медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам
▼ Я покупаю ссылки здесь ▼

Клінічна хірургія № 11 — 2012

3-53  РАНИ Й ВИРАЗКИ, РАНОВА ІНФЕКЦІЯ, СТОПА ДІАБЕТИКА. ПЛАСТИКА ТА ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН

ХІI щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю.

Матеріали коференції

 

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

 

54-58          ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Бойко В. В., Иванова Ю. В.

РЕФЕРАТ

Обобщен собственный положительный опыт сочетанного использования препаратов Гепацеф и Орнизол (фирмы ARTERIUM, Украина) в качестве эмпирической антибактериальной терапии (АБТ) интраабдоминальных инфекций. Оценена эффективность препаратов, исход заболеваний и возможные рекомендации по их использованию в лечении интраабдоминальной инфекции.

Ключевые слова: интраабдоминальная инфекция; лечение; гепацеф; орнизол.

59-61          ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТІОПОЕТИНІВ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ СПАЙКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ

Вансович В. Є., Ільїна-Стогнієнко В. Ю.

РЕФЕРАТ

Вивчені особливості перебігу гострої спайкової непрохідності кишечнику (ГСНК) у пацієнтів при порушенні функції печінки, запропоновані доповнення до схеми консервативного лікування. Встановлено, що при порушенні функції печінки у пацієнтів спостерігають вірогідно більшу частоту рецидивів спайкової хвороби після оперативного втручання з приводу ГСНК. Частота рецидивів спайкової хвороби не залежить від виду оперативного доступу. Застосування препаратів групи тіопоетинів та гепатопротекторів під час лікування ГСНК сприяло зменшенню частоти рецидивів спайкової хвороби очеревини у строки спостереження до 3 років після оперативного втручання.

Ключові слова: непрохідність кишечнику; спайкова хвороба; порушення функції печінки; лікування.

 

62-64          КЛІНІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГАРМОНІЧНИХ СКАЛЬПЕЛІВ РІЗНОГО ТИПУ В ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХІРУРГІЇ

Сухін І. А., Соснін М. Д., Бойко А. І., Білиловець О. М., Кочерга Н. В.

РЕФЕРАТ

Узагальнений досвід клінічного використання гармонічних скальпелів різного типу під час виконання лапароскопічних втручань. Оцінені переваги та недоліки інструментів різних виробників. Наведено методику використання ультразвукових ножиць залежно від клінічної ситуації.

Ключові слова: ультразвуковий генератор; поздовжній рух леза; торсійний рух леза; гемостаз.

 

65-68          ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАКОЛОСТОМНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Косован В. Н.

РЕФЕРАТ

Изучены наиболее значимые факторы риска возникновения параколостомных осложнений и их влияние на частоту этих осложнений. Установлено, что наиболее неблагоприятными прогностическими факторами при формировании колостомы являются: сроки от момента госпитализации до начала операции более 24 ч, длительность операции более 2 ч, время выполнения операции (с 20 до 6 ч), объем оперативного вмешательства, тип и вид сформированной колостомы, отсутствие послеоперационного лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), длительность заболевания либо травмы более 24 ч, тяжесть состояния больного, гипопротеинемия, наличие абсцессов в брюшной полости, любого вида шока, технические трудности при формировании колостомы. Внедрение предложенных методов превентивной коррекции неблагоприятных относительно управляемых факторов и воздействие на прогностически благоприятные относительно управляемые факторы будет способствовать уменьшению частоты параколостомных осложнений и летальности, а в отдаленном периоде — продолжительности реабилитации и возможности выполнения восстановительных оперативных вмешательств в более ранние сроки.

Ключевые слова: колопроктология; параколостомные осложнения; прогнозирование.

 

69-72          СИМУЛЬТАННІ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНОГО З ХРОНІЧНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗНИМ ПЛЕВРИТОМ

Дужий І. Д., Глазунова Н. І., Ель-Асталь Р. З., Піддубна Г. П.

РЕФЕРАТ

На підставі аналізу даних літератури автори відзначають недостатнє вивчення питань щодо симультанних втручань з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом (ХТП). Проведене хірургічне лікування таких процесів у 181 хворого, тотальна плевректомія виконана у 172 (95%) з них, часткова — у 9 (5%). Різноманітні види резекції легень як додаткове втручання виконані у 172 (95%) хворих, екстраплевральна торакопластика — у 15 (8,3%), пластика діафрагми — у 15 (8,3%). У ранньому післяопераційному періоді мікобактерії туберкульозу (МБТ) зникли в усіх хворих, що дає право інтерпретувати хірургічне втручання як санаційне для конкретного хворого і як суспільний протиепідемічний захід.

Ключові слова: туберкульоз легень, поєднаний з хронічним туберкульозним плевритом; симультанні хірургічні втручання.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector