Клінічна хірургія. – 2013. – № 1.

Олександр Олексійович ШАЛІМОВ

 

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

 

ЛАПАРОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ГІПЕРІНСУЛІНІЗМУ

Ничитайло М. Ю., Скумс А. В., Шкарбан В. П., Кожара С. П., Скумс А. А.

РЕФЕРАТ

Проаналізовані результати лапароскопічного лікування 9 хворих з приводу інсуліноми підшлункової залози (ПЗ) в клініці з 2008 по 2012 р. Енуклеація пухлини виконана у 6 хворих, дистальна резекція ПЗ — у 3. В 1 (11,1%) хворого після операції утворилася зовнішня панкреатична нориця. Всі пацієнти живі. Лапароскопічне лікування хворих з приводу інсуліноми є безпечним та ефективним.

Ключові слова: інсулінома; лапароскопічна енуклеація; лапароскопічна резекція підшлункової залози.

ВИБІР МЕТОДУ ЖОВЧОВІДВЕДЕННЯ ЗА ТРИВАЛОЇ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ

Шабат Г. І.

РЕФЕРАТ

Обстежені 59 хворих, госпіталізованих з приводу резидуального холедохолітіазу, ускладненого тривалою (протягом понад 2 тиж) обтураційною жовтяницею (ОЖ), яких лікували у 2009—2012 рр. У 37 хворих (1—ша група) здійснювали ендоскопічну папілосфінктеротомію (ЕПСТ) і холедохолітоекстракцію

(ЕХЛЕ), у 22 (2—га група) — після ЕПСТ і ЕХЛЕ проводили назобіліарне дренування (НБД) впродовж 3—8 діб. Крім загальноприйнятих клінічних та інструментальних досліджень, визначали спектр кон’югованих та некон’югованих жовчних кислот (ЖК) у плазмі крові як показників токсичності жовчі і ранніх маркерів виникнення печінкової недостатності. Встановлене збільшення вмісту токсичних фракцій ЖК у сироватці крові хворих обох груп. У хворих 2—ї групи зникнення токсичних фракцій ЖК спостерігали достовірно раніше, ніж у хворих 1—ї групи.

Ключові слова: резидуальний холедохолітіаз; обтураційна жовтяниця; ендоскопічна папілосфінктеротомія; назобіліарне дренування; жовчні кислоти.

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ОКЛЮЗІЇ МІШКОПОДІБНИХ АНЕВРИЗМ БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ

Щеглов Д. В.

РЕФЕРАТ

Проблема лікування мішкоподібних аневризм (МА) басейну середньої мозкової артерії (СМА) актуальна через особливості їх будови та локалізації. Оцінений клінічний та неврологічний стан хворих. Позитивні результати (0—3 бали за шкалою Ранкіна) відзначені у 131 (87,9%) пацієнта, задовільні (4—5 балів) — у 12 (8,1%), незадовільні (6 балів) — у 6 (4%). Після операції тотальна оклюзія МА СМА досягнута у 69,7% спостережень, залишкової шийки — у 18,6%, часткова оклюзія — в 11,7%. Встановлені тип оклюзії (деконструкція, реконструкція) та шляхи колатерального кровотоку; проаналізовані можливі ускладнення та їх предиктори. Результати проведеного дослідження дали можливість проаналізувати динаміку стану хворих з МА СМА у ранньому післяопераційному періоді.

Ключові слова: середня мозкова артерія; мішкоподібна аневризма; ендоваскулярна оклюзія; ускладнення.

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Ходос В. А.

РЕФЕРАТ

Проаналізовані результати обстеження під час амбулаторного прийому з застосуванням клінічних та ультразвукового методів дослідження 1532 пацієнтів з приводу захворювань судин нижніх кінцівок (НК) або їх симптомів за період 2008-2012 рр. Хронічна неспроможність вен НК виявлена у 1386 (90,5%) хворих. На підставі аналізу даних обстеження пацієнтів розроблений діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби НК (ВХНК).

Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; клінічне обстеження; діагностичний алгоритм.

 

РАДИКАЛЬНА НЕФРЕКТОМІЯ ТА ТРОМБЕКТОМІЯ У ХВОРИХ НА НИРКОВО–КЛІТИННИЙ РАК, УСКЛАДНЕНИЙ ПУХЛИННИМ ТРОМБОЗОМ НИРКОВОЇ І НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕН

Русин В. І., Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О.

