапанкреатичних артерій, зокрема, дорзальної артерії підшлункової залози (ПЗ), великої артерії ПЗ (Геллера) та їх гілок. Хворі оперовані відкритим способом на 10 – 26–ту добу після госпіталізації з приводу гнійно‑септичних ускладнень панкреонекрозу. Померли 9 (24%) хворих. Зміни інтра‑ та екстрапанкреатичних артерій зумовлюють істотне зменшення інтенсивності спланхнічного кровотоку і спричиняють некротичні зміни в паренхімі ПЗ та парапанкреатичній клітковині.

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; морфологічні зміни інтра‑ та екстрапанкреатичних артерій; хворі похилого віку.

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСЕПСИНУ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ГНІЙНО–СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

О. В. Ротар

Реферат

У 70 хворих на гострий некротичний панкреатит (ГНП) та 10 практично здорових осіб визначали вміст пресепсину у плазмі крові з використанням імунохемілюмінесцентного методу та проводили бактеріологічні дослідження. Виникнення інфекції супроводжується вірогідним підвищенням рівня пресепсину в плазмі крові залежно від активності й тяжкості септичного процесу: за локальної інфекції – до (677 ± 30) пг/мл, сепсису – до (988 ± 47) пг/мл, тяжкого сепсису – до 2668 пг/мл; за ГНП без інфекції він становив у середньому (332 ± 38) пг/мл, у практично здорових осіб – (184 ± 16) пг/мл. Рівень пресепсину корелює з тяжкістю стану за шкалою APACHE II, що дозволяє об’єктивно оцінювати тяжкість стану пацієнтів, прогнозувати сприятливі та несприятливі наслідки лікування, швидко змінюється залежно від ефективності лікування.

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; діагностика; гнійно–септичні ускладнення; пресепсин.

 

ПРОФІЛАКТИКА ІНФІЛЬТРАТИВНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ РАН У ХВОРИХ ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ НЕУСКЛАДНЕНОЇ ГРИЖІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

О. П. Жученко

Реферат

представлені результати дослідження динаміки запальних процесів в операційних ранах у 238 хворих після хірургічного втручання з приводу неускладнених гриж передньої черевної стінки (ГПЧС) різної локалізації, а також впливу поляризованого світла на корекцію порушень вегетативної нервової системи (ВНС) з метою профілактики інфільтративно-гнійних ускладнень.

Ключові слова: грижа передньої черевної стінки; оперативне втручання; рана; ускладнення; некогерентне світло; вегетативна нервова система.

 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ОБСТРУКТИВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

И. П. Ерко, С. Б. Балабушко

Реферат

Проанализированы результаты реконструктивно–восстановительных операций, выполненных после обструктивной резекции толстой кишки (ОРТК) по поводу колоректального рака (КРР). Частота послеоперационных осложнений составила 11,7%. Наиболее частое осложнение – частичная несостоятельность швов межкишечного анастомоза, наложенного конец в конец – 3,9%. Летальность составила 1,1%.

Ключевые слова: колоректальный рак; обструктивная резекция толстой кишки; реконструктивно-восстановительные операции; осложнения; летальность.

 

Хірургічне лікування вогнищевоГО УРАЖЕННЯ печінки: аналіз результатів та перспективи 

О. І. Дронов, С. В. Земсков, Ю. П. Бакунець, П. П. Бакунець, Є. С. Козачук

Реферат

На основі аналізу власного матеріалу (386 спостережень) та даних літератури встановлено, що резекція печінки посідає перше місце в лікуванні вогнищевого ураження органа, як пухлинного, так і непухлинного генезу. Лікування всіх видів вогнищевого ураження печінки має бути розширене в спеціалізованих клініках України. Основним завданням роботи є визначення допустимого об’єму резекції печінки залежно від функціонального стану паренхіми органа, вдосконалення існуючих та розробка нових методів оперативного втручання, спрямованих на попередження ускладнень та збереження функції печінки.

Ключові слова: вогнищеве ураження печінки; резекція печінки; гостра пострезекційна печінкова недостатність.

 

Застосування мініінвазивних втручань ПІД контролЕМ ультраЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРИВОДУ непаразитарних кіст печінки

С. В. Малик, М. В. Безручко, О. С. Осіпов, С. П. Кравченко, А. В. Хоменко

Реферат

Проаналізовані результати лікування 21 хворого з приводу непаразитарних кіст печінки (НКП) з застосуванням лапароскопічного дренування і пункції під контролем ультразвукового дослідження (УЗД). Перевагами такого методу є мінімальний травматизм втручання, відсутність необхідності застосування загального знеболювання; низька частота післяопераційних ускладнень (7,1%), зменшення тривалості лікування хворих у стаціонарі до (3,3 ± 0,61) дня, зменшення економічних витрат на лікування.

Ключові слова: непаразитарні кісти печінки; пункційні втручання під контролем ультразвукового дослідження.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ

В. А. Сипливий, Д. В. Евтушенко, Г. Д. Петренко, С. А. Андреещев, А. В. Евтушенко

Реферат

Проанализированы результаты хирургического лечения 184 больных по поводу обструктивной желтухи и острого холангита при холедохолитиазе. Острый холангит диагностирован у 62 (33,7%) пациентов. Изучена чувствительность критериев Tokyo Guidelines (2013) – TG 13 для диагностики и оценки тяжести течения острого холангита. Изучена динамика изменений лабораторных параметров после операции. Установлено, что возникновение обтурационной желтухи и холангита сопровождается выраженными нарушениями функции печени, которые сохраняются и после восстановления желчеоттока, и изменениями в периферической крови, выраженность воспалительной реакции отражают гематологические индексы, наиболее информативным из которых является показатель интоксикации (ПИ).

Ключевые слова: холедохолитиаз; обтурационная желтуха; холангит; хирургическое лечение; критерии Tokyo Guidelines (2013).

 

ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

І. М. Гудз, О. О. Ткачук–Григорчук, О. Л.Ткачук

Реферат

У 60 хворих за різних форм гострого холециститу визначали показники коагулометрії та тромбоеластографії (ТЕГ).

До операції показники коагулометрії у міру збільшення тяжкості захворювання мали тенденцію до гіперкоагуляції. Найбільш суттєві зміни показників спостерігали після виконання лапароскопічної холецистектомії (ЛХЕ). У хворих за тяжкої операції відзначали прискорену кінетику тромбоутворення, про що свідчили показники ТЕГ. Ризик виникнення кровотечі обмежує застосування медикаментозної тромбопрофілактики.

Ключові слова: гострий холецистит; лапароскопічна хірургія; профілактика тромботичних ускладнень; коагулометрія; тромбоеластографія.

 

функціональний стан периферійних судин нижніх кінцівок та внутрішньокістковий тиск у хворих ПРИ облітеруючОМУ атеросклерозі на ТЛі цукрового діабету

В. І. Русин, В. В. Корсак, В. В. Русин, Ф. В. Горленко, В. В. Машура, М. І. Пекарь, О. В. Лангазо

Реферат

Проаналізовані результати обстеження 46 хворих з приводу облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок, як ізольованого, так і в поєднанні з цукровим діабетом (ЦД). Визначали індекс кісточкового тиску (ІКТ), реґіонарний систолічний тиск (РСТ), швидкість об’ємного кровотоку (ОК), реографічний індекс (РІ) з використанням проби з нітрогліцерином, постоклюзійний венозний тиск (ПОВТ) та внутрішньокістковий тиск (ВКТ) у великогомілковій кістці. Встановлене зменшення РІ у міру прогресування артеріальної ішемії. Показники проби з нітрогліцерином у пацієнтів при облітеруючому атеросклерозі поступово зменшувалися. За супутнього ЦД ефект нітрогліцерину практично відсутній. ПОВТ підвищений у пацієнтів усіх груп та поступово знижувався у положенні хворого лежачи, а при переході у положення стоячи – прогресивно підвищувався у міру прогресування артеріальної ішемії. ВКТ у значно підвищувався за ізольованого облітеруючого атеросклерозу при ішемії 3а стадії та знижувався – при 3б стадії. За супутнього ЦД ВКТ підвищений і при ішемії 3б стадії.

Ключові слова: облітеруючий атеросклероз; цукровий діабет; внутрішньокістковий тиск; постоклюзійний венозний тиск; реовазографія.

 

РИЗИК ВИНИКНЕННЯ рецидивУ варикозної хвороби ЗАЛЕЖНО ВІД ДІАМЕТРА варикозно–змінених вен нижніх кінцівок ПРИ ПРОВЕДЕННІ пінної склеротерапії

Р. Р. Османов

Реферат

Представлені результати лікування 139 пацієнтів, яким з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок (ВХНК) здійснено пінну склеротерапію (ПСТ) стовбурів та приток великої підшкірної вени (ВПВ), малої підшкірної вени (МПВ) та / або несафенних вен з ознаками недостатності клапанів під безперервним контролем ультразвукового дослідження. Розроблений комплекс заходів з профілактики рецидивів та ускладнень захворювання.

Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; пінна склеро терапія;

 

ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З УСКЛАДНЕНИМИ ПРОНИКНИМИ ПОРАНЕННЯМИ ГРУДЕЙ НА ІІІ РІВНІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

В. В. Хмель, Є. М. Маєтний, Ю. А. Лєвшов

Реферат

Проаналізовані результати обстеження й лікування 36 постраждалих з  ускладненими  проникними пораненнями грудей на ІІІ рівні надання допомоги. Узагальнений власний досвід хірургічного лікування поранення легень з застосуванням відеоторакоскопічного та зварювально–коагуляційного обладнання.

Ключові слова: поранення грудей; відеоторакоскопія; зварювання біологічних тканин.

 

ОСОБЛИВОСТІ СИМУЛЬТАННИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ДЕЯКИХ ТИПІВ ХРОНІЧНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПЛЕВРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

І. Д. Дужий, І. Я. Гресько, О. В. Кравець, Г. П. Олещенко, Н. І. Глазунова

Реферат

При поєднанні хронічного туберкульозного плевриту у ригідній стадії з легеневим туберкульозом показане оперативне втручання за типом плевропневмонектомії, що є складним для виконання та збереження функціонального стану хворого. Плевропневмонектомія у деяких хворих ускладнюється емпіємою та патологічними процесами у бронхах. Вивчені можливості застосування оперативних втручань, альтернативних плевропневмонектомії. З 48 хворих, яким за даними клініко-рентгенологічних досліджень показане виконання плевропневмонектомії, у 7 – виконані симультанні оперативні втручання з позитивними результатами.

Ключові слова: хронічний туберкульозний плеврит; туберкульоз легень; оперативні втручання.

 

ИЗМЕНЕНИЕ ГИСТОСТРУКТУРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Т. И. Тамм, В. В. Цодиков, В. В. Седак, О. Н. Плитень, М. С. Мирошниченко

Реферат

Проанализированы результаты гистологического исследования краев хронической анальной трещины (АТ) у 95 пациентов при длительности заболевания от 6 мес до 4,5 года. На основании оценки выраженности признаков острого воспаления, наличия грануляционной и рубцовой ткани установлено, что продолжительность острого воспаления АТ может составлять до 6 – 7 мес, подострого – от 8 до 11 мес, хронический рубцовый процесс наблюдали в сроки от 12 мес и более.

Ключевые слова: хроническая анальная трещина; морфологическое исследование; процессы репарации.

 

Внутрішньовенне введення імуноглобулінів у дітей ПРИ сепсисІ

І. М. Ячник, Н. П. Карпенко, С. В. Антюхін, І. М. Клубук, Т. В. Триліська, В. А. Мельник

Реферат

Вивчено ефективність застосування імуноглобуліну людини нормального (ЛІН) у дітей при сепсисі, що перебували у вкрай тяжкому стані. З 174 пацієнтів, яких лікували з приводу сепсису за період з 2005 – 2014 р., у 69 (39,6%) – застосовували ІЛН, у 105 (60,3%) – не застосовували. Відзначені позитивні зміни клітинного імунітету при застосуванні імунотерапії. Для оцінки ефективності імунотерапії слід продовжувати дослідження з залученням більшої кількості пацієнтів.

Ключові слова: сепсис; тяжкий сепсис; синдром поліорганної недостатності; імуноглобулін людини нормальний.

 

Вибір оптимального методу знеболення шляхом визначення рівня толл–подібних рецепторів У плазмі як маркеру гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді

Д. В. Дмитрієв

Реферат

Обстежені 47 дітей, оперованих з приводу пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору. В ранньому післяопераційному періоді можливе виникнення опіоїд–індукованої гіпералгезії. Здійснення анестезії поперечного м’яза живота (ТАР–блоку) з використанням 0,375% розчину бупівакаїну та комбінованої спинномозкової епідуральної аналгезії (КСМЕА) для знеболення після операції сприяло зменшенню вираженості гіпералгезії. Гіпералгезія в ранньому післяопераційному періоді проявлялася підвищенням рівня толл–подібних рецепторів (TLR–4) в крові. При застосуванні ТАР–блоку та КСМЕА відзначали зменшення експресії TLR–4 в крові.

Ключові слова: пухлини черевної порожнини; хірургічне втручання; знеболення; гіпералгезія; діти.

 

НАКЛАДАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ ТА МІЖКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ В УМОВАХ ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЧ–ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

М. Ю. Ничитайло, Ю. О. Фурманов, А. І. Гуцуляк, І. М. Савицька, К. Г. Лопаткіна, М. С. Загрійчук, А. В. Гоман

Реферат

В експерименті у 20 кролів моделювали розлитий жовчний перитоніт (ЖП) шляхом введення у черевну порожнину суспензії лабораторної культури E. coli та медичної жовчі. Через 24 год на тлі перитоніту на виключеній за Ру петлі тонкої кишки з використанням ВЧ–електрозварювання за допомогою апарата Патонмед ЕКВЗ–300 формували однорядні евертуючі холецистоентеро– (ХЕА) та ентероентероанастомози (ЕЕА). Через 6 міс після операції місце з’єднання ні ззовні, ні зсередини не виявляли, ознак стенозу не було. В умовах розлитого ЖП застосування технології зварювання дозволило накладати герметичні та спроможні біліодигестивні та міжкишкові анастомози, перебіг процесів регенерації зварювального шва після операції проходять типовий. З використанням ВЧ–електрозварювання можливо виконувати одноетапні реконструктивні втручання в умовах вираженого запалення тканин, у подальшому завдяки чіткому зіставленню слизових оболонок з’єднуваних органів уникнути стриктури анастомозу.

Ключові слова: жовчні протоки; жовчний перитоніт; анастомоз; стриктура; ВЧ–електрозварювання; експеримент.

 

СУЧАСНЕ ЕНДОВАЗАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН: ТЕРМІЧНІ ТА НЕТЕРМІЧНІ МЕТОДИКИ

Усенко О. Ю., Артеменко М. О., Унінець Г. М.

 

СТРАТЕГІЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СЕПСИС. Частина 2

С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, В. Б. Мартинюк, Л. А. Василевська, А. М. Якунич, О. О. Максимова, М. М. Софілканич

Реферат

Наведена детальна характеристика препаратів, що призначають хворим на сепсис – антибіотиків 1–го ряду (оптимальних) та альтернативних. Перевагу слід віддавати внутрішньовенному введенню антибіотиків. Акцентовано увагу на шляхи введення, дозування найбільш поширених антибіотиків у хворих на сепсис.

Ключові слова: сепсис; антибактеріальна терапія.

 

Досягнення та невирішені питання щодо лікування емпієми плеври

І. В. Чубар

Видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
11 Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Создание сайта: веб-студия "Квітка на камені"