медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам
▼ Я покупаю ссылки здесь ▼

Клінічна хірургія, 2014, № 7

Пост опубликован: 31.07.2014

ВИБІР МЕТОДУ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ

П. В. Огородник, В. І. Коломійцев, А. Г. Дейниченко

Реферат

Вивчені особливості застосування ендоскопічних методів при лікуванні 530 хворих з приводу гострого холециститу (ГХ), ускладненого холедохолітіазом (ХЛ). Встановлені певні переваги двохетапного лікування хворих з першочерговим намаганням вирішення проблем у біліарный системі за допомогою ендоскопічної ретроградної холангіографії (ЕРХГ).

 

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Б. Ф. Шевченко, О. М. Бабій, О. М. Татарчук, В. Є. Кудрявцева

Реферат

Обстежений 21 хворий з приводу хронічного панкреатиту (ХП) за різної активності запального процесу у підшлунковій залозі (ПЗ). У сироватці крові визначали вміст маркерів запалення: фактору некрозу пухлин—α(ФНП—α) та інтерлейкіну—10 (ІЛ—10), обчислювали співвідношення ФНП—α/ІЛ—10, а також активність еластази поліморфноядерних нейтрофільних гранулоцитів (ПНГ—еластази) в калі. Аналіз цих показників дозволяє оцінити активність запалення ПЗ у пацієнтів при ХП, що забезпечує підвищення ефективності діагностики й лікування до операції, зменшення частоти інтра— і післяопераційних ускладнень.

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ПИЩЕВОДА ПРИ РЕЦИДИВАХ ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Н. Н. Велигоцкий, А. В. Горбулич

Реферат

На основании анализа результатов лечения 29 больных представлен опыт восстановления проходимости пищевода при рецидивах опухолей различной локализации. Предварительное бужирование и баллонная дилатация зоны опухолевой стриктуры способствовали уменьшению риска возникновения осложнений, обусловленных неконтролируемым воздействием саморасширяющегося стента.

 

ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРІУЛЬЦЕРОЗНОЇ ЗОНИ ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ, УСКЛАДНЕНІЙ КРОВОТЕЧЕЮ

М. В. Трофімов

Реферат

Проведене обстеження хворих з приводу виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК), ускладненої кровотечею, з використанням клінічних, мікробіологічних, імуногістохімічних методів та хроматомасспектрографії. Виявлене підвищення активності індуцибельної NO—синтази (і—NOS), забруднення періульцерозної зони мікроорганізмами Klebsiellapneumoniae, Streptococcusβ—haemoliticus, збільшення вмісту катехоламінів та серотоніну у сироватці крові. Ці зміни найбільш виражені за тяжкої крововтрати, нестійкого місцевого ендоскопічного гемостазу, високого ризику виникнення рецидивної кровотечі. Отримані дані дозволяють прогнозувати тяжкість перебігу патологічного процесу та вдосконалити лікувальну програму.

 

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ДРУГИХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

А. В. Борота, О. В. Совпель, А. П. Кухто, Н. К. Базиян—Кухто

Реферат

В клинике общей хирургии на базе хирургического отделения № 2 за период с 2012 по 2013 г. оперированы 469 пациентов по поводу заболеваний толстой кишки (ЗТК). У 60 (12,8%) пациентов при ЗТК и сочетанных заболеваниях органов брюшной полости (ОБП) выполнены симультанные оперативные вмешательства (СОВ). Частота послеоперационных осложнений составила 15%. Все пациенты живы. Выполнение СОВ, несмотря на продолжительность, значительный объем оперативного пособия, считаем оптимальным и оправданным, поскольку частота осложнений у больных достоверно не отличалась от таковой после стандартных оперативных вмешательств.

 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ МОТОРНО—ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА Й КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

П. С. Трофимов

Реферат

Неправильна оцінка виду й тяжкості порушення моторної функції травного каналу (ТК) спричиняє погіршення результатів лікування, виникнення післяопераційних ускладнень навіть за технічно правильно виконаного оперативного втручання, збільшення післяопераційної летальності. Представлений аналіз показників комп’ютерної периферійної електрогастроентерографії (ПЕГЕГ) з програмним спектральним аналізом, що дозволяє максимально об’єктивізувати й прискорити отримання даних про функціональний стан ТК до і після операції

 

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ РЕЗИСТЕНТНЫХ И ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

А. В. Борота, Н. В. Момот, И. А. Плахотников, А. А. Борота

Реферат

Изучены возможности выполнения и результаты реконструктивно—восстановительных операций по поводу резистентных и осложненных форм язвенного колита (ЯК). Своевременное установление показаний к операции на основе разработанных критериев позволило увеличить частоту выполнения первичных реконструктивно—восстановительных вмешательств, что способствовало улучшению отдаленных результатов и социально—трудовой реабилитации пациентов. Сочетание радикальности и удовлетворительных функциональных результатов хирургического вмешательства наиболее возможно при формировании резервуарного илеоанального анастомоза без травматизации сфинктера заднего прохода и зоны аноректального перехода. При невозможности выполнения такой операции в один или несколько этапов методом выбора являются колопроктэктомия и илеостомия.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ И ВЗРОСЛЫМ ПО ПОВОДУ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

И. Г. Лебедь, Н. Н. Руденко, А. Д. Бабляк, А. Н. Романюк, В. А. Ханенова, И. Н. Емец

Реферат

Проанализированы результаты оказания в клинике хирургической помощи взрослым пациентам по поводу врожденных пороков сердца (ВПС) за 15 лет. Оценена хирургическая активность у подростков и взрослых при ВПС для формирования стратегии ведения таких пациентов. Отмечен более тщательный диспансерный контроль подростков у детского кардиолога, при передаче их во взрослую клинику необходимы дальнейшее квалифицированное наблюдение и диспансерный учет. Установлено прогрессивное увеличение числа пациентов, у которых диагностируют более сложные и комбинированные врожденные аномалии сердца и магистральных сосудов. На фоне увеличения общего числа операций увеличилось число вмешательств на выходном тракте левого желудочка и восходящей части аорты, что обусловлено внедрением ангиографических вмешательств.

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО СТЕНОЗА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА, ОСЛОЖНЕННОГО МАССИВНЫМ ТРОМБОЗОМ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

В. В. Попов, В. И. Мнишенко

Реферат

Проанализированы результаты лечения в клинике 334 пациентов по поводу стеноза митрального клапана (МК), осложненного массивным тромбозом левого предсердия (ЛП), в период с 1984 по 2013 г. Госпитальная летальность при протезировании МК (в том числе в сочетании с коррекцией трехстворчатого клапана) составила 6,1%, после открытой митральной комиссуротомии все пациенты живы. Факторами риска на госпитальном этапе были малая полость левого желудочка, систолическое давление в легочной артерии выше 90 мм рт. ст., ранее выполненная закрытая митральная комиссуротомия, левая атриомегалия, кальциноз митрального клапана +3. Важным элементом коррекции является удаление основания—выстилки и перевязка ушка ЛП, что существенно снижает риск госпитальной летальности, частоту тромбоэмболических осложнений на госпитальном этапе.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР ІМУНОКОРЕКТОРА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБЛІТЕРУЮЧОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ АОРТИ ТА ЇЇ ГІЛОК

А. А. Стасенко, П. І. Нікульніков, Г. Г. Влайков

Реферат

Запропонований спосіб індивідуального підбору імунокоректора при хірургічному лікуванні пацієнтів з приводу облітеруючого атеросклерозу (ОА) аорти та її гілок. Обстежені 69 хворих з приводу ураження черевної частини аорти (ЧЧА) та її гілок. Спостерігали пригнічення фагоцитарної функції нейтрофільних гранулоцитів (НГ) на тлі активації киснево— залежного метаболізму; декомпенсацію функції фагоцитуючих клітин, незалежно від стадії захворювання. Впровадження запропонованого способу підбору імунокоректора забезпечує підвищення точності діагностики та ефективності імунотерапії.

 

ТРАНСТІБІАЛЬНА АМПУТАЦІЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ КОНТРАКТУРІ СТОПИ

А. П. Лябах, О. Е. Міхневич, О. В. Долгополов

Реферат

Проаналізовані результати оперативного лікування 8 пацієнтів з приводу ішемічної контрактури стопи (ІКС) тяжкого ступеня, у яких виконана ампутація нижньої кінцівки (НК) на рівні верхньої третини гомілки. Оперативне втручання доцільно виконувати у спеціалізованому стаціонарі, де є можливість подальшого протезування. Ампутацію НК необхідно здійснювати у резидуальному періоді ІКС, коли безперспективні операції з відновлення чутливості підошовної поверхні стопи, а також за тяжких трофічних розладів на підошві стопи та гомілці, проте, без гнійно—некротичних проявів. Абсолютним показанням до операції є підтверджені дані клініко—інструментальних досліджень про хронічний перебіг ішемічного процесу.

 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Р. В. Салютін, С. С. Паляниця, В. М. Сірман, Л. А. Панченко, Л. С. Комарова

Реферат

В експериментальних дослідженнях на щурах, у яких моделювали ішемію кінцівки, в рамках доклінічних досліджень встановлена доцільність застосування стромальних клітин, виділених з жирової тканини. Вивчені гістологічні та імуногістохімічні зміни в м’язовій тканині після трансплантації мультипотентних стромальних клітин (МСК) власної жирової тканини у хворих при ішемії нижньої кінцівки. Показані зменшення вираженості ішемічного ушкодження міофібрил, швидка активація регенераторних сил м’язів, чітка стимуляція процесів ангіогенезу через 3 міс після трансплантації МСК.

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСШОВНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

П. П. Шипулин, А. А. Кирилюк, В. Е. Севергин, В. В. Байдан, В. И. Байдан, В. А. Мартынюк, А. Аграхари, О. Н. Козяр, Е. Ю. Тронина, С. Д. Поляк

Реферат

Проанализирован опыт использования бесшовных электросварочных технологий (БЭТ) при выполнении открытых и миниинвазивных торакальных операций у 116 больных. При сравнительной оценке отечественных и зарубежных электросварочных хирургических инструментов существенные различия не выявлены. Показана возможность широкого использования БЭТ в миниинвазивной видеоторакоскопической хирургии.

 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

В. І. Перцов, О. В. Пономаренко

Реферат

В клініці кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та реаніматології в період з 2010 по 2013 р. лікували 53 хворих з приводу синдрому діабетичної стопи (СДС) нейропатичної та змішаної форми віком від 23 до 65 років. Запропонований діагностично—лікувальний алгоритм з визначенням рівня та ступеня циркуляторних і нейропатичних розладів, впровадження якого сприяло оптимізації хірургічного й місцевого лікування, поліпшенню результатів комплексного лікування хворих з приводу СДС. В клініці розроблений новий спосіб лікування з використанням комбінованого препарату гіалуронової кислоти з натрію cукцинатом, його застосування дозволило досягти повного загоєння виразкового дефекту.

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ С КОМПЬЮТЕРНОЙ АНГИОГРАФИЕЙ ПРИ ТРАНСПОЗИЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ В ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ

КОНЕЧНОСТЕЙ

С. В. Слесаренко, П. А. Бадюл, К. С. Слесаренко, С. М. Зотов, Н. О. Чередниченко

Реферат

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 54 пациентов, у которых выполнены реконструктивные вмешательства с транспозицией локальных васкуляризированных комплексов тканей на дистальных отделах нижних конечностей. Во время подготовки к операции применяли ультразвуковой аудио—допплер (УЗ АД) и компьютерную томографию (КТ) с ангиографией. У всех больных раневые дефекты устранены, пациенты выписаны по выздоровлении. Применение диагностической программы, включающей КТ—ангиографию в сочетании с УЗ АД, позволило повысить эффективность хирургической реконструкции раневых дефектов в дистальных отделах нижних конечностей.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО АПАРАТА ДЛЯ ЧЕРЕЗКIСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ НА ОСНОВІ

ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. І. Гуцуляк

Реферат

Проведений порівняльний аналіз конструктивних особливостей апарата Ілізарова та розробленого універсального апарата для черезкісткового остеосинтезу при переломах кісток гомілки на основі результатів тривимірного комп’ютерного моделювання. Універсальний апарат, завдяки уніфікації його комплектуючих, забезпечує можливість індивідуального підбору опор шляхом адаптації їх форми до анатомічної конфігурації пошкодженого сегмента. Це дозволяє зменшити на 19 — 49,3% габарити і на 15,4% — металоємність зовнішньої конструкції у порівнянні з такою апарата Ілізарова та, відповідно, значно підвищити комфортність лікування

хворих.

 

ОБМІН КОЛАГЕНУ У ХВОРИХ ПРИ КОНТРАКТУРІ ДЮПЮЇТРЕНА

Н. І. Іскра, С. О. Гур’єв, К. М. Шатрова, Г. Г. Рощін, В. Ю. Кузьмін

Реферат

Узагальнені результати дослідження обміну колагену у хворих при контрактурі Дюпюїтрена (КД). Хворі оперовані з приводу калькульозного холециститу та КД ІІ—ІІІ ступеня. Виявлені зміни свідчили про більш виражений розпад колагену та ураження еластинових компонентів сполучної тканини. На тлі прогресування патологічного прогресу у долонному апоневрозі у хворих при КД вміст оксипроліну достовірно збільшувався в сечі та зменшувався — у тканині зміненого долонного апоневрозу.

 

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

А. М. Юсибов

 

ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ЛІВОГО АНАТОМІЧНОГО СЕГМЕНТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

О. С. Ткачук

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

НАБЛЮДЕНИЕ СТОЛБНЯКА У ПОДРОСТКА

А. Е. Соловьев, Г. В. Корниенко, М. А.Картышова


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector