ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Історичні аспекти та досягнення трансплантації в Національному інституті хірургії та трансплантології  імені О.О.Шалімова  НАМН України.

Ю. В. Поляченко, О. Г. Котенко, A. A. Костенко

Отдаленные результаты операции билиопанкреатического шунтирования в модификации Hess — Marceau: рецидив или стабилизация

Ю. И. Яшков, А. В. Никольский

Обобщен опыт выполнения операции билиопанкреатического шунтирования (БППГ) в модификации Hess — Marceau по поводу ожи­рения у 237 пациентов в возрасте от 16 до 63 лет, индекс массы тела (ИМТ) в среднем (47,3 ± 7,0) кг/м2 Установлено, что операция яв­ляется высокоэффективным и достаточно безопасным методом хирургического лечения тяжелых форм ожирения, обеспечивающим значительное уменьшение избыточной массы тела (МТ) и эффективное лечение сопутствующих ожирению заболеваний. Она показа­на в качестве метода выбора при сопутствующей атерогенной дислипидемии и у больных сахарным диабетом II типа.

Ключевые слова: ожирение; бариатрическая хирургия; билиопанкреатическое шунтирование; отдаленные результаты.

 

Лапароскопічна рукавна резекція шлунка:досвід баріатричного відділення університету Криту, Греція

Дж. Меліссас, М. Даскалакіс, І. Аскоксилакіс РЕФЕРАТ

Узагальнений досвід виконання лапароскопічної рукавної резекції шлунка (ЛРРІП) з приводу патологічного ожиріння. Наведені пока­зання до застосування методу, техніка операції, механізм дії, що забезпечує зменшення маси тіла (МТ). Оцінено ефективність та без­печність втручання.

Ключові слова: морбідне ожиріння; хірургічне лікування; лапароскопічна рукавна резекція шлунка.

Морфологічна діагностика дисплазії сполучної тканини у хворих при післяопераційній грижі черевної стінки

С. Г. Четверіков, А. М. Ященко, Ю. В. Єрьомін, В. Ю. Вододюк РЕФЕРАТ

Проаналізовані результати лікування 122 хворих, у яких здійснена алопластика з приводу післяопераційної грижі черевної стінки (ПОГЧС). У 76 хворих діагностовано дисплазію сполучної тканини (ЦСТ). Визначення вмісту колагену різного типу у сполучній тканині пацієнтів при ДСТ може підтвердити або спростувати цей діагноз. Діагностичну значущість має збільшення вмісту колагену III типу у порівнянні з таким І типуу 3 рази і більше. Метод лектиногістохімічного дослідження сполучної тканини використовували як уточню­ючий метод діагностики ДСТ. Про наявність ДСТ свідчить мозаїчна або дифузна втрата колагеновими волокнами рецепторів лектинів $М, ІАВА, СопА, які відображають вуглеводні детермінанти щільних та міцних колагенових волокон з колагену І типу. Поряд з цим, спо­стерігали збільшення експресії рецепторів лектину ?6А, який є маркером волокнистих структур з колагену переважно III типу та ре­цепторів лектину РМ, які виявляють навколо судин.

Ключові слова: післяопераційна грижа черевної стінки; дисплазія сполучної тканини; імуногістохімічні та лектиногістохімічні методи дослідження.

Спосіб хірургічного лікування травматичного пошкодження дванадцятипалої кишки

І. В. Чубар РЕФЕРАТ

Запропонований спосіб хірургічного лікування травматичного пошкодження низхідної чи горизонтальної частини дванадцятипалої кишки (ЦПК), який запобігає виникненню неспроможності швів анастомозів, дуоденостазу завдяки усуненню ураженої ділянки та по­вному тимчасовому вимкненню ДПК з пасажу в ранньому післяопераційному періоді. Ключові слова: дванадцятипала кишка; травматичне пошкодження; хірургічне лікування.

Ультраструктурні особливості мононуклеарних макрофагів демаркаційної зони при гострому некротичному панкреатиті та розробка способів прогнозування перебігу захворювання і його лікування

І. В. Хомяк РЕФЕРАТ

Узагальнені результати електронномікроскопічного дослідження біоптатів тканини підшлункової залози (ПЗ) з вогнища демаркаційно­го запалення, взятих під час операції з приводу гострого некротичного панкреатиту (ГНП) у 42 хворих. У запальному вогнищі демар­каційної ділянки виявлені принаймні дві популяції мононуклеарних макрофагів — клітини з підвищеною і зниженою функціональною активністю. Визначення абсолютної кількості моноцитів у периферійній крові використане як прогностичний критерій перебігу за­хворювання. Якщо абсолютна кількість моноцитів не перевищувала 400 в 1 мкл крові, у комплексній терапії хворих з ГНП застосовува­ли естрадіолу дипропіонат, що дозволило зменшити частоту гнійно-септичних ускладнень, покращити безпосередні й віддалені результати лікування.

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; прогнозування перебігу; лікування.

Досвід діагностики та лікування флегмони при синдромі діабетичної стопи

В. І. Ляховський, Д. Г. Дем’янюк О. М. Безкоровайний, А. Л. Боркунов, О. М. Люлька, А. В. Ляховська РЕФЕРАТ

У клініці з 2007 по 2010 р. лікували 123 хворих з приводу синдрому діабетичної стопи (СДС).У 29 (34,1%) з них діагностована флегмо­на стопи, у тому числі у 9 (31,0%) — остеомієліт 2-3 плеснових кісток. Нейропатична форма СДС діагностована у 20 (69%), ангіопатична — у 9 (31%) хворих. Оперовані у день госпіталізації 26 (89,7%) хворих, через 1 добу, після проведення цілеспрямованої передопераційної підготовки — 3 (10,3%). Накладали навідні шви, здійснювали проточне промивання ран розчинами антисептиків. Ра­ни лікували відповідно до фаз перебігу ранового процесу. Крім антибактеріальної та дезінтоксикаційної терапії, хворим при ангіопа- тичній формі СДС призначали периферійні вазодилата’тори, гіпоксанти, при невропатичній формі — вітаміни групи В, препарати альфа-ліпоєвої кислоти. Всі пацієнти одужали. Тривалість лікування хворих у стаціонарі при невропатичній формі СДС становила у середньому (16,3 ±4,2) дня, при ангіопатичній — (19,4 ± 3,6) дня. Опороздатність стопи збережена у 96,6% пацієнтів.

Особливості лікування хворих з приводу післяопераційного перитоніту, ускладненого абдомінальним сепсисом

М. М. Дроняк РЕФЕРАТ

В період з 2001 по 2011 р. в клініці лікували 241 хворого з приводу післяопераційного перитоніту віком від 18 до 80 років. Чоловіків бу­ло 148 (61,4%), жінок — 93 (38,6%). У 156 (64,7%) хворих діагностований абдомінальний сепсис (АС). При місцевому післяопераційно­му перитоніті пункційно-дренувальні втручання під контролем ультразвукового дослідження виконані у 74 (83%) хворих, релапаротомія (РЛ) — у 15 (16,9%).У 18 (11,8%) хворих за поширеного перитоніту застосовані мініінвазивні технології. Для екстракорпоральної деток­сикації у 96 (40%) хворих здійснювали інтермітуючу вено-венозну гемодіафільтрацію, плазмаферез, перитонеальний діаліз. Померли 34 (14,1%) хворих внаслідок поліорганної недостатності, з них після мініінвазивних втручань — 5 (5,4%). Ключові слова: післяопераційний перитоніт; абдомінальний сепсис; мініінвазивні технології; релапаротомія.

Метод формирования сосудистого анастомоза

В. В. Грубник, А. Б. Смирнов, К. О. Воротынцева РЕФЕРАТ

Разработан метод наложенім сосудистого анастомоза, преимуществом которого является то, что анастомоз формируют на нитиноловом каркасе в виде нитиноловой спирали диаметром 0,1 мм. По данньїм наблюдения за пациентами в сроки от 5 до 12 мес отмечена отличная проходимость сосудистьіх анастомозов, кровоток в зоне анастомоза полностью компенсирован, что подтверждено данньїми дуплексного сканирования. Использование предложенного метода позволило значительно уменьшить частоту послеоперационньїх осложнений, уменьшить продолжительность наложенім анастомоза, избежать стенозирования сосуда. Ключевне слова: сосудистьіе анастомозьі; стеноз сосудов; тромбоз сосудов; нитиноловая спираль.

Использование наропина (ропивакаина) для интра- и послеоперационного обезболивания у пациентов фтизиохирургического профиля

Н. С. Опанасенко, О. К Обремская, В. И. Клименко, М. И. Калениченко, А. В. Терешкович, В. Б. Бичковский, Б. Н. Коник, Р. С. Демус, В. А. Кононенко, Л. И. Леванда

РЕФЕРАТ

Проанализированьї результати подбора методов аналгезии и их сочетания с использованием местного анестетика наропина (ропива- каина) для интра- и послеоперационного обезболивания у больньїх фтизиохирургического профиля. Применение препарата позво­лило уменьшить дозу опиоидньїх аналгетиков на 50%, осуществить раннюю мобилизацию 50 — 70% пациентов, уменьшить частоту послеоперационньїх осложнений с пораженцем дьіхательной и пищеварительной систем. Ключевне слова: аналгезия; наропин.

Рациональное использование кислорода в анестезиологии

Л. М. Смирнова, В. Ф. Шкрупская, Н. Ф. Полевик, Т. Ф. Ларченко РЕФЕРАТ

На оснований анализа данньїх литературьі и собственньїх клинических исследований предложен новьій метод знергобиометрическо- го моннторннга — колнчественной оценки метаболических нзмененнй в органнзме. Сопоставленне показателей реального и необхо- димого потреблення кнслорода, а также его доставки позволяет точно определять уровень знергодефицита и своевременно его корректировать дляуменьшения частоти периоперационньїх осложнений. В исследование включеньї две группьі пациентов с неослож- ненной операціюнной травмой, у которьіх применяли разньїе методьі анестезиологического обеспечения. Результати клинических ис­следований в периоперационном периоде показали, что обеспечение соответствия между доставкой и потреблением кислорода является важнейшей задачей современньїх диагностических и лечебньїх мероприятий, во многом определяющих конечний результат лечения. Ключевне слова: знергопродуктивное состояние; коррекция знергодефицита; знергобиометрический мониторинг.

Роль компьютерной и магниторезонансной томографии в диагностике воспалительньіх заболеваний крестцово-подвздошного сочленения

Р. Б. Байрамов РЕФЕРАТ

Изучена чувствительность компьютерной (КТ) и магниторезонансной (МРТ) томографии при сакроилеите,установлен оптимальний срез при МРТ. У 31 больного с явними клиническими признаками воспалительного сакроилеита (продолжительность нижней спиналь- ной боли в среднем 5 мес) проведена МРТ крестцово-подвздошного сочленения (КПС) в режимах ТІ, Т2 Р$,2Б Т2 РІА8Н и после вну- тривенного введення контрастного вещества (§а<1о1іпшт) — в режиме ТІ Р8 с использованием системи с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Полученнне данньїе сравнивали с результатами КТ. Признаки сакроилеита вьіявленьї у 27 больннх — по данньїм КТ, у 22 — МРТ. КТ оказалась более чувствительньш методом обнаружения зрозии и склероза кости, чем МРТ. МРТ более чувствительна при вияв­лений активного воспалительного процесса в кости и суставном пространстве. При применении ТІ Р8 дополнительная информация для оценки сакроилеита не получена.

Ключевне слова: сакроилеит; диагностика; магниторезонансная томография; компьютерная томография.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Создание моделей неполного наружного губовидного толстокишечного свища в зксперименте

Г. В. Терехов, Ю. А. Фурманов, И. А. Сухин, И. М. Савицкая, О. А. Гейленко, А. И. Шалковская РЕФЕРАТ

Разработан метод создания в експерименте неполного наружного губовидного толсто кишечного свища у лабораторних животних для изучения возможностей применения гипертермических методов облитерации свищевого канала и обеззараживания прилегающих к нему тканей передней брюшной стенки. Изучени микрофлора и бактериальная обсемененность содержимого толстого кишечника в зоне вьіхода свища, а также динамика изменения воспалительннх процессов, происходящих в тканях передней брюшной стенки, при- лежащих к наружному отверстию свищевого канала.

Ключевне слова: гипертермическая хирургия; термоструйние методи воздействия; облитерация свищевого хода; зксперимент.

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Роль гастрину у патологічних процесах травного каналу

Б. С. Полінкевич, П. Б. Пікас

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Гигантский трихобезоар желудка, осложненный множественными хроническими язвами желудка

И. В. Иоффе, А. В. Ковешников, А. В. Алексеев, С. Д. Пицул, Д. И. Карлов

Субтотальний некроз дванадцятипалої кишки нез’ясованої етіології

М. Г. Гончар, О. В. Пиптюк, М. М. Багрій, М. Д. Ризюк


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Полезно:

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector