СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРО БОЛЕЗНИ КРОНА В КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ УКРАИНЫ

А. И. Пойда, В. М. Мельник, Н. Д. Кучер, В. А. Жельман, М. И. Криворук

Реферат

Авторами разработана хирургическая тактика при болезни Крона (БК) на основании анализа современных взглядов на патогенез, особенности клинического течения, возможности диагностики и опыта лечения заболевания. Она предусматривает своевременную диагностику заболевания, прогнозирование возникновения рецидива, послеоперационных осложнений, оптимизацию показаний, выбор способа хирургического лечения. Применение разработанной хирургической тактики при БК у 121 пациента позволило улучшить объективную оценку тяжести заболевания, прогнозировать возникновение осложнений, оптимизировать показания к хирургическому лечению, выбор способа условно радикального, восстановительного, реконструктивно–восстановительного этапов оперативного вмешательства, уменьшить частоту рецидивов заболевания, послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности.

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЕСТРОГЕНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ВИРАЗКАХ, УСКЛАДНЕНИХ КРОВОТЕЧЕЮ

І. Д. Дужий, А. М. Романюк, С. В. Харченко, Р. А. Москаленко, Г. І. П’ятикоп, М. С. Линдін

Реферат

Вивчено експресію альфа–рецепторів естрогену (РЕ) за імуногістохімічним (ІГХ) маркуванням у клітинах слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) у пацієнтів при виразковій хворобі (ВХ) і без неї. У 4 пацієнтів (І група) виявлене ураження слизової оболонки шлунка і ДПК, вони оперовані з приводу кровотечі з гастродуоденальних виразок; у 3 пацієнтів (група ІІ) ураження слизової оболонки шлунка і ДПК не спостерігали; у 4 пацієнток (група ІІІ, контрольна), діагностований рак грудної залози, відзначена позитивна реакція на альфа–РЕ. У групах І і ІІ вивчали біоптати, взяті з воротаря і дна шлунка, а також ампули ДПК, у групі ІІІ – з пухлини. У контрольній групі у біоптатах виявлене позитивне забарвлення ядер. У пацієнтів груп І і ІІ експресія альфа–РЕ ядрами клітин не виявлена, проте, відзначали ділянки позитивного ІГХ забарвлення цитоплазми залозистих та стромальних клітин слизової оболонки досліджуваних відділів травного каналу. Позитивне ІГХ забарвлення цитоплазми щодо альфа–РЕ свідчить про чутливість до нього у нормі і при патології. Проте, достовірна різниця експресії альфа–РЕ ядрами клітин не встановлена. З метою доведення чи заперечення цієї гіпотези потрібні подальші клінічні та ІГХ дослідження.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 16-19.

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПРИВОДУ СТЕНОЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ

Є. В. Шапринський

Реферат

Проаналізовані результати оперативного лікування122 пацієнтів з приводу стенозуючих захворювань стравоходу (СЗС) за період 1993 – 2014 рр. Доведено доцільність застосування запропонованої технології лікування.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 20-21.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА

М. М. Мамедов, М. Ф. Мустафаева

Реферат

Проанализированы результаты лечения 77 больных в возрасте от 18 до 71 года по поводу острого парапроктита (ОПП) за период с 2010 по 2014 г. Превентивная пункционно–промывная энзимосанация (ППЭС) гнойных очагов с использованием иммобилизованных бактериальных протеиназ (имозимаза), метрогила П в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) позволила провести оптимальную предоперационную подготовку больных, улучшить их состояние, значительно уменьшить интенсивность местных воспалительных реакций.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 22-24.

Важливі естетичні аспекти корекції передньої черевної стінки

І. В. Яцишин

Реферат

На підставі узагальнення досвіду виконання естетичної абдомінопластики у 209 пацієнтів запропонована ефективна хірургічна технологія формування пупка та навколопупкової зони. Результати оцінені в 4 групах пацієнтів, у яких застосовані стандартні та вдосконалені методи формування пупка.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 25-28.

Выбор ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖАХ живота

Ф. Н. Ильченко, Н. Н. Деркач, Н. В. Ляшенко, М. М. Сербул

Реферат

Проанализированы результаты хирургического лечения 82 больных по поводу ущемленной послеоперационной грыжи живота (ПГЖ). Предложена оптимальная хирургическая тактика в зависимости от наличия факторов риска возникновения послеоперационных осложнений. Обоснован выбор метода операции у больных при различной степени операционного риска.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 29-31.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ ПІД ЧАС ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

М. Ю. Ничитайло, А. М. Базяк, В. В. Клочан, П. К. Груша, А. В. Гоман

Реферат

Проведений порівняльний аналіз результатів використання діодного лазера (довжина хвилі 940 нм ) і електрокоагуляції під час виконання лапароскопічної холецистектомії(ЛХЕ) . Оперовані 52 пацієнта з приводу гострого калькульозного холециститу, у яких замість електрокоагуляції застосований лазер, що забезпечило зменшення термічного впливу на тканини, відсутність ускладнень, зменшення тривалості лікування хворих у стаціонарі після операцій з (5,2 ± 1,2 ) до (4,9 ± 0,6 ) дня.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 32-34.

КЛІНІЧНА ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО БІЛІАРНОГО ПАНКРЕАТИТУ

С. М. Василюк, В. В. Іванина

Реферат

Проведене клінічне обстеження 126 хворих на гострий біліарний панкреатит (ГБП). У 65 хворих (1–ша група) відзначений ізольований холецистолітіаз; у 35 (2–га група) – холелітіаз, що не спричиняв обтурацію спільної жовчної протоки (СЖП); у 26 (3–я група) – холелітіаз, що спричинив обтурацію жовчовивідних шляхів (в тому числі вклинені конкременти в устя великого сосочка дванадцятипалої кишки – ВСДК). Клінічний перебіг ГБП відрізнявся залежно від локалізації конкрементів позапечінкових жовчних проток. У хворих при ГБП спостерігали біохімічні ознаки функціональних розладів гепатоцита, що потребувало включення гепатопротекторних препаратів у комплекс періопераційної консервативної терапії. Визначення активності панкреатичної α–амілази у сироватці крові та проведення АСТІМ Pancreatitis тесту є найбільш чутливими і специфічними методами біохімічної діагностики ГБП.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 35-41.

РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ ТА ЇХ ІНГІБІТОРІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова, С. А. Андреєщев

Реферат

Дослідження проведене у 47 хворих, оперованих з приводу псевдокіст (ПК) підшлункової залози (ПЗ). Для оцінки факторів запалення, тяжкості гіпоксії та стану реконструкції тканини ПЗ визначали активність матриксних металопротеїназ (ММП–9) та вміст їх тканинного інгібітору (ТІМП–2) у сироватці крові. Відзначено високу активність ММП–9 та ТІМП–2 у хворих за наявності ПК ПЗ І і II типу, що, ймовірно, зумовлене компенсаторною реакцією, спрямованою на пригнічення деструкції системи колагену (переважно колагену IV типу) та попередження подальшої перебудови сполучної тканини ПЗ. При прогресуванні фіброзу ПЗ активність ММП–9 та рівень ТІМП–2 знижувались у порівнянні з цими показниками за його відсутності. При ПК ПЗ ІІІ типу активність ММП–9 була на 83,6% вище, ніж у контрольній групі, проте, на 51,4 і 35,1% нижче, ніж за ПК ПЗ I і II типу. В усіх хворих спостерігали ендотеліальну дисфункцію з пошкодженням ендотелію, про що свідчило значне підвищення вмісту у плазмі крові ендотеліального фактору росту (VEGF). Це створювало сприятливі умови для ремоделювання тканини ПЗ, при цьому дефект парехіми заміщувався тканиною з нижчим рівнем організації, зокрема, рубцевою, за повторного ушкодження клітин відзначали ще більшу активацію панкреатичних зірчастих клітин (PSCs) і збільшення продукції компоненту позаклітинної матриці.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 42–45.

ПРОДОЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В НОРМЕ И ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Е. М. Трембовецкая, Г. В. Кнышов, В. П. Захарова, К. В. Руденко

Реферат

Изучены особенности продольного смещения стенок левого желудочка (ЛЖ) у больных при разных вариантах дилатационной кардиомиопатии (ДКМП).

У больных при ДКМП отмечают увеличение конечно–диастолического (КДИ) и конечно–систолического (КСИ) индексов, уменьшение ударного индекса (УИ) и фракции выброса (ФВ), гипертензию в легочной артерии (ГЛА), умеренную недостаточность митрального (МК) и трехстворчатого (ТК) клапанов. Эти изменения усугубляются при полной блокаде левой ножки (ЛН) предсердно–желудочкового пучка (ПЖП). При сокращении сердца как в норме, так и при ДКМП максимально выраженное продольное смещение миокарда выявляют в базальных сегментах ЛЖ, при этом верхушка сердца практически неподвижна. При ДКМП продольное смещение миокарда ЛЖ значительно уменьшается по мере прогрессирования сердечной недостаточности (СН). При полной блокаде левой ножки ПЖП, что проявлялось тотальным уменьшением амплитуды продольного смещения миокарда боковой и задней стенок ЛЖ, отмечено усугубление недостаточности МК (до 2+) и повышение давления в легочной артерии – до (60,1 ± 7,5) мм рт.ст., еще большее прогрессирование недостаточности кровообращения.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 46–48.

клітиннИЙ та біохімічнИЙ склад суспензії відмитих аутологічних еритроцитів, отриманих за допомогою апаратА cell saver

С. О. Кузьменко

Реферат

Досліджено ефективність відмивання аутологічної крові та залишкового перфузату під час виконання кардіохірургічних втручань у новонароджених з приводу вроджених вад сеця (ВВС) в умовах штучного кровообігу (ШК) з використанням апарата cell saver. За результатами дослідження, ефективність відмивання вільного гемоглобіну становила 71,6%, прозапального інтерлейкіну – 6 (ІЛ–6) – 95,8%, втрата тромбоцитів – 85,8%.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 49–51.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛЛОННЫХ КАТЕТЕРОВ С АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ У БОЛЬНЫХ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО–ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА

А. И. Питык

Реферат

Представлены результаты лечения 30 пациентов по поводу поражения артерий бедренно–подколенного сегмента (БПС) с использованием баллонных катетеров с лечебным покрытием. Доказано, что баллонная ангиопластика по сравнению с обычной ангиопластикой обеспечивает значительно лучшие показатели первичной проходимости оперированных артерий, меньшую частоту возникновения рестеноза в отдаленном периоде.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 52–56.

МЕТОДЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ КОРРЕКЦИИ ЭНЕРГОСТРУКТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ

Л. М. Смирнова

Реферат

В рамках нового концептуального подхода к снижению операционного риска, представлены инновационные методы персонифицированного периоперационного обеспечения: динамический стресс–мониторинг, антиноцицептивный наркозный потенциал, методы трансфузионной и стресс–коррекции.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 57–59.

МОРФОГЕНЕЗ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ, СПРИЧИНЕНИЙ СТРИКТУРОЮ МИСКОВО–СЕЧОВОГО СЕГМЕНТА РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

В. І. Савенков

Реферат

У хворих на гідронефроз ІІ–ІІІ стадії, спричинений обструкцією мисково–сечового сегмента (МСС) внаслідок вроджених вад сечової системи (СС), в інтерстицію, судинах паренхіми нирок та стінці МСС відзначають зменшення співвідношення вмісту колагену І і ІІІ типу, а за набутої обструкції – його збільшення. При обструкції у хворих на тлі вроджених вад у базальних мембранах судин спостерігають дефіцит колагену IV типу і появу нехарактерного для базальних мембран судин інтерстиціального колагену ІІІ типу. За набутої обструкції МСС виявляють лише збільшення вмісту колагену IV типу. Ці порушення найбільш виражені у пацієнтів за рецидивного перебігу захворювання. Запропонований діагностичний коефіцієнт співвідношення колагену І і ІІІ типу у хворих на гідронефроз, що спричинений обструкцією різної етіології. При гідронефрозі, зумовленому стриктурою МСС, виникає дисбаланс цитокінів, що впливають на процеси колагеноутворення.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 60–63.

БИСЕГМЕНТАРНЫЙ ПЕРЕДНИЙ МЕЖТЕЛОВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИГИДНЫХ ПЛАСТИН ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

А. Е. Барыш, С. А. Козырев

Реферат

Проанализированы результаты хирургического лечения 34 пациентов по поводу травм и заболеваний шейного отдела позвоночника (ШОП). У всех пациентов выполняли бисегментарный передний межтеловой спондилодез (ПМС) с использованием цервикальных ригидных пластин (РП) и вертикальных цилиндрических сетчатых имплантатов (ВЦСИ). Уточнена существующая и получена новая информация о динамике изменения рентгенологических показателей при применении авторами методики. Межтеловое сращение достигнуто у 82,4% пациентов через 1 год после операции. Частота осложнений при использовании имплантатов составила 23,3%, общая частота осложнений – 29,1%.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 63––66.

ПЛАСТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОЙ ОБЛАСТИ ЛОСКУТОМ МЫШЦЫ НАПРЯГАТЕЛЯ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ

Д. А. Пасичный

Реферат

Предложен способ пластики пролежней тазобедренной области, основанный на перемещении в составе лоскута проксимальной части мышцы напрягателя широкой фасции (МНШФ – m. tensor fascia latae) путем пересечения ее между местом прикрепления к верхней передней подвздошной ости (spina iliaca anterior superior) и местом вхождения в мышцу основной сосудистой ножки, что позволяет избежать обширной мобилизации мышцы и сохранить существующие в норме и возникшие при патологии анастомозы между сосудистой сетью лоскута и окружающими тканями. Предложенный способ успешно применен для пластики пролежней тазобедренной области III – IV степени у 2 больных.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 67–69.

ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК ТРАВМ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ КОЛІННОГО СУГЛОБА

С. С. Страфун, О. А. Костогриз, М. М. Риган, Ю. В. Ільїн, Ю. О. Костогриз, Р. В. Нечипоренко

Реферат

Проаналізовано структуру інвалідності хворих внаслідок пошкодження та захворювань колінного суглоба (КС). Рівень первинної інвалідності з приводу травм та захворювань КС становив у 2013 р. 12,4%. Причиною інвалідизації чоловіків є переважно однобічний гонартроз, жінок – двобічний внаслідок супутніх обтяжуючих чинників (дисгормональні зміни, надмірна маса тіла). Збільшення показників інвалідності спричинене відсутністю диспансерного нагляду, недостатнім лікуванням на різних стадіях перебігу хвороби, тяжкістю та необоротністю патологічного процесу у КС, соціально–економічними факторами, низьким реабілітаційним потенціалом, прогнозованою неможливістю професійно–трудової реабілітації у передпенсійному та пенсійному віці.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 7-0–72.

ПРОКАЛЬЦИТОНИН КАК ПРЕДИКТОР БАКТЕРИЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИЕЙ

Д. А. Алиев, З. Ш. Везирова, Т. Ф. Геюшева

Реферат

Изучена динамика уровня прокальцитонина (ПКТ) у 75 пациентов детского возраста, у которых на фоне онкологических заболеваний и проведения полихимиотерапии (ПХТ) возникли бактериемия и нейтропения. Определение уровня ПКТ в качестве быстро реагирующего биомаркера генерализованности инфекционного процесса позволяет установить его прогрессирование, осуществить раннюю диагностику, провести своевременные и адекватные лечебные мероприятия.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 73–75.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САНАЦИИ ГНОЙНОГО ЭНТЕРИТА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

Т. И. Тамм, В. В. Непомнящий, Е. А. Шакалова

Реферат

В эксперименте на модели механической острой непроходимости кишечника (ОНК) по данным морфологического и микробиологического исследования установлено, что в стенке кишки, расположенной выше места препятствия, возникает гнойный энтерит, что может быть источником гнойно–септических осложнений после устранения причины ОНК. Применение антибактериальных препаратов позволяет замедлить прогрессирование процессов деструкции в стенке пораженной кишки.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 76–78.

ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЖИРОВОГО ГРАФТА, ЗБАГАЧЕНОГО АЛОГЕННИМИ КРІОКОНСЕРВОВАНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ЖИРОВОГО ЛІПОАСПІРАТУ

О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, К. М. Запольська, С. С. Паляниця, Л. А. Панченко

РЕФЕРАТ

Вивчені можливості використання донорського кріоконсервованого клітинного матеріалу (мезенхімальних стовбурових клітин, виділених з жирової тканини) для захисту трансплантованого жирового графта від тканинної резорбції. Збагачення жирового графта кріоконсервованими алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами (ММСК), виділеними з жирової тканини, зумовлювало активацію деструктивно-запальних процесів у жировому графті, погіршенню виживання адипоцитів, у подальшому — дефіцит маси трансплантата. Використання в клінічній практиці донорських кріоконсервованих стовбурових клітин з метою захисту пересадженої жирової тканини від тканинної резорбції вважаємо недоцільним.

 

Клінічна хірургія. – 2015. – № 2. – С. 79–80.

Олексій вікторович Лігоненко до 60–річчя з дня народження

 


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *