ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, С. Э. Золотухин, И. В. Совпель, О. В. Совпель

РЕФЕРАТ

Оценено влияние неоадъювантной химиолучевой терапии на непосредственные результаты лечения резектабельного рака прямой кишки с использованием крупнофракционного облучения в сочетании с эндолимфатической химиотерапией. С использованием предложенной методики лечили 64 пациента (основная группа). В контрольные группы включены 63 пациента, которым проведен курс крупнофракционного облучения на фоне внутривенной химиотерапии, и 91 пациент, у которых применяли только крупнофракционное облучение. Частота интраоперационных осложнений в основной и контрольных группах составила соответственно 1,6, 6,3 и 3,3%. Послеоперационные осложнения возникли у 12,5% больных основной, у 15,9% и 14,3% — в контрольных группах. Абсцедирование в полости малого таза отмечено у 4,7% больных основной, у 4,8 и 4,4% — в контрольных группах. Некроз низведенной кишки выявлен у 10 (4,6%).

Ключевые слова: рак прямой кишки; предоперационная лучевая терапия; эндолимфатическая химиотерапия; непосредственные результаты лечения.

 

НАСЛІДКИ КОМБІНОВАНОЇ ЛІВОБІЧНОЇ ГЕМІКОЛЕКТОМІЇ, ВИКОНАНОЇ З ПРИВОДУ РАКУ ОБОДОВОЇ КИШКИ

С. Д. Мясоєдов

РЕФЕРАТ

Проаналізовані безпосередні та віддалені результати лівобічної геміколектомії (ЛГКЕ), виконаної у 131 хворого з приводу раку товстої кишки. При поширенні пухлини на суміжні органи і тканини у 26 (19,8% ± 3,5%) пацієнтів за III—IV cтадії захворювання виконано комбіновану ЛГКЕ та проведені курси ад’ювантної поліхіміотерапії (ПХТ) відповідно до чинних стандартів лікування. У 44 (33,9% ± 4,1%) пацієнтів, яким здійснено ЛГКЕ за III—IV cтадії захворювання, проведені курси ад’ювантної ПХТ. Після ЛГКЕ протягом 3 років жили 16 (36,4% ± 1,2%) пацієнтів, після комбінованої ЛГКЕ та подальших курсів ад’ювантної ПХТ — 7 (26,9% ± 8,7%). Отримані результати свідчили, що поширення пухлини товстої кишки на навколишні органи і тканини суттєво погіршує результати радикальних операцій, навіть комбінованих і доповнених курсами ад’ювантної ПХТ.

Ключові слова: місцево—поширений рак товстої кишки; комбінована лівобічна геміколектомія; віддалені результати.

АВТОМАТИЗОВАНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНО—ВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ

В. М. Косован

РЕФЕРАТ

Запропонований алгоритм кількісної оцінки операційного ризику під час реконструктивно—відновних операцій на товстій кишці. Встановлено високу чутливість і специфічність кількісної оцінки операційного ризику з використанням нейромережевих моделей, особливо при застосуванні нейромережі з двома вихідними нейронами. Під час оцінки операційного ризику з застосуванням нейромереж частота помилкових відповідей, як і нерозпізнаних станів, є припустимо малою, що дозволяє рекомендувати метод для широкого застосування.

Ключові слова: колопроктологія; прогнозування; реконструктивно—відновні операції; одно— та двостовбурова ентеро— та колостома; післяопераційні ускладнення.

 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ ПРИ КОНТРАКТУРІ ДЮПЮІТРЕНА ТА ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ

Н. І. Іскра, К. М. Шатрова, С. О. Гур’єв, В. Ю. Кузьмін, Г. Г. Рощін

РЕФЕРАТ

Наведені результати морфологічного дослідження тканин печінки у 98 хворих, у яких діагностовано контрактуру Дюпюітрена (КД), хронічний гепатит (ХГ) та фіброз печінки І, ІІ і ІІІ ступеня. Хворі оперовані з приводу калькульозного холециститу. Спроба розподілу виявлених морфологічних змін залежно від тривалості існування патологічного процесу в печінці (до 5 років, від 5 до 10 років, понад 10 років) виявилась невдалою. Виявлені зміни досить різноманітні та характерні не лише для обстежених хворих.

Ключові слова: контрактура Дюпюітрена; хронічний гепатит; морфологічні дослідження.

 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ В ХИРУРГИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

М. Е. Ничитайло, А. Н. Литвиненко, О. Н. Гулько, А. Н. Кваченюк, И. И. Лукеча

РЕФЕРАТ

В период 2002—2012 гг. в отделе лапароскопической хирургии и холелитиаза лапароскопическая адреналэктомия (ЛА) по поводу различных заболеваний надпочечников выполнена у 94 пациентов. Продолжительность операции при право— и левосторонней ЛА составила в среднем соответственно (73,6 ± 12,1) и (121,6 ± 11,9) мин, интраоперационная кровопотеря — (49,3 ± 9,2) мл. Гемотрансфузию не применяли. Конверсии не требовалось. У 1 (1,1%) больного возник гемоперитонеум вследствие травматического повреждения селезенки во время левосторонней ЛА. Неспецифических осложнений после операции не было.

Ключевые слова: заболевания надпочечных желез; хирургическая эндокринология; лапароскопическая адреналэктомия.

 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ПРОТЕЗИРОВАННЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

А. А. Крикунов, Н. Л. Харченко, В. В. Федько, А. О. Руснак

РЕФЕРАТ

Инфекционный эндокардит (ИЭ) протезированного клапана сердца (ПКС) — одно из тяжелых осложнений послеоперационного периода, объединяет все наблюдения инфицирования имплантированных искусственных клапанов сердца (ИКС) или окружающих тканей, возникшего в разные сроки после хирургического вмешательства. Широкое внедрение в практику кардиохирургии техники протезирования клапанов сердца обусловило увеличение частоты возникновения ИЭ ПКС с 16 до 45%. На основании анализа клинических данных 276 больных изучены факторы и условия, предрасполагающие к возникновению ИЭ ПКС. Основными причинами исходного поражения естественных клапанов сердца пациентов были ревматизм и ИЭ, ведущую роль в возникновении бактериемии играют нозокомиальные факторы при проведении стоматологических, урологических, гинекологических и общехирургических манипуляций.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит; искусственный клапан сердца; нозокомиальная инфекция.

 

АПОПТОЗ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ У ХВОРИХ ЗА ВИСОКОГО РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЕРИТОНІТУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Д. А. Ситнік, В. Д. Шейко, О. А. Крижановський, О. А. Шкурупій, Р. А. Прихідько, О. Ю. Черкун

РЕФЕРАТ

Досліджені процеси апоптозу нейтрофільних гранулоцитів (НГ) периферійної крові у 43 пацієнтів, оперованих з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини (ГЗ ОЧП) у 1—шу та на 4—ту добу. Встановлені динамічні зміни процесів апоптозу НГ після операції. Несприятливий перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів за вихідного високого і середнього ризику виникнення післяопераційного перитоніту (ПП) супроводжувався пригніченням процесів апоптозу НГ.

Ключові слова: гострі захворювання органів черевної порожнини; післяопераційний перитоніт; апоптоз нейтрофільних гранулоцитів.

 

ЕНДОВАСКУЛЯРНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ МІШКОПОДІБНИХ АНЕВРИЗМ БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДОКРЕМЛЮВАНИХ СПІРАЛЕЙ

Д. В. Щеглов

РЕФЕРАТ

Проблема лікування мішкоподібних аневризм (МА) басейну середньої мозкової артерії (СМА) є однією з важливих в ендоваскулярній нейрохірургії через особливості їх будови та локалізації. Частіше це аневризми з широкою шийкою, нерідко їх архітектоніка залежить від особливостей розгалуження СМА, де вони розташовані (особливо ділянка М1—М2). Для оцінки ефективності та профілактичної цінності ендоваскулярного методу лікування слід чітко визначити, за яких аневризм за їх анатомічними характеристиками показане виконання ендоваскулярної оклюзії. Проведена загальна оцінка локалізації та анатомічних особливостей аневризм СМА, які лікували ендоваскулярним способом протягом 6 років.

Ключові слова: мішкоподібна аневризма; середня мозкова артерія; ендоваскулярна оклюзія.

 

АЛГОРИТМ СУЧАСНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АМБУЛАТОРНІЙ ХІРУРГІЇ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

В. І. Паламарчук, В. А. Ходос, В. А. Черняк, В. М. Криса

РЕФЕРАТ

Проаналізовані результати амбулаторного хірургічного лікування 736 пацієнтів з приводу варикозної хвороби (ВХ) нижніх кінцівок (НК) з хронічною венозною недостатністю (ХВН) С0-С6 класу ХВН за класифікацією СЕАР (Сlinical Etiological Anatomical Pathophysiological) за період з 2007 по 2012 р. У 258 пацієнтів застосовано інтраопераційну катетерну стовбурову склерооблітерацію (ІКССО), у 124 — ендовенозну лазерну коагуляцію (ЕВЛК), у 47 — субфасціальну ендоскопічну дисекцію пронизних вен (СЕДПВ), у 307 — мікросклеротерапію, компресійне лікування, медикаментозну терапію. На підставі аналізу результатів лікування розроблений лікувальний алгоритм амбулаторної хірургії ВХНК.

Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; амбулаторна хірургія; лікувальний алгоритм.

 

МЕТОД МИНИИНВАЗИВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ

ВАРИКОЗНО—ИЗМЕНЕННЫХ ВЕН ДНА ЖЕЛУДКА

В. Ю. Грубник, К. О. Воротынцева, В. В. Грубник

РЕФЕРАТ

Разработан метод лапароскопической операции для предупреждения и остановки кровотечения из варикозно—измененных вен дна желудка. Выполняют диссекцию и клиппирование левой желудочной артерии, пересекают варикозно—измененную вену желудка. После мобилизации дна желудка на него накладывают лапароскопический сшивающий аппарат и отсекают. Дополнительно на линию скобочных швов накладывают швы нерассасывающимися нитями. Метод применен у 2 пациентов с варикозно—измененными венами пищевода и желудка. Использование предложенного метода оперативного вмешательства позволило значительно уменьшить частоту возникновения гнойно—септических осложнений. При наблюдении в сроки от 24 до 30 мес рецидив кровотечения не выявлен. Использование современных видеоэндоскопических методов операции по поводу варикозно—измененных вен желудка позволяет значительно улучшить результаты и надежность операции, уменьшить продолжительность лечения пациентов в стационаре.

Ключевые слова: варикозно—измененные вены желудка; эндоскопическая деваскуляризация желудка; портальная гипертензия.

 

РОЛЬ ЧРЕЗЪЮГУЛЯРНОЙ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ В ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОВ К ОБШИРНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ

В. А. Кондратюк

РЕФЕРАТ

Рассмотрены результаты чрезъюгулярной биопсии печени (ЧЮБП) у 32 пациентов, у которых по поводу очаговых заболеваний печени планировали выполнение ее радикальной резекции. Техническая успешность биопсии составила 100%. Тяжелых осложнений не было. Длина образцов составила в среднем 12 мм, фрагментация отмечена в 32% наблюдений. Все образцы признаны годными для гистологического исследования. У 24 пациентов в сроки 2—4 нед после биопсии выполнена эмболизация долевых ветвей воротной вены в целях увеличения предполагаемого остаточного объема печени. У всех пациентов в сроки 2—8 нед успешно выполнена обширная радикальная резекция печени. Полученные данные свидетельствуют, что применение ЧЮБП целесообразно у пациентов, которых готовят к обширной радикальной резекции печени, для оценки состояния паренхимы органа и прогнозирования послеоперационной печеночной недостаточности.

Ключевые слова: чрезъюгулярная биопсия; резекция печени.

 

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

В. Б. Борисенко

РЕФЕРАТ

На основании анализа результатов обследования и лечения 160 больных по поводу синдрома механической желтухи (МЖ) разработана ее рабочая классификация, включающая вопросы этиологии, патогенеза, а также основные характеристики по анатомо—топографическим и клиническим критериям.

Ключевые слова: механическая желтуха; классификация.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СКАЛЬПЕЛЯ

 

И ОЗОНО-УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В ДИНАМИКЕ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ЛАКТАЦИОННЫМ МАСТИТОМ

И. В. Иоффе, Н. В. Чернова

РЕФЕРАТ

Проанализированы результаты планиметрического исследования, проведенного у 82 больных острым гнойным лактационным маститом (ОГЛМ). Из них 42 больных (основная группа) оперированы с применением радиочастотного скальпеля (РС), для обработки ран после операции использовали низкочастотный ультразвук и озонированный изотонический раствор натрия хлорида. У 40 больных (группа сравнения) применяли общепринятые методы лечения ОГЛМ.

Ключевые слова: острый гнойный лактационный мастит; радиочастотный скальпель; озоно—ультразвуковой метод; планиметрическое исследование.

 

МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ НАВАНТАЖЕННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА

З ПОЗИЦІЙ МЕХАНІКИ

К. Б. Пустовойт, М. Ю. Карпінський

РЕФЕРАТ

Наведені результати математичного моделювання роботи феморопателярного зчленування (ФПЗ) в нормі та за умови диспластичної деформації. Встановлено, що колінний суглоб (КС) за зовнішнім виглядом та функцією — це класичний кулачковий механізм. Розроблена біомеханічна схема взаємодії виростка стегнової кістки з наколінком. Відповідно до схеми кулачкового механізму проведені експериментальні рентгенометричні дослідження. За даними статистичного аналізу, в умовах дисплазії феморопателярного зчленування виникають зміни КС, що можуть спричинити його блокування; положення наколінка в КС залежить від особливостей анатомічної будови виростків стегнової кістки.

Ключові слова: колінний суглоб; наколінок; диспластичний гонартроз; математичне моделювання.

 

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ СУРФАКТАНТНОЙ ТЕРАПИИ

НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС—СИНДРОМЕ

А. Л. Потапов, Н. Ю. Новиков, В. А. Туманский, А. А. Бабанин

РЕФЕРАТ

Изучено влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс—синдроме (ОРДС). Установлено, что при применении экзогенного сурфактанта продолжительность жизни от момента диагностики ОРДС до летального конца увеличивалась. Исходное функциональное состояние легких не влияет на продолжительность жизни пациентов при ОРДС, а применение экзогенного сурфактанта является важным предиктором ее увеличения.

Ключевые слова: острый респираторный дистресс—синдром; заместительная сурфактантная терапия.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЛОГЕННИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ЖИРОВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ВІД ТКАНИННОЇ РЕЗОРБЦІЇ

Ю. В. Поляченко, К. М. Запольська, Р. В. Салютін, О. В. Кучук, В. М. Кирик, П. П. Клименко,

Г. М. Онищенко, В. А. Шаблій

РЕФЕРАТ

Метою дослідження є визначення можливості диференціювання за адипогенним напрямком клітин, виділених з жирової тканини, та їх впливу на процеси резорбції жирового трансплантата, за умови його алогенного пересадження. Поєднане пересадження жирового трансплантата і мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин (ММСК), виділених з алогеної жирової тканини, зумовлює активацію деструктивно—запальних процесів у жировому трансплантаті, погіршенню виживання адипоцитів та в подальшому — значний дефіцит маси трансплантата.

Ключові слова: трансплантація; стовбурові клітини; жирова тканина.

 

ИНГИБИРОВАНИЕ ЗВЕЗДЧАТЫХ КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛИЗИНОПРИЛОМ И ЛОВАСТАТИНОМ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФИБРОЗА ЕЕ КУЛЬТИ ПОСЛЕ ДИСТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ В МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТА

М. Е. Ничитайло, Д. А. Кравченко, И. С. Шпонька, Е. Б. Медвецкий, И. М. Савицкая, И. И. Булик, Ю. А. Хилько

РЕФЕРАТ

Комплексное применение лизиноприла (ингибитора ангиотензин—превращающего фермента) и ловастатина (ингибитора HMG—CoA редуктазы) замедляет фиброз в поджелудочной железе (ПЖ) у крыс при алкогольном хроническом панкреатите (ХП) после ее дистальной резекции. Лизиноприл и ловастатин вводили крысам после дистальной резекции ПЖ в дозе 10 мг/кг в течение 3 нед. Для оценки влияния терапии на активность и количество звездчатых клеток (ЗК) ПЖ определяли иммуногистохимические (ИГХ) маркеры: a—гладкомышечный актин (a—SMA), десмин, глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), виментин, изучали экспрессию матриксной металлопротеиназы—1 (MMP—1) и ингибитора матриксной металлопротеиназы—2 (TIMP—2). Под влиянием лизиноприла и ловастатина снижалась активность ЗК ПЖ, экспрессия SMA, десмина, GFAP, виментина и TIMP—2, значительно увеличивалось соотношение MMP—1 и TIMP—2, достоверно уменьшалась выраженность фиброзного поражения ПЖ по сравнению с таковой в контрольной группе.

Ключевые слова: поджелудочная железа; хронический панкреатит; звездчатые клетки; лизиноприл; ловастатин; эксперимент.

 

ВПЛИВ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЗА ТЯЖКОЇ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

В. О. Крилюк

РЕФЕРАТ

Вивчені особливості перебігу ендогенної інтоксикації (ЕІ) за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті. Встановлено, що у тварин, яким для заміщення крововтрати застосовували колоїдно—гіперосмолярний розчин, тяжкість ЕІ достовірно менша, ніж в інших групах.

Ключові слова: тяжка поєднана травма; ендогенна інтоксикація; інфузійна терапія; експеримент.

 

ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ТВАРИН

ЗА ТЯЖКОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ТРАВМИ ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ

З ВИКОРИСТАННЯМ КСЕНОІМПЛАНТАТІВ

С. Р. Підручна

РЕФЕРАТ

Основним чинником у формуванні синдрому поліорганної недостатності, який є визначальним за тяжкої травми, є синдром ендогенної інтоксикації (СЕІ). При моделюванні механічної травми, опіку на тлi політравми відзначали суттєве збільшення вмісту пептидів середньої молекулярної маси (ПСММ) та активності трансаміназ з максимумом на 7—му добу спостереження. Ступiнь збільшення дослiджуваних показникiв на тлi опіку переважав такий пiсля механiчної травми. Встановлено, що застосування ксенодермопластики з метою тимчасового заміщення ураженої шкіри позитивно впливає на загальний стан організму, сприяє зменшенню концентрації ПСММ та нормалізації активності трансаміназ.

Ключові слова: комбінована травма; опік; механічний дефект шкіри; ксенодермопластика; пептиди середньої молекулярної маси; аспартатамінотрансфераза; аланінамінотрансфераза.

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ

Ю. С. Семенюк, М. Г. Панасюк, С. А. Євкевич, С. А. Бурець, О. А. Домбровський

 

РОЛЬ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ В УТВОРЕННІ ШТУЧНОЇ ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ, ПОКРАЩАННІ ЯКОСТІ ГОЛОСУ ПРИ ХОРДЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ РАКУ ГОРТАНІ

Р. А. Абизов, Ю. І. Онищенко, О. Ю. Ромась

 

ЮВІЛЕЇ

Владимир Валентинович ГАНЖИЙ

к 50-летию со дня рождения

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *