медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам

Клінічна хірургія – 2014 – № 12

В. В. Бойко, П. Н. Замятин, С. Б. Пеев, Е. В. Наконечный, Ю. И. Мирошниченко

ТАКТИКА «DAMAGE CONTROL» У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Реферат

В клинике в период с 2000 по 2013 г. лечили 42 пострадавших по поводу тяжелой сочетанной травмы органов брюшной полости, у 18 из них применен метод многоэтапного лечения (damage control) с кратковременным оперативным вмешательством на первом этапе, что позволило снизить послеоперационную летальность на 22,3%, частоту гнойно-септических осложнений – на 18,1%.

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 10–12.

І. В. Яцишин

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ВИКОНАННІ АБДОМІНОВЛАСТИКИ

Реферат

Проаналізовані результати виконання абдомінопластики у 206 хворих. Вивчені ранні післяопераційні ускладнення, розроблені методи їх профілактики. Мінімізація частоти місцевих ускладнень досягнуто завдяки оцінці стану передньої черевної стінки, її ангіоархітектоніки, апартному контролю РО2 шкірно-жирового клаптя, раціональному поєднанню дермолипектомії та ліпосакції, попередженню мікроциркуляторних розладів. При детальному аналізі віддалених, насамперед, естетитчних результатів пластики передньої черевної стінки (ПЧС) ми дійшли висновку про необхідність оцінки стану навколишніх анатомічних утворень. Під час планування та здійснення пластики ПЧС слід брати до уваги товщину підшкірного прошарку лобка, бічних ділянок черевної стінки, таза та ребрових дуг, форму й положення ребрових дуг, особливо ХІІ ребра, форму хребта. Такий підхід забезпечив підвищення естетичного рівня операції, зменшення частоти місцевих ускладнень, дозволив більш вірогідно прогнозувати кінцевий результат.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 13–15.

О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, А. Б. Зубаха, І. О. Чорна, О. В. Стороженко, О. О. Лігоненко

РАННЯ ЕНТЕРАЛЬНА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ ТОНКОЇ КИШКИ

Реферат

Представлені результати комплексного лікування хворих з приводу гострої непрохідності тонкої кишки (ГНТК) з використанням ранньої череззондової ентеральної терапії (ЧЗТ).

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 16–18.

Н. В. Ляшенко

ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕРОСОРБЦИИ ЧЕРЕЗ НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНЫЙ ЗОНД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА ДИОСМЕКТИТ

Реферат

Рассмотрены особенности проведения у больных при перитоните и острой непроходимости кишечника (ОНК) энтеросорбции с применением сорбента диосмектит через назоинтестинальный зонд. Приведены данные о положительной динамике показателей эндогенной интоксикации (ЭИ) и антиэндотоксического иммунитета при использовании сорбента.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 19–21.

А. В. Борота, Г. Е. Полунин, А. А. Борота

СПОСОБ МУКОЗЭКТОМИИ КУЛЬТИ ПРЯМОЙ КИШКИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Реферат

Предложен способ выполнения колопроктэктомии с формированием J-образного илеального резервуара и илеоанального анастомоза с использованием сварочной мукозэтомии и протективной илеостомии. Применение способа обеспечивает полное удаление слизистой оболочки культи прямой кишки, что исключает риск возникновения культита как проявления резидуального язвенного колита (ЯК) в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Функциональные результаты при этом не ухудшаются.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 22-25.

В. М. Ратчик, Д. В. Орловський, В. А. Макарчук, Д. Є. Землянський, В. В. Орловський

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

Реферат

Проаналізовані віддалені результати лікування 58 пацієнтів, яким виконані дренувальні та резекційно-дренувальні хірургічні втручання на підшлунковій залозі (ПЗ) з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту (ХП). Вік хворих у середньому (49,90 ± 8,59) року, чоловіків було 42 (72,4%), жінок – 16 (27,6%). В період спостереження до 3 років після виконання операції у хворих суттєво зменшилася вираженість больового синдрому поліпшилась якість життя (ЯЖ) у порівнянні з цими показниками після резекційно-дренувальних втручань.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 26–29.

С. О. Литвак, М. В. Єлейнік

ЛОКАЛЬНА ФІБРИНОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ АНЕВРИЗМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Реферат

Геморагічний інсульт (ГІ) з формуванням внутрішньочерепних (ВШК) різної анатомічної форми є типовою клінічною ознакою розриву артеріальної аневризми (АА) головного мозку (ГМ). Хірургічне втручання є единим методом лікування таких хворих. У деяких з них потрібне виконання одно– чи багатоетапних оперативних втручань, спрямованих на деваскуляризацію ААГМ, видалення чи дренування внутрішньочерепних крововиливів. Одним з фізіологічних та перспективних методів поліпшення клінічної ситуації є локальна фібринолітична терапія (ЛФТ) у комплексі хірургічного лікування АА ГМ. З метою визначення доцільності та безпечності ЛФТ у комплексі хірургічному лікування АА ГМ у гострому періоді ГІ проведено ретроспективне когортне дослідження за участю 86 хворих, в клініці в період з 2012 по 2014 р. Встановлено безпечність, ефективність та перспективність ЛФТ у комплексі хірургічного лікування ААГМ у гострому періоді ГІ, незалежно від методу її деваскуляризації, позитивний вплив на загальні результати лікування пацієнтів.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 30–32.

І. М. Самарський, В. М. Абраменко, С. Б. Міхеєнко

МЕТАБОЛІЧНА ПІДТРИМКА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПРИВОДУ СТЕНОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ СОННИХ АРТЕРІЙ

Реферат

Оцінено клінічну ефективность метаболічної підтримки при хірургічному лікуванні хворих з приводу стенотичного ураження сонних артерій. Введення неотону у внутрішню сонну артерію під час виконання операції сприяло покращенню метаболізму в ішемізованих тканинах головного мозку (ГМ), зменшенню вираженості метаболічного ацидозу, збереженню нормальної біоелектричної активності ГМ. Обговорено доцільність продовження клінічних досліджень інтраопераційної профілактики гострого реперфузійного ушкодження тканин ГМ під час хірургічного лікування хворих з приводу стенотичного ураження сонних артерій шляхом метаболічної підтримки.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 33–36.

Г. М. Воробйова, Я. В. Ткаченко, Л. Ф. Яковенко, В. А. Жовнір, Л. Л. Сидорик, І. М. Ємець

АНТИТІЛА ДО Hsp60 У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА КРИТИЧНОЇ ВРОДЖЕНОЇ ВАДИ СЕРЦЯ, ЯКИМ ПЕРЕЛИВАЛИ АУТОЛОГІЧНУ ПУПОВИННУ КРОВ, У РАННЬОМУ ТА ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ.

Реферат

Збільшення титру антитіл до Hsp60 (heat shock hrotein) у сироватці крові вважають біологічним маркером несприятливого стану організму. Проведене порівняльне дослідження титру антитіл до Hsp60 у сироватці крові новонароджених за критичної вродженої вади серця (ВВС), яким переливали аутологічну пуповинну кров або компоненти донорської крові, у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді. У ранньому післяопераційному періоді спостерігали зниження титру антитіл до Hsp60 у сироватці крові у порівнянні з такими до операції, у віддаленому періоді (через 2 роки) в усіх досліджених зразках сироватки крові антитіла до Hsp60 негативними не виявлені. У 35% пацієнтів яким переливали компоненти донорської крові, встановлене збільшення титру антитіл до Hsp60 у ранньому післяопераційному періоді. Високий титр антитіл поєднував з більшою частотою ускладнень. У віддаленому періоді антитіла до Hsp60 виявлені у 20 % обстежених.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 37–38.

И. А. Аксенова, В. В. Сакалов, Г. В. Кнышов, Б. М. Тодуров

АТЕРОСКЛЕРОЗ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ АОРТЫ КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Реферат

Проанализирован собственный опыт хирургического лечения ишемической болезни сердца (ИБС) в сочетании с атеросклеротическим поражением восходящей части аорты (ВЧА). По результатам хирургического вмешательства по поводу ИБС отмечены наиболее информативные методы диагностики тяжести атеросклеротического поражения ВЧА и оптимальные подходы к хирургическому лечению таких пациентов.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 39–42.

А. И. Питык

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ТКАНЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Реферат

Представлены результаты эндоваскулярного лечения 315 больных по поводу критической ишемии (КИ) тканей нижних конечностей (НК). После выполнения 349 эндоваскулярных вмешательств (ЭВ) у больных по поводу КИНК у 45 больных возникли осложнения. Показаны возможности лечения периоперационных осложнений с использованием эндоваскулярных и открытых хирургических методов.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 43–47.

В. О. Сипливий, С. А. Андреєщев, А. В. Акименко, В. В. Доценко, О. В. Євтушенко

ІМУННИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПЛЕНЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ ЇЇ ТРАВМОТИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ У ВІДДАЛЕНІ СТРОКИ ТА ВИБІР ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Реферат

Проаналізований імунний статус у 28 пацієнтів у віддаленому періоді після спленектомії. За даними імунологічних досліджень після видалення селезінки у хворих відзначали пригнічення клітинної ланки специфічного й природного імунітету на тлі гіперактивації його гуморальної ланки з ознаками аутоімунних процесів. У таких пацієнтів при підборі імуномодуляторів найбільш виражений стимулюючий вплив справляв імуноглобулін; з сорбентів найбільшу зв’язувальну здатність мав реополіглюкін. Це відкриває подальші перспективи оптимізації лікування хворих після спленектомії шляхом елімінаційної та імуномодулюючої корекції виявлених розладів. Обґрунтовано доцільність застосування реополіглюкіну та імуноглобуліну у складі елімінаційної та імуномодулюючої терапії. Перспективним є вивчення особливостей імунного статусу пацієнтів, у яких застосовані різні варіанти органозберігальної тактики під час хірургічних втручань на селезінці.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 48–50.

С. І. Герасименко, А. М. Бабко, М. В. Полулях, І. В. Гужевський, А. С. Герасименко

ОРТОПЕДИЧНОЕ ЛІКУВАННЯ УРОДЖЕННЯ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Реферат

Ураження плечового суглоба у хворих при ревматоїдному артриті (РА) посідає третє місце після ліктьового чи суглобів кисті. За значного зменшення ступеня свободи внаслідок запалення верхня кінцівка втрачсає функцію активного інструменту переміщення предметів до тулуба. Обсяг хірургічного лікування таких хворих залежить від стадії процесу. На ранніх стадіях виконують артроскопічну синовенектомію плечового суглоба, на пізніх – ендопротезування. Віддалені результати лікування переважно позитивні. Задовільні результати зумовлені в основному підвищенням активності загального ревматоїдного запалення.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 51–54.

Ю. В. Иванова, В. В. Бойко, И. А. Криворучко, Е. В. Мушенко, В. К. Иванов, А. М. Стадник, С. А. Андреещев

ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КИШКИ НА МОДЕЛИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Реферат

Взаимосвязь между диэлектрическими параметрами и уровнем АТФ до и во время ишемии, а также показателями выживаемости экспериментальных животных после устранения странгуляции оценена на модели странгуляционной непроходимости кишечника (СНК) у крыс. Полученные данные позволяют предположить, что параметр tanδm можна использовать в качестве эффективного неинвазивного критерия диагностики в реальном времени для оценки состояния стенки кишечника при странгуляции. Резекция ущемленной кишки без устранения странгуляции необходима при tanδm менее 2,20, при tanδm более 2,36 показано устранение ущемления, поскольку есть возможность восстановления функции кишки после ишемически-реперфузионного повреждения. Тактика лечения у пациентов при промежуточных значениях tanδm не определена, однако его измерение до реперфузии может помочь в оценке жизнеспособности тонкой кишки и выборе хирургической тактики при ее ишемии.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 55–58.