РЕФЕРАТ

Проведене хірургічне лікування 81 хворого з приводу нирково—клітинного раку (НКР), ускладненого тромбозом ниркової вени та нижньої порожнистої вени(НПВ). За класифікацією клініки Мейо, встановлений рівень поширення пухлинного тромбу: рівень 0 — у 37 пацієнтів, рівень І — у 19, рівень ІІ — у 17, рівень ІІІ — у 6, рівень ІV — у 2. Обґрунтовані оптимальні хірургічні доступи і техніка радикальної нефректомії та тромбектомії при НКР, ускладненому тромбозом ниркової вени та НПВ. Рекомендоване застосування трансабдомінальних доступів: розширеного серединного лапаротомного, двобічного підребрового типу «Chevron» чи «Mercedes». Показано, що вибір доступу залежить від рівня розташування пухлинного тромбу.

Ключові слова: нирково—клітинний рак; пухлинний тромбоз; ниркова вена; нижня порожниста вена; хірургічне лікування.

 

СТАНДАРТИЗОВАНА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ТАЗА ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО–ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

Гур’єв С. О., Соловйов О. С., Максименко М. А.

РЕФЕРАТ

У дослідженні висвітлено проблему травми ділянки таза як важливої складової багатокомпонентної полісистемної травми, для характеристики якої застосовано стандартизовану систему оцінки тяжкості пошкодження ISS (Injury Severity Score).

Ключові слова: травма; полісистемні пошкодження; стандартизована система оцінки тяжкості пошкодження ISS.

 

ЛІКАРСЬКІ ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Копчак А. В.

РЕФЕРАТ

Наведені дані про частоту і характер лікарських помилок та ускладнень при хірургічному лікуванні переломів нижньої щелепи (ПНЩ). Визначені основні причини виникнення лікарських помилок та шляхи їх попередження. Встановлено, що частота лікарських помилок під час здійснення остеосинтезу нижньої щелепи становить 32,8%, у 6,8% спостережень усунення їх негативних наслідків вимагає суттєвого збільшення тривалості лікування, виконання повторних хірургічних втручань або корекції прикусу з використанням ортопедичних чи ортодонтичних методів. Більшість помилок, допущених під час здійснення операції, є наслідком неадекватної діагностики та планування лікувальних заходів перед операцією. Обговорюються можливості застосування сучасних методів комп’ютерної діагностики та віртуального моделювання хірургічних втручань з метою мінімізації інтраопераційного ризику та зменшення частоти помилок і ускладнень хірургічного лікування ПНЩ.

Ключові слова: переломи нижньої щелепи; хірургічне лікування; остеосинтез; лікарська помилка.

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ОБЛИЧЧЯ

Пінчук В. Д., Ткач О. С.

РЕФЕРАТ

Дослідження присвячене аналізу ефективності використання поліуретанової полімерної клейової композиції з додаванням фолієвої кислоти для фіксації переміщених тканин під час ендоскопічного ліфтингу верхньої частини обличчя. Ендоскопічний ліфтинг здійснювали з метою корекції вікових змін верхньої частини обличчя. Результати проведеного дослідження свідчили про можливість і доцільність використання клейових композицій для фіксації тканин під час ендоскопічного ліфтингу верхньої частини обличчя.

Ключові слова: верхня частина обличчя; ендоскопічний ліфтинг; полімерні клейові композиції; фолієва кислота.

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ничитайло М. Е., Булик Л. М.

РЕФЕРАТ

Обобщен опыт применения комбинированного препарата Ципролет А (ципрофлоксацина 500 мг, тинидазола 600 мг) у 27 пациентов после выполнения реконструктивных операций по поводу хирургических заболеваний органов брюшной полости, а также у 50 больных при деструктивных формах острого холецистита. Преимуществом препарата является возможность его применения в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: интраабдоминальные инфекции; фторхинолоны; Ципролет А.

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАЦЕФА КОМБИ ПРИ ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

Песоцкий О. Н.

РЕФЕРАТ

Обобщен опыт применения цефалоспорина ІІІ поколения Гепацефа комби (цефоперазон/сульбактам производства Корпорации «ARTERIUM», Украина) в комплексе эмпирической терапии острых хирургических заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной зоны. Эффективность препарата подтверждена нормализацией температуры тела на 3—и сутки после операции у 77,3% больных, клинико—лабораторных показателей на 10—е сутки — у 95,5%, высокой чувствительностью микрофлоры (в 92,9% наблюдений).

Ключевые слова: острые заболевания органов гепатопанкреатобиліарной зоны; хирургическое лечение; антибактериальная терапия; Гепацеф комби.

 

НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Бондарь Г. В., Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Совпель И. В., Совпель О. В.

РЕФЕРАТ

В клинике разработан способ комбинированного неоадъювантного лечения резектабельного рака прямой кишки, который предусматривает предоперационное крупнофракционное интенсивное облучение на фоне эндолимфатической химиотерапии (ХТ) с применением фторурацила и последующее хирургическое вмешательство (основная группа) в сроки до 72 ч. В контрольные группы включены пациенты, которым проведен курс ХТ и лучевой терапии (ЛТ). Послеоперационные осложнения возникли у 8 (12,5%) больных основной и у 10 (15,87%) и 13 (14,29%) — контрольных групп. Показатели 5—летней выживаемости в основной группе составили (73,5 ± 6,3)%, в контрольных группах — (64,6 ± 5,8) и (64,4 ± 6,8)%. Частота местного рецидивирования в основной группе составила (6,2 ± 3,0)%, отдаленного метастазирования — (15,6 ± 4,5)%.

Ключевые слова: рак прямой кишки; предоперационная лучевая терапия; эндолимфатическая химиотерапия; отдаленные результаты лечения.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ, У ЯКИХ СФОРМОВАНО КОЛОСТОМУ

Косован В. М.

РЕФЕРАТ

Проведена порівняльна оцінка якості життя (ЯЖ) 155 хворих, у яких сформовано колостому. У 65 (41,9%) з них після операції виникли параколостомні ускладнення (ПКСУ), у 90 (58,1%) — з неускладненим післяопераційним періодом. Встановлені достовірні відмінності ЯЖ у пацієнтів з ПКСУ. Самоізоляцію хворих у суспільстві II та III ступеня достовірно частіше спостерігали за наявності ПКСУ.

Ключові слова: одно— та двостовбурова колостома; параколостомні ускладнення; якість життя; самоізоляція хворих.

 

ДВУХЭТАПНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Бондарь Г. В., Башеев В. Х., Понсе Прадо А. О., Бондаренко А. И., Золотухин С. Э.

РЕФЕРАТ

Предложены способы резекции ободочной кишки и закрытия двуствольной колостомы после выполнения по поводу осложненных форм рака толстой кишки модифицированной операции Микулича, включающей двухэтапное внебрюшинное формирование инвагинационного дубликатурного анастомоза. После операции осложнения возникли у 10 (10,9%) больных, в том числе несостоятельность швов анастомоза — у 2 (2,2%).

Ключевые слова: рак толстой кишки; операция Микулича; двуствольная колостома; внебрюшинное иссечение; дубликатурный  анастомоз.

 

НОВЫЙ МЕТОД ШУНТИРОВАНИЯ ЖЕЛУДКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ СВЕРХОЖИРЕНИЯ

Грубник В. В., Голляк В. П., Кресюн М. С.

РЕФЕРАТ

Разработан метод шунтирования желудка (ШЖ), который позволяет более эффективно контролировать массу тела (МТ) больного и способствует полной ремиссии сахарного диабета (СД) ІІ типа. В 2008 — 2009 гг. по поводу морбидного ожирения оперированы 29 пациентов (9 мужчин, 20 женщин), у которых выполнены шунтирующие вмешательства. У 21 пациента (1—я группа) выполнено стандартное ШЖ, у 8 (2—я группа) — модифицированная операция. Через 18—24 мес избыточная МТ у больных 1—й группы уменьшилась на 62,8%, 2—й группы — на 89,3%. Полная компенсация СД ІІ типа с отказом от инсулина и других антидиабетических препаратов достигнута у 4 пациентов 1—й группы и у всех — 2—й группы. Резистентность к инсулину снизилась у пациентов обеих групп, в том числе 1—й группы — в 1,4 раза, во 2—й группе — в 3,2 раза. Таким образом, предварительные результаты отчетливо показывают, что применение модифицированного метода ШЖ, более эффективно в плане уменьшения МТ пациентов и полной компенсации СД ІІ типа.

Ключевые слова: морбидное ожирение; сахарный диабет ІІ типа; оперативное лечение; шунтирование желудка.

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ У ЖІНОК ЗА ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ

Дубчак А. Є., Ракша І. І., Дубенко О. Д., Мандзій І. М.

РЕФЕРАТ

Для об’єктивізації діагнозу та з лікувальною метою у жінок з приводу безплідності та хронічного тазового болю (ХТБ) проведено лапароскопію (ЛС). Під час ЛС в усіх жінок виявлений спайковий процес в ділянці придатків матки, у 42,5% з них — органів малого таза та черевної порожнини, частіше виявляли різні форми генітального ендометріозу, причому вперше у 33,75% жінок він виявлений під час операції. Поєднання аденоміозу та зовнішнього генітального ендометріозу відзначене у 51,25% спостережень, що достовірно більше, ніж у жінок при безплідності без ХТБ. Частота поєднаного ураження достовірно більша, ніж у жінок при безплідності без ХТБ.

Ключові слова: безплідність; хронічний тазовий біль; лапароскопія.

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ЛАКТАЦИОННОГО МАСТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО СКАЛЬПЕЛЯ И ОЗОНО–УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА

Иоффе И. В., Чернова Н. В.

РЕФЕРАТ

По данным микробиологического исследования, проведенного во время, по окончании и через 7 сут после операции по поводу острого гнойного лактационного мастита (ОГЛМ), отмечено значительное уменьшение микробного загрязнения раны при применении радиочастотного скальпеля (РС) и озоно-ультразвукового метода по сравнению с таковым при использовании общепринятых методов лечения.

Ключевые слова: острый гнойный лактационный мастит; хирургическое лечение; радиочастотный скальпель; озоно-ультразвуковой метод; микробное загрязнение раны.

 

ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЯЖЕСТИ АЛИМЕНТАРНО–ЭНТЕРОГЕННОГО ВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ

Винник Ю. А., Олексенко В. В.

РЕФЕРАТ

Эффективность нового способа гастропластики в отношении предупреждения возникновения или уменьшения тяжести алиментарно—энтерогенного вегетативного синдрома (АЭВС) изучена у 189 больных раком желудка, у которых выполнена гастрэктомия. У больных основной группы во время реконструктивного этапа операции сформирован резервуар для пищи в начальном отделе тонкой кишки, в контрольной группе применяли стандартный петлевой способ реконструкции. В отдаленном периоде наблюдения при использовании нового способа гастропластики отмечено уменьшение частоты возникновения гипогликемического и гипергликемического синдромов. В контрольной группе тяжелая форма АЭВС диагностирована через 1 год — у 2,5% больных, через 2 года — у 3,9%, в основной группе это осложнение не наблюдали.

Ключевые слова: рак желудка; гастрэктомия; гастропластика; алиментарно—энтерогенный вегетативный синдром.

 

СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ АБДОМІНАЛЬНОГО СЕПСИСУ

Мунтян С. О., Кришень В. П., Лященко П. В., Задорожній В. В., Гайтеров А. М., Мартем`янов А. В., Шкітак Я. Я.

РЕФЕРАТ

Проаналізовані результати обстеження й лікування 31 хворого з приводу абдомінального сепсису (АС) різного походження. Розроблений алгоритм лікування хворих після операції. Залежно від особливостей лікувальної тактики після операції всі хворі розподілені на дві групи. У 12 хворих основної групи у комплексі лікування застосовували інтраабдомінальний трансмембранний діаліз з сорбційною терапією. У 19 хворих групи порівняння трансмембранний діаліз не застосовували. Реалізація розробленої хірургічної тактики раціонального та етапного використання інтраабдомінального сорбційно—трансмембранного діалізу з застосуванням сорбенту Силікс дозволила зменшити частоту післяопераційних ускладнень до 25%, післяопераційну летальність — до 16,6%.

Ключові слова: перитоніт; абдомінальний сепсис; хірургічне лікування; сорбційна терапія.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ПАРЕНХІМАТОЗНІ ОРГАНИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ МЕТОДІВ РОЗСІЧЕННЯ ТА КОАГУЛЯЦІЇ ТКАНИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Сухін І. А., Худецький І. Ю., Качан С. Г., Білиловець О. М.

РЕФЕРАТ

Наведені результати експериментальних операцій на безпородних кролях з розсіченням та коагуляцією печінки й селезінки, під час яких використовували апарати високотемпературної коагуляції різного типу. Встановлено, що при використанні різних високотемпературних технологій типовим процесом є поширення тепла у середину органа. Ступінь підвищення температури залежить від способу та тривалості впливу.

Ключові слова: паренхіматозний орган; внутрішньоорганна температура; високотемпературні методи коагуляції та розсічення; експеримент.

 

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

 

Виктор Викторович Жебровский

 


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Полезно:

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector