медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія – 2015 – № 12

СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ ЯК СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ

М. Ю. Ничитайло, М. С. Загрійчук, А. І. Гуцуляк, А. В. Гоман, А. В. Колесник, А. В. Стоколос, В. В. Присяжнюк

Реферат

Проаналізований власний досвід лікування пацієнтів з приводу жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ), поєднаної з іншими захворюваннями органів черевної порожнини (ОЧП) та заочеревинного простору. Встановлена частота виникнення постхолецистектомічного синдрому (ПХЕС) у таких хворих, вивчений вплив симультанних оперативних втручань з використанням лапароскопічного та лапаротомного доступів на частоту виникнення ПХЕС. Розроблений діагностично–лікувальний алгоритм з застосуванням заходів, спрямованих на попередження ПХЕС. Встановлено, що виконання симультанних оперативних втручань за чіткими показаннями забезпечує достовірне зменшення частоти виникнення ПХЕС.

 

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЄЮНОСТОМИ В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

С. В. Малик, В. І. Подлєсний, Д. О. Лавренко, В. В. Чекіні

Реферат

В умовах хірургічного відділення у 2013 – 2014 рр. з метою декомпресії початкових відділів тонкої кишки та нутритивної підтримки у 12 пацієнтів накладена мікроєюностома. Під час першого оперативного втручання декомпресія застосована у 4 пацієнтів, релапаротомії – у 8. Застосування запропонованого способу дренування тонкої кишки забезпечило її адекватну декомпресію, не супроводжувалося додатковою травматизацією дренованих структур. Метод може бути альтернативою дуоденостомії.

 

ВПЛИВ СТРОКІВ ПОЧАТКУ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ОБОДОВОЇ КИШКИ

Д. Е. Махмудов

Реферат

Проаналізовані результати лікування 215 хворих з приводу раку ободової кишки (РОК), яким в клініці виконані радикальні або паліативні втручання. У 100 пацієнтів (контрольна група) ентеральне харчування (ЕХ) розпочинали після відновлення функції травного каналу (ТК); у 115 (основна група) – не пізніше ніж через 12 год після операції. Для ЕХ в усіх пацієнтів застосовували рідкі збалансові суміші «Фрезубін»ã виробництва компанії Fresenius Kabi, GmbH (Німеччина). Доведено, що раннє ЕХ є безпечним та ефективним методом у програмі прискореної реабілітації пацієнтів після операції з приводу РОК.

 

ПРЕДИКТОРИ КАРЦИНОМАТОЗУ ОЧЕРЕВИНИ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

А. П. Ревура, Т. Г. Фецич, Р. Д. Шиян

Реферат

Проаналізовані фактори ризику виникнення карциноматозу очеревини (КО) після радикального хірургічного лікування хворих з приводу колоректального раку (КРР). Ймовірність виникнення рецидиву захворювання залежала від віку пацієнта, глибини інвазії первинної пухлини, її гістологічного типу та ступеня диференціювання. Визначення незалежних предикторів дає змогу індивідуально прогнозувати виникнення КО та здійснювати його ранню діагностику.

 

МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ ЖОВЧІ У ХВОРИХ ПРИ ГОСТРОму ГНІЙНому ХОЛАНГІТІ

О. О. Шкурупій

Реферат

Проведений бактеріологічний аналіз у 136 пацієнтів при гострому гнійному холангіті (ГГХ). Причинами ГГХ були: холедохолітіаз – у 40 (29,9%) хворих, поєднання стриктури спільної жовчної протоки (СЖП) і холедохолітіазу – у 39 (28,7%), стискання зовнішніх жовчовивідних шляхів набряклою головкою підшлункової залози (ПЗ) при вторинному панкреатиті – у 15 (11%), перихоледохеальний лімфаденіт – у 3 (2,2%). Escherichia coli виявлена у 63,3% спостережень, Klebsiella pneumoniae – у 16,3%, Enterobacter aerogenes – у 8,2%, Proteus vulgaris – у 6,1%, Enterococcus faecalis – у 4,1%, Pseudomonas aeruginosae – у 2,0%, у 27% – виявляли асоціації мікроорганізмів.

 

МІНІІНВАЗИВНІ ТА ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПОСТНЕКРОТИЧНИХ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

І. М. Шевчук, С. М. Гедзик, Т. М. Дзвонковський, Н. В. Омельчук, Р. Т. Кузенко

Реферат

Проаналізовані результати лікування 89 хворих з приводу гострих скупчень рідини (ГСР) і постнекротичних псевдокіст (ПП) підшлункової залози (ПЗ) на тлі гострого некротичного панкреатиту (ГНП). Об’єм ГСР і ПП ПЗ від 65 до 2750 см3. Причинами захворювання було зловживання алкоголем та аліментарний чинник – у 63 (70,7%) пацієнтів, жовчнокам’яна хвороба – у 21 (23,6%), інші – у 5 (5,7%). У 33 (37%) хворих виконані мініінвазивні втручання, у решти – ендоскопічні. Мініінвазивні та ендоскопічні втручання з приводу ПП ПЗ здійснювали через 4 – 8 тиж від початку захворювання.

 

Оптимізація лікувальної тактики ПРИ абсцесі головного мозку ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ пункційної стереотаксичної аспірації

Я. П. Зінькевич, С. П. Борщов, К. Р. Костюк, Т. А. Малишева

Реферат

Вивчено ефективність застосування стереотаксичної аспірації вмісту абсцесу головного мозку (АГМ), розташованого в глибинних та функціонально значущих ділянках головного мозку (ГМ), у 12 хворих з супратенторіальними АГМ. Стереотаксичні втручання виконували з застосуванням стереотаксичної системи CRW Radionics (США), програмного забезпечення для обчислення координат StereoFusion, StereoPlan (Radionics), Fraimе Link (Medtronic, США). Період спостереження після операції від 1 до 36 міс, у середньому (14 ± 3,6) міс. Під час операції в 11 (91,7%) хворих гнійний вміст АГМ евакуйований, в 1 (8,3%) – діагностований АГМ у стадії енцефаліту. Стереотаксична аспірація є ефективним і безпечним методом хірургічного лікування АГМ. Вона може бути альтернативою відкритому хірургічному видаленню АГМ завдяки меншій інвазивності, ймовірності виникнення неврологічних ускладнень.

 

ІНТЕРВЕНЦІЙНЕ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУ СТЕНОКАРДІЇ  ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ

С. М. Фанта

Реферат

Обстежені 134 пацієнта, у яких в період з 2005 по 2014 р. в клініці виконано операцію коронарного шунтування (КШ). Пацієнтам показане повторне втручання внаслідок виникнення рецидиву стенокардії (РС). Проаналізовані дані повторної коронаровентрикулографії (КВГ) і шунтографії. Доведена ефективність застосування у хворих хірургічних та інтервенційних методів лікування.

 

Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування

І. А. Калабуха, Є. М. Маєтний

Реферат

Представлені результати хірургічного лікування в клініці торакальної хірургії 18 пацієнтів з приводу доброякісних пухлин середостіння. Проаналізовані симптоми доброякісних пухлин, ефективність застосування зварювальних технологій під час оперативного втручання.

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ У ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ФЛЕГМОНИ ШИЇ

В. Ю. Артеменко

Реферат

Представлені результати анестезіологічного забезпечення 75 хворих, оперованих з приводу флегмони шиї. Частота гострої дихальної недостатності після екстубації трахеї, що потребувала здійснення екстреної трахеостомії, становила 13,5%. Попереднє проведення діагностичної прямої ларингоскопії і тесту «витоку повітря» дозволяє вірогідно прогнозувати неускладнену екстубацію трахеї. Екстубацію трахеї після операції слід проводити не раніше ніж через 10 – 72 год.

 

ФАКТОРИ прогнозу у хворих зА раннЬОГО ракУ грудної залози

М. Ф. Щуров, Н. М. Волошина, Т. Ю. Погоріла

Реферат

Показники виживання хворих на ранній рак грудної залози (РГЗ) у стадії T1–2N0M0, гістологічної форми протокового інфільтруючого раку, яких лікували відповідно до існуючих стандартів, значно різняться, що свідчить про необхідність пошуку додаткових прогностичних критеріїв.

Мета дослідження: вивчити вплив незалежних і взаємопов’язаних клінічних, морфологічних, біохімічних факторів прогнозу на показники виживання хворих на РГЗ стадії T1–2N0M0 в умовах місцевого та системного лікування.

 

Неоад’ювантна таргетна терапія при нирковоклітинному раку

Е. О. Стаховський, О. А. Войленко, О. Е. Стаховcький, Ю. В. Вітрук, П. С. Вукалович, О. А. Кононенко

Реферат

Обстежені 30 пацієнтів (32 пухлини), яким перед оперативним втручанням з приводу нирковоклітинного раку (НКР) проведена неоад’ювантна таргетна терапія (НАТТ). У 19 (66,7%) з них застосований пазопаніб (800 мг всередину 1 раз на добу протягом 2 міс), у 10 (33,3%) – сунітиніб (50 мг усередину 1 раз на добу протягом 28 діб, перерва 14 діб, повторний курс – 28 діб). Показанням до проведення НАТТ були у 7 (21,9%) хворих – місцево–поширений НКР з метою локалізації пухлини та можливості подальшого виконання радикального хірургічного втручання, у 25 (78,1%) – зменшення пухлини та можливості проведення органозберігального лікування. Проведення НАТТ у хворих з приводу НКР забезпечило зменшення первинного патологічного вогнища у 90% спостережень, часткову регресію за критеріями RECIST – у 28,1%. Зменшення пухлини у середньому на (22,9 + 17,8)% дозволило здійснити резекцію нирки у 75% спостережень локалізованого НКР за умови збереження достатньої кількості функціонуючої паренхіми нирки.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ метастазів У кістКАх у хворих За нирковоклітиннОГО ракУ

С. І. Бойчук, А. Г. Дєдков, Л. Г. Югринова

Реферат

Вивчене діагностичне значення оцінки активності тартратрезистентної кислої фосфатази (bone TRAP – 5b) для прогнозу виникнення метастазів у кістках (МК) у хворих за нирковоклітинного раку (НКР). Після хірургічного лікування у хворих визначали ризик виникнення МК. Частота ураження скелета у хворих, яким не призначали золендронову кислоту, достовірно перевищувала таку при проведенні лікування. Отже, рекомендоване застосування бісфосфонатів (БФ), зокрема, золендронової кислоти в дозі 4 мг щомісячно під контролем активності bone TRAP – 5b з метою попередження виникнення МК у хворих за НКР. Проте, ми рекомендуємо метод визначення активності цього маркера як додатковий під час обстеження хворих поряд з стандартними методами, в тому числі остеосцинтиграфією, рентгенографією, комп’ютерною томографією (КТ) для діагностики МК.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЛІКУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СОРТУВАННЯ ПОРАНЕНИХ З БОЙОВОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ТРАВМОЮ КІНЦІВОК НА IV РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

С. О. Король, І. І. Жердєв, А. М. Доманський

РЕФЕРАТ

Наведений досвід медичного сортування 434 потерпілих з вогнепальними пораненнями кінцівок у 2014 – 2015 рр. Сформульовані організаційні та лікувальні принципи медичного сортування поранених. Впроваджене прогностичне, внутрішньогоспітальне, діагностичне та евакуаційно–транспортне сортування поранених в лікувальному закладі IV рівня з огляду на тяжкість травматичного шоку та прогноз їх виживання.

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН М’ЯКИХ ТКАНИН

О. В. Лігоненко, М. М. Борисенко, І. І. Дігтяр, Д. М. Іващенко, А. Б. Зубаха, І. О. Чорна, І. А. Шумейко, О. В. Стороженко, Л. І. Горб, О. О. Лігоненко

Реферат

З використанням методів логістичного регресійного аналізу розроблена методика прогнозування інфекційних ускладнень у вогнепальній рані.

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА DELAY В ПОДГОТОВКЕ ЛОСКУТОВ К ПЛАСТИКЕ

Д. А. Пасичный

Реферат

Для предотвращения критической ишемии тканей лоскута предложен усовершенствованный метод delay, предусматривающий сохранение у верхушки лоскута мостика тканей, который сдавливают лигатурой или полоской перчаточной резины через 7 – 12 сут. Это позволяет избежать критической ишемии тканей лоскута до момента увеличения сосудистой сети и кровотока при вынужденном выделении лоскута в условиях поврежденных тканей или превышающего по площади бассейн питающих его сосудов. Усовершенствованный метод delay успешно применен при подготовке лоскутов на постоянной и временной питающей ножке к пластике у 7 пострадавших при травме конечностей.

 

КЛИНИКО–ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА И ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ

Т. А. Аллазов, Э. А. Алиева

Реферат

Изучена эффективность применения озонотерапии как важного компонента комплексного лечения при гнойном холангите (ГХ). При холедохолитиазе (без инфицирования желчи) озонотерапию можно назначать как дополнительный компонент комплексного лечения. При ГХ применение озонотерапии способствовало улучшению лабораторных показателей в 6,6 раза по сравнению с таковыми после базисной терапии.

 

Липофилинг. Современные взгляды

А. Петах, С. Гришай, О. Жигунова, С. Дербак, Т. Петах

 

ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПІЗНЬОЇ РУБЦЕВОЇ СТРИКТУРИ ЕЗОФАГОКОЛОАНАСТОМОЗУ ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЗОФАГОПЛАСТИКИ СЕГМЕНТОМ ТОВСТОЇ КИШКИ

В. О. Шапринський, В. Ф. Кривецький, В. І. Поліщук, Є. В. Шапринський, О. І. Дацюк

 

РІШЕННЯ XXIII З’ЇЗДУ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ

Київ 21–23 жовтня 2015 року

Видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
11 Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Создание сайта: веб-студия "Квітка на камені"