С. П. Галич, Я. П. Огородник, О. А. Гиндич, Т.О. Дубович, А. А. Костенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОЇ ТА СКЛАДНОЇ ПРЕЛАМІНАЦІЇ ВАСКУЛЯРИЗОВАНИХ КЛАПТІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА ТВАРИНАХ

Реферат

Для ефективного лікування складних дефектів тканин застосовують преламінацію, що дозволяє покращити не лише естетику, а й функцію пошкодженої ділянки, та створювати необхідні за складом і конфігурацією васкуляризовані комплекси тканин. В експерименті на лабораторних тваринах для преламінації васкуляризованих клаптів використовували окреме та поєднане розташування аутотрансплантатів слизової оболонки і хряща. Результати дослідження свідчать про можливість та ефективність створення складно-компонентних комплексів тканин необхідних характеристик для їх подальшого використання в клініці під час виконання реконструктивних втручань.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 59–61.

И. В. Белочкина, Б. П. Сандомирский, Ю. А. Фурманов, И. М. Cавицкая

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ “ЭСПЕРА”

Реферат

В целях прогнозирования результатов герниопластики с применением нерассасывающихся полипропиленовых сетчатых протезов (ПСП) производства ООО «Эспера» протестированы адгезивные по отношению к клеткам свойства трех образцов ПСП с размером ячеек 1 × 1 мм, 2 × 2 мм, 2 × 4 мм и одного образца (диаметр ячеек 1 мм) на оксицеллюлозной подложке. С использованием инвертированного микроскопа в режиме фазового контраста оценивали степень адгезии и особенности роста клеток линии СПЭВ, нанесенных на тестированные образцы сеток, в условиях культивирования в течение 5 – 10 сут. Полученные данные свидетельствуют о сниженной адгезии клеток к ПСП «Эспера» без оксицеллюлозной подложки. Обработка сеток компонентами внеклеточного матрикса, как и наличие оксицеллюлозных фрагментов облегчают прорастание ПСП соединительной тканью.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 62–64.

С. В. Кравченко, Запорощенко А. Ю., И. М. Савицкая

ЗАМЕЩЕНИЕ БИОАКТИВНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «СИНТЕКОСТЬ» НОВООБРАЗОВАННОЙ КОСТЬЮ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Реферат

Изучены особенности репаративных процессов биоактивного керамического материала (БКМ) «Синтекость», а также реакции структур внутреннего уха на этот материал, подсаженный в костную буллу гвинейских свинок путем создания БКМ «Синтекость» признаки его резорбции были слабо выражены, эти процессы не всегда сопровождались образованием костной ткани. Новообразование костных балок наблюдали к 90–м суткам. В сроки до 12 мес сохранялись практически неизменные скопления гранул керамического имплантированного материала. Новая кость возникла в виде отдельных очагов, отдаленных от внутренней поверхности костной буллы. Воспаление или ототоксическое влияние материала на структуры внутреннего уха, не наблюдали.

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 65–69.

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

(проект)

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 70–73.

К. М. Милиця

Можливості хірургічної корекції Метаболічного синдрому як коморбідного фактора акушерсько – гінекологічних захворювани

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 74–75.

А. М. Бартош, В. В. Арсенюк, О. В. Гринів, Д. С. Васильянов, І. І. Войтенко, М. І. Смотров

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРФОРАЦІЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА В ГІГАНТСЬКІЙ ГРИЖІ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 76–77.

В. В. Черный, О. Н. Гулько, О. М. Симонов

ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ СТРОМАЛЬНОЙ ОПУХХОЛИ ТОЩЕЙ КИШКИ

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 78–78.

В. В. Арсенюк, А. М. Бартош, Д. С. Васильянов, І. І. Войтенко, О. В. Гринів, М. І. Смотров

ІМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ПРИ ПЕРИТОНІТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ САНУЮЧОГО ПРЕПАРАТУ

 

Клін. хірургія. – 2014. – № 12. – С. 79–80.

ХIV щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «XІРУРГІЯ ПОРАНЕНЬ. НЕВІДКЛАДНА ТА ПЛАНОВА ХІРУРГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН. ІННОВАЦІЇ В ХІРУРГІЇ РАН, З’ЄДНАНЬ ТА СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ»

 

Видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
11 Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Создание сайта: веб-студия "Квітка на камені